0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka na ubezpieczenie wypadkowe w okresie 01.04.2008 r. - 31.03.2009 r.

Wielkość tekstu:

W marcu każdego roku wydawane jest rozporządzenie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące nowych stawek na ubezpieczenie wypadkowe.

Wysokość składki płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON zależy od ilości osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego:

  • płatnicy zgłaszający nie więcej niż 9 osób do ubezpieczenia - stopa procentowa w wysokości połowy składki maksymalnej czyli 1,8% (w okresie od 01.04.2008 do 31.03.2009 maksymalna stawka wynosi 3,60%) ,

  • płatnicy zgłaszający co najmniej 10 osób do ubezpieczenia, którzy przekazali do ZUS informację ZUS IWA za rok 2005, 2006 i 2007 - stopa procentowa składki ustalona przez ZUS,

  • płatnicy zgłaszający co najmniej 10 osób do ubezpieczenia, którzy nie przekazali do ZUS informacji ZUS IWA za rok 2005, 2006 i 2007 - stopa procentowa ustalona samodzielnie przez płatników w zależności od grupy działalności, do której należą.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe płatników nie podlegający wpisowi do rejestru REGON wynosi 1,8%.

Grupy działalności, kategorie ryzyka i wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od grupy działalności

Lp.

Grupa działalności

Kod PKD*

Kategoria ryzyka

Stopa procentowa składki wypadkowej

1

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo

A

7

2,00 %

2

Rybactwo

B

10

2,80 %

3

Górnictwo surowców energetycznych

CA

13

3,60 %

4

Górnictwo surowców innych niż energetyczne

CB

12

3,33 %

5

Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych

DA

6

1,73 %

6

Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży

DB

4

1,20 %

7

Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych

DC

4

1,20 %

8

Produkcja drewna i wyrobów z drewna

DD

11

3,06 %

9

Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna

DE

4

1,20 %

10

Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych

DF

6

1,73 %

11

Produkcja wyrobów chemicznych

DG

8

2,26 %

12

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

DH

7

2,00 %

13

Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych

DI

8

2,26 %

14

Produkcja metali i wyrobów z metali

DJ

9

2,53 %

15

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

DK

8

2,26 %

16

Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych

DL

4

1,20 %

17

Produkcja sprzętu transportowego

DM

8

2,26 %

18

Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana

DN

7

2,00 %

19

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

E

6

1,73 %

20

Budownictwo

F

7

2,00 %

21

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego

G

3

0,93 %

22

Hotele i restauracje

H

2

0,67 %

23

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

I

5

1,47 %

24

Pośrednictwo finansowe

J

2

0,67 %

25

Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

K

4

1,20 %

26

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne

L, Q

3

0,93 %

27

Edukacja

M

4

1,20 %

28

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

N

5

1,47 %

29

Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

O

5

1,47 %

* Kod PKD - określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Do dnia 31 grudnia 2009 r. do grup działalności i rodzaju działalności stosuje się Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 33, poz. 289 i nr 165, poz. 1727).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów