0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa zlecenie w 2024 r. jako częsta forma zatrudnienia - podstawowe informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa zlecenie jest nadal jedną z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych w Polsce. Dzieje się tak pomimo faktu, że po zmianach przepisów wynagrodzenie z tytułu tych umów zostało uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Nie zmieniło się natomiast to, że przedsiębiorcy nie muszą przestrzegać, tak jak w przypadku umów o pracę, przepisów dotyczących udzielania urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu za urlop, wypłaty wynagrodzenia za okres choroby czy też przepisów odnośnie ochrony przed wypowiedzeniem umowy, które regulują przepisy Kodeksu pracy. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że w przypadku takiej umowy zleceniobiorca może odejść z pracy z dnia na dzień, bez uprzedzenia. Umowa zlecenie ma więc swoje plusy i minusy.

Umowa zlecenie 2024 r.- przepisy

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Z uwagi na fakt, że do tej umowy nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, osobie wykonującej zlecenie przysługują tylko takie prawa, jakie bezpośrednio wynikają z treści umowy.

Jednak pracodawca korzystający z usług świadczonych na podstawie umów cywilnoprawnych jest zobowiązany do zapewnienia właściwej ochrony zleceniobiorcom. Rodzaj umowy nie zwalnia bowiem od obowiązku zagwarantowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy tak wobec pracowników, jak i zleceniobiorców.

Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W umowie zlecenia ważny jest fakt wykonywania pracy na rzecz zleceniodawcy, która niekoniecznie będzie prowadzić do określonego rezultatu. Umowa zlecenie powinna być zawarta na piśmie i podpisana przez obydwie strony - zleceniobiorcę i zleceniodawcę. Zaletą tej umowy jest swoboda w zakresie ustalenia miejsca, czasu i sposobu wykonywania zadania.

Umowa zlecenie - stawka godzinowa w 2024 r.

Odgórnie ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązuje także w odniesieniu do umów zleceń, w formie minimalnej stawki godzinowej.  Wysokość stawki godzinowej jest ściśle związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę i będzie się zmieniać wraz ze zmianą wysokości tego wynagrodzenia.

W roku 2024 wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosi w pierwszym półroczu 27,70 zł, a w drugim półroczu będzie to 28,10 zł za jedną godzinę pracy.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że w związku z ustaleniem minimalnej stawki godzinowej, przedsiębiorca będzie musiał ewidencjonować czas przepracowany przez zleceniobiorcę. Ewidencja powinna być prowadzona w takiej formie, by organy kontrolujące mogły zweryfikować, czy zostały zastosowane wymogi dotyczące minimalnej stawki godzinowej.

Jeśli chcesz wyliczyć wynagrodzenie na umowie zleceniu polecamy skorzystać z kalkulatora umów zleceń.

Umowa zlecenie - składki

Przedsiębiorca, zatrudniając zleceniobiorcę na podstawie umowy zlecenie, powinien pamiętać, iż w przypadku takiej umowy istnieje obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Zleceniodawca zwolniony jest z odprowadzania składek społecznych za zleceniobiorce, dopiero w momencie, kiedy zleceniobiorca posiada inne tytułu do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub wyższa niż minimalna krajowa. W takim przypadku obowiązkowo opłacana będzie jedynie składka zdrowotna.

W przypadku zatrudnienia studenta, który nie ma ukończonych 26 lat, zleceniodawca nie ma obowiązku zgłoszenia go do ubezpieczeń ZUS.

Zgłoszenia do składek ZUS należy dokonać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia umowy zlecenie, dokonując tego na formularzu zgłoszeniowym ZUS ZUA.

Przedsiębiorca zgłasza zleceniobiorcę do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

W przypadku, gdy zleceniodawca zatrudni zleceniobiorcę na umowę zlecenie, a jest on z nim jednocześnie związany na podstawie umowy o pracę, wówczas zleceniobiorca traktowany jest jak pracownik i podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu umowy zlecenia.

Umowa zlecenie jako częsta forma zatrudnienia

Zaliczka na podatek dochodowy za zleceniobiorcę przy umowie zlecenie

Od wynagrodzeń z umowy zlecenie przedsiębiorca musi naliczać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów oraz składki potrącone przez płatnika na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, o ile zostały pobrane.

Od 2022 roku zleceniobiorcy mają prawo złożyć zleceniodawcy wniosek niepobieranie zaliczek na PIT, w związku z nieprzekroczeniem w ciągu roku  dochodu o wartości 30 tys. zł.

Od stycznia 2023 roku zleceniobiorcy będą mogli składać u zleceniodawcy PIT-2, tym samym korzystając w trakcie roku z kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu comiesięcznych zaliczek.

Nie jest konieczne składanie comiesięcznej deklaracji podatkowej. Płatnik powinien jedynie co miesiąc wyliczyć i opłacić właściwą zaliczkę na podatek dochodowy - w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Płatnicy są również zobowiązani do wystawienia zleceniobiorcom informacji PIT-11, która będzie podstawą rozliczenia rocznego. Jeśli umowa zlecenie jest ryczałtowa (do 200 zł brutto) to wówczas takie przychody nie są uwzględniane w PIT-11. 

Umowa zlecenie - jakie uprawnienia ma zleceniobiorca?

Umowa zlecenie nie chroni interesów pracownika. W umowie o pracę obowiązują określone terminy wypowiedzenia, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenie chorobowe, świadczenia, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, których można dochodzić na drodze sądowej. Zleceniobiorcy nie przysługują żadne z wymienionych praw.

Umowa zlecenie nie liczy się także do stażu pracy i nie daje żadnej gwarancji ciągłości zatrudnienia. Z punktu widzenia przedsiębiorcy jest ona dla niego bardziej korzystna, ponieważ nie ma on praktycznie żadnych dalszych zobowiązań wobec zleceniobiorcy i może zrezygnować z jego pracy z dnia na dzień. Zleceniodawca powinien jednak pamiętać, iż akurat to prawo przysługuje także zleceniobiorcy, który może w trybie natychmiastowym odejść z firmy, jeżeli w umowie nie została uregulowana kwestia okresu wypowiedzenia.

Umowa zlecenie a stosunek pracy

Ponadto zleceniobiorca powinien uważać, aby nie zostać wykorzystanym przez zleceniodawcę. Chodzi głównie o to, aby zlecenie wykonywane przez zleceniobiorców nie spełniało w rzeczywistości kryteriów stosunku pracy. Kryteria te to przede wszystkim:  

  • stałe miejsce i godziny pracy,
  • wykonywanie pracy w podporządkowaniu organizacyjnym i służbowym,
  • bezwzględny wymóg osobistego świadczenia pracy.

Jeżeli z treści umowy zlecenie wynika konieczność wykonywania pracy w warunkach podporządkowania, osobiście oraz odpłatnie, w określonym miejscu i czasie, to umowa ta jest w rzeczywistości umową o pracę.

Gdy powyższe cechy występują w przypadku umowy zlecenie, pracodawca popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy może on zostać ukarany mandatem. Ponadto, jeśli inspektor stwierdzi wykroczenie, to zobowiąże pracodawcę do zawarcia umowy o pracę wstecz i będzie on zobowiązany do wypłaty wszystkich należności ze stosunku pracy, wynagrodzenia urlopowego, nadgodzin, a także wyrównania do minimalnego wynagrodzenia.

Dodawanie umowy zlecenie w systemie wFirma.pl

System kadrowo-płacowy wFirma.pl pozwala na pełne rozliczenie zleceniobiorcy - począwszy od wygenerowania dla niego umowy po rozliczenie wynagrodzeń i sporządzenie deklaracji rocznych. Aby tego dokonać w pierwszej kolejności konieczne jest wprowadzenie danych pracownika w zakładce KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA » UZUPEŁNIJ DANE RĘCZNIE lub UDOSTĘPNIJ KWESTIONARIUSZ ONLINE.

Umowa zlecenie - dodanie pracownika

Po wprowadzeniu danych zleceniobiorcy następnym krokiem powinno być wygenerowanie dla niego umowy w KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE.

Umowa zlecenie - dodawanie umowy

Należy tam podać okres trwania umowy, wynagrodzenie przysługujące zleceniobiorcy oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Ważne jest również określenie parametrów do naliczenia składek i zaliczek na podatek.

Kolejny krok to wygenerowanie listy płac dla umowy zlecenie w KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ » LISTA PŁAC (UMOWY ZLECENIE). Na jej podstawie utworzony zostanie rachunek w zakładce KADRY RACHUNKI, ten dokument powinien podpisać zleceniobiorca.

Na podstawie tak sporządzonych dokumentów użytkownik może wyliczyć zaliczki na podatek w START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » WYLICZ PODATEK, jeśli zleceniobiorca jest zgłoszony w ZUS, to pojawi się również na raporcie RCA dołączonym do deklaracji DRA, którą utworzyć można w START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Więcej na temat kompleksowego rozliczenia zleceniobiorcy można dowiedzieć się z opracowania: Pierwsze zatrudnienie zleceniobiorcy w systemie wFirma.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów