0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ekwiwalent urlopowy w świadectwie pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, w tym dotyczące urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku – z uwzględnieniem dni urlopu, za które wypłacono mu ekwiwalent urlopowy.

Prawo do urlopu wypoczynkowego i jego cel

Zgodnie z art. 14 Kodeksu pracy pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. W myśl art. 152 kp pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (dalej „urlop”), i prawa tego pracownik nie może się zrzec.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 14 marca 2006 roku, I PK 144/05

Urlop wypoczynkowy jest swojego rodzaju bonifikatą dla pracownika za okres faktycznie przepracowany, którego istotą i celem jest gwarancja odpoczynku oraz regeneracja sił pracownika”.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym (art. 153 kp).

Urlop w naturze

W związku z celem, jakiemu służy urlop wypoczynkowy, powinien być on udzielany w naturze (tzn. poprzez umożliwienie pracownikowi faktycznego korzystania z dni wolnych) oraz w określonych terminach – zgodnie z planem urlopów ustalanym przez pracodawcę, a w przypadku nieustalenia planu urlopów, po porozumieniu z pracownikiem. Na wniosek pracownicy, pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego, udziela się im urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (asrt. 163 kp). W niektórych przypadkach opisanych w art. 164-167 kp możliwe jest przesunięcie terminu urlopu. Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 kp należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 kp).

Art. 282 § 1 pkt 2 kp

Kto, wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Ekwiwalent urlopowy

Odstąpienie od generalnej zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w naturze jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy taki sposób udzielenia urlopu nie jest możliwy. Jest to przypadek opisany w art. 171 kp. Zgodnie z tym przepisem w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Pracodawca nie ma jednak obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. 

Przykład 1.

Umowa o pracę została rozwiązana 30 czerwca. Pracownikowi za 6 miesięcy pracy (styczeń-czerwiec) w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, przysługiwał urlop proporcjonalny w wymiarze 13 dni (26 dni × 6/12). Do 30 czerwca pracownik wykorzystał w naturze 10 dni, czyli 80 godzin urlopu (10 × 8 godzin). W związku z tym pracodawca wypłacił pracownikowi ekwiwalent pieniężny za 3 dni urlopu, czyli za 24 godziny (3 × 8 godzin). 

Przykład 2.

31 marca strony rozwiązały umowę o pracę zawartą na czas określony. W dniu rozwiązania umowy pracownik miał niewykorzystane 2 dni (16 godzin) urlopu wypoczynkowego. Jednak w związku z tym, że strony zawarły 1 kwietnia kolejną umowę o pracę, pracodawca zdecydował, że pracownik wykorzysta ten urlop w czasie trwania drugiej umowy.

Wysokość ekwiwalentu

Zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:

  • dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie § 15-17 tego rozporządzenia przez współczynnik, o którym mowa w § 19 rozporządzenia, a następnie;
  • dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za 1 dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie;
  • mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za 1 godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Ekwiwalent urlopowy w świadectwie pracy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, w którym należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach (art. 97 § 1 i 2 kp).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych dotyczące urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku.

Jak wynika ze wzoru świadectwa pracy stanowiącego załącznik do wspomnianego rozporządzenia, pracodawca powinien w ust. 6 pkt 1 świadectwa zawrzeć informację:

  • o wymiarze, w jakim pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w okresie zatrudnienia, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, w tym
  • o wymiarze urlopu wypoczynkowego wykorzystanego na podstawie art. 1672 kp (czyli tzw. urlopu na żądanie).

Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym na wspomnianym wzorze pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku

kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent urlopowy; odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin tzw. urlopu na żądanie, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 1672 kp.

W związku z powyższym w świadectwie pracy należy podać liczbę dni przysługującego i wykorzystanego urlopu, bez wskazywania, w jaki sposób urlop wykorzystano – w naturze czy poprzez wypłacenie pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego. Sposób wykorzystania urlopu nie ma bowiem istotnego znaczenia dla kolejnego pracodawcy, w przeciwieństwie do informacji:

  • o liczbie dni wykorzystanych w danym roku kalendarzowym – ma to znaczenie przy ustalaniu prawa pracownika do urlopu proporcjonalnego, o którym mowa w art. 1551 kp, oraz
  • o liczbie dni wykorzystanego urlopu na żądanie – kolejny pracodawca wie dzięki temu, w jakim zakresie pracownik wykorzystał przysługujący mu w tym trybie urlop, który w danym roku kalendarzowym może wynieść maksymalnie 4 dni (art. 1672 kp).

Przykład 3.

Informacja dotycząca wykorzystania urlopu wypoczynkowego, zawarta w ust. 6 pkt 1 świadectwa pracy może brzmieć następująco:

„6. W okresie zatrudnienia pracownik:

1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni, w tym 2 dni urlopu udzielonego na podstawie art. 1672 kp”.

Przy sporządzaniu świadectwa pracy dni urlopu wypoczynkowego, za które wypłacono pracownikowi ekwiwalent urlopowy, traktuje się tak samo, jak dni wykorzystania urlopu w naturze – jako dni wykorzystanego urlopu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów