0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest fundusz poręczeń kredytowych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Fundusz poręczeń kredytowych to instytucja, celem istnienia której jest wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Cała sieć takich organizacji rozwija się i działa w kraju nad Wisłą od początku lat dziewięćdziesiątych. Czym dokładnie zajmuje się fundusz poręczeń kredytowych i kto może skorzystać z tej pomocy?

Czym jest fundusz poręczeń kredytowych?

Fundusz poręczeń kredytowych to instytucja, która określonym podmiotom oferuje poręczenia zaciągniętych przez nie zobowiązań finansowych. Jego naczelną funkcją jest ułatwienie dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek.

Czym jest poręczenie?

Poręczenie stanowi zabezpieczenie zobowiązania (np. kredytu). Na podstawie umowy poręczenia poręczyciel gwarantuje wierzycielowi, że wykona zobowiązanie dłużnika, w razie gdyby ten go nie wykonał.

Co to oznacza w praktyce? Osoba, która chce zaciągnąć kredyt na założenie działalności gospodarczej, może zgłosić się do funduszu poręczeniowego z prośbą o udzielenie właściwego zabezpieczenia. Instytucja ta staje się wówczas gwarantem spłaty zobowiązania zaciągniętego przez przyszłego przedsiębiorcę względem banku lub innej instytucji w przypadku niewypłacalności właściciela firmy.

Co ważne, fundusz poręczeń kredytowych nie jest stroną dostarczającą kapitału przedsiębiorcy, a jedynie gwarantującą spłatę powstałych zobowiązań. Jego zadaniem jest rekompensata bankowi lub funduszowi pożyczkowemu ewentualnej straty do wysokości, na jaką została podpisana umowa poręczenia (pomniejszoną o ewentualną dokonaną wcześniej spłatę części rat kapitałowych kredytu).

Fundusze poręczają zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy mają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczenie udzielane są do 80% kwoty kredytu lub pożyczki. W niektórych przypadkach maksymalna wartość poręczenia jest ograniczona kwotowo

Zasady udzielania pomocy z funduszu poręczeń kredytowych?

O poręczenie może strać się przedsiębiorca, który:

 • złożył wniosek o kredyt lub pożyczkę w instytucji finansowej, z którą dany fundusz poręczeniowy ma podpisana umowę o współpracy,
 • zatrudnia do 250 pracowników lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • prowadzi działalność co najmniej 3 miesiące,
 • posiada zdolność kredytową,
 • posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka lub kredyt i dobrze przygotowaną strategię działania,
 • nie działa w sektorze rolniczym, zbrojeniowym oraz nie prowadzi działalności przemysłowej określanej jako szkodliwa dla środowiska czy powszechnie uznawanej za nieetyczną.

Zasady udzielania poręczeń:

 • poręczeń nie udziela się do uruchomionych już kredytów lub pożyczek,
 • poręczenia udzielane są w złotych polskich,
 • opłaty i prowizje pobierane są jedynie za okres od daty zawarcia umowy poręczenia do terminu ważności poręczenia,
 • zabezpieczeniem na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela jest weksel własny in blanco przedsiębiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz ewentualnie zabezpieczenia dodatkowe,
 • wartość poręczenia indywidualnego wynosi maksymalnie 80% kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki.

W zależności od funduszu, poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki przeznaczone między innymi na: rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności, finansowanie inwestycji, finansowanie działalności gospodarczej, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, itp.

Co poręczy fundusz?

Oferty poszczególnych funduszy poręczeniowych mogą się od siebie różnić zarówno pod względem tego, co będzie stanowiło przedmiot poręczenia, jak i samej jego wartości (zależy ona od wysokości kapitału funduszu). Do najczęściej zabezpieczanych zobowiązań można zaliczyć kredyty bankowe, pożyczki oraz wadia przetargowe.

Fundusze poręczają zazwyczaj od 70 proc. do 80 proc. wartości pożyczonego kapitału. Oznacza to, że przedsiębiorcy pozostaje do zabezpieczenia jedynie od 20 do 30 proc. tej kwoty.

Listę funduszy poręczeniowych można odnaleźć na stronie poświęconej tej formie wsparcia: https://ksfp.org.pl/o-ksfp/lista-teleadresowa-funduszy-poreczeniowych/.

Fundusze poręczeniowe - kilka uwag

Poręczenia udzielane przez omawiane fundusze przeznaczone są dla mikro-, małych i średnich firm posiadających siedzibę na terytorium Polski. Co ważne:

 • poręczenie będzie przyznane przedsiębiorcy, który ubiega się o kredyt lub pożyczkę oprocentowaną nie niżej niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską,
 • przed udzieleniem poręczenia fundusz przeprowadza analizę ryzyka niespłacenia zaciągniętego zobowiązania,
 • fundusz poręczeniowy udziela poręczenia za wynagrodzeniem, które obejmuje ryzyko niespłacenia zaciągniętego zobowiązania, koszty administracyjne oraz zwrot na kapitale,
 • fundusz nie udzieli poręczenia przedsiębiorcy, który znajduje się trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów