Poradnik Przedsiębiorcy

Słowniczek finansowy przedsiębiorstwa

Prowadząc własną działalność gospodarczą każdy powinien znać podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstwa. Zarządzanie firmą to nie tylko koordynacja działalności podstawowej przedsiębiorstwa, jak sprzedaż towarów, świadczenie usług, czy produkcja. Prawidłowe działanie własnego biznesu zależy również od znajomości zasad zarządzania finansami, czyli umiejętności planowania oraz właściwego obrotu środkami pieniężnymi należącymi do majątku przedsiębiorstwa.

Majątek przedsiębiorstwa oraz źródła jego finansowania

Oczywistym faktem jest, iż przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez posiadania odpowiedniego majątku. Majątek każdej firmy co do zasady stanowią aktywa - ogólne składniki majątku - oraz pasywa, czyli źródła ich finansowania - kapitały własne lub obce.

Aktywa działalności gospodarczej dzielimy na:

 • aktywa trwałe (inaczej majątek trwały) - czyli składniki majątku, które będą wykorzystywane w działalności przez okres powyżej jednego roku. Należą do nich głównie:

  • środki trwałe,

  • wartości niematerialne i prawne,

  • inwestycje długoterminowe,

  • należności długoterminowe;

 • aktywa obrotowe - czyli składniki majątku, wykorzystywane w przedsiębiorstwie przez okres poniżej jednego roku w celach, np. działalności podstawowej, m.in:

  • zapasy,

  • środki pieniężne,

  • należności od dostawców,

  • rozliczenia międzyokresowe,

  • inwestycje krótkoterminowe.