0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprostowanie świadectwa pracy - kiedy można wnioskować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W Kodeksie pracy przewidziano dla pracownika różne środki odwoławcze pozwalające na kwestionowanie określonych decyzji i działań pracodawcy – w tym związanych z wydaniem świadectwa pracy. Kiedy pracownik może wnioskować o sprostowanie świadectwa pracy? Wyjaśniamy!

Obowiązek wydania świadectwa pracy

Zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) albo doręcza je w inny sposób.

Zakład pracy czyni zadość wynikającemu z przepisu art. 97 par. 1 KP obowiązkowi niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy, gdy je wręcza pracownikowi w miejscu jego dotychczasowego zatrudnienia, a gdy jest to niemożliwe lub utrudnione, gdy świadectwo pracy przesyła do znanego mu miejsca pobytu pracownika najwcześniej, jak tylko może to – w konkretnej sytuacji faktycznej – nastąpić [uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 28 września 1976 roku, I PZP 41/76].

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i odnosić się do wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą

Treść świadectwa pracy

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące:

  • okresu i rodzaju wykonywanej pracy;
  • zajmowanych stanowisk;
  • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy

oraz inne dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Szczegółową treść, sposoby i tryby wydawania, prostowania i uzupełniania świadectwa pracy, a także pomocniczy wzór świadectwa pracy ustalono w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1862).

W świadectwie pracy należy zamieścić pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa oraz żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie jego uwzględnienia pracodawca wydaje pracownikowi, w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, nowe świadectwo pracy. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy pracodawca zawiadamia pracownika – w postaci papierowej lub elektronicznej – również w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Kodeks pracy przewiduje stosowny tryb sprostowania świadectwa pracy, inicjowany na wniosek pracownika. Oznacza to, że ma on obowiązek sprawdzić otrzymane świadectwo pracy i kwestionować zawarte w nim wadliwości. Nie zwalnia to pracodawcy z obowiązku odpowiedniego – zgodnego z prawem – ukształtowania treści świadectwa. Jeśli jednak ujawni się wadliwość świadectwa pracownik, który świadectwa nie kwestionował, musi – wspólnie z pracodawcą – ponieść konsekwencje owej wadliwości. Pracownik powinien być świadom swych uprawnień (w tym także uprawnień emerytalnych) i wykazać się co najmniej przeciętną przezornością w staraniu o własne sprawy. Nie da się zaakceptować poglądu, że za konsekwencje niewiedzy pracownika musi w całości odpowiadać pracodawca [wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 5 lipca 2011 roku, I PK 198/10].

Pozew do sądu pracy

W razie nieuwzględnienia przez pracodawcę wniosku o sprostowanie świadectwa pracy pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie, prawo wystąpienia z pozwem o jego sprostowanie do sądu pracy. Również w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy żądanie sprostowania wnosi się do sądu pracy.

Rozstrzygnięcie sądu pracy

Jeżeli sąd pracy uwzględni powództwo pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie. Podobnie w przypadku zawarcia ugody skutkującej koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy – pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd.

Jeżeli z przyczyn obiektywnych dostarczenie nowego świadectwa pracy pracownikowi w terminie określonym wyżej nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe albo doręcza je w inny sposób.

Szczególny przypadek zmiany treści świadectwa pracy

Dokonanie zmiany zapisów świadectwa pracy może być również konsekwencją sporu pracownika z pracodawcą dotyczącego rozwiązania umowy o pracę. Mianowicie, jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

[...] w rezultacie zamieszczenia przez pracodawcę w świadectwie pracy wymaganej przez art. 97 § 3 KP informacji (związanej z orzeczeniem sądu pracy, z którego wynika, że rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę), zgodnie z którą rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę, pracownik przy ustalaniu uprawnień zależnych od sposobu rozwiązania stosunku pracy powinien być traktowany tak, jakby rozwiązano z nim stosunek pracy za wypowiedzeniem i nie może ponosić ujemnych następstw wiązanych przez prawo z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z jego winy [postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 16 lipca 2013 roku, II PK 78/13].

Obowiązek zniszczenia wadliwego świadectwa pracy

W przypadkach uwzględnienia przez pracodawcę wniosku pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, wydania orzeczenia sądu albo zawarcia ugody skutkujących koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa, pracodawca najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy usuwa z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści.

Pracownik dysponuje szeregiem środków prawnych, określonych w art. 97 Kodeksu pracy, pozwalających mu żądać nadania świadectwu pracy treści zgodnej ze stanem faktycznym. Dodatkowo może też domagać się wydania świadectwa, którego od pracodawcy w ogóle nie otrzymał (art. 971 Kodeksu pracy). Przysługuje mu także roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów