0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Urlop bezpłatny w świadectwie pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Urlop bezpłatny jest szczególnym rodzajem urlopu. W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego jest on udzielany tylko i wyłącznie na wniosek pracownika. Czy urlop ten jest okresem nieskładkowym i gdzie należy wykazać ten rodzaj absencji w świadectwie pracy? Wyjaśniamy w artykule.

Urlop bezpłatny na wniosek

Jak wskazuje art. 174 kp, urlop bezpłatny może zostać udzielony przez pracodawcę na pisemny wniosek pracownika. Co ważne, podczas przebywania na urlopie bezpłatnym pracownik, choć jest związany stosunkiem pracy, to jej nie świadczy. To z kolei nie powoduje konieczności wypłaty wynagrodzenia takiemu pracownikowi. Co więcej, okres ten nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Co za tym idzie, osoba na takim urlopie przestaje podlegać ubezpieczeniom społecznym.

Za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Urlop bezpłatny to nie okres nieskładkowy

Przepisy nie określają, ile czasu może maksymalnie trwać urlop bezpłatny. W sytuacji jednak gdy przekracza on 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Urlop bezpłatny powoduje więc swego rodzaju zawieszenie stosunku pracy, niemniej jednak nie rozwiązuje stosunku pracy. Nie jest on także okresem nieskładkowym. Katalog okresów nieskładkowych podanych w art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS jest katalogiem zamkniętym. Przepis nie wskazuje okresu urlopu bezpłatnego jako okres nieskładkowy.

Urlop bezpłatny w świadectwie pracy 

Urlop bezpłatny uwzględnia się w ogólnym okresie zatrudnienia, podanym w świadectwie pracy. Należy nadmienić, że stosunek pracy jest w takim przypadku zawieszony, ale nie ulega rozwiązaniu. Urlop bezpłatny należy również wykazać w świadectwie pracy, zgodnie ze wzorem podanym w rozporządzeniu. W pkt 6 ust. 4 należy wprowadzić okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawę prawną jego udzielenia. W tym miejscu wpisuje się termin udzielonego urlop bezpłatnego za cały okres zatrudnienia, a nie tylko za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy.

Urlopy bezpłatne wykazujemy z całego okresu pracy, a nie tylko z roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy

Przykład 1.

Pani Monika przebywała na urlopie bezpłatnym od 5 lipca 2018 roku do 17 sierpnia 2018 roku oraz od 22 kwietnia do 10 maja 2019 roku. Stosunek pracy został zakończony 30 kwietnia 2023 roku. W świadectwie pracy urlop bezpłatny zostanie wykazany w pkt. 6 ust. 4. Zapis może mieć następującą formę: „Korzystała z urlopu bezpłatnego w okresie od 5.07.2018 r. do 17.08.2018 r. oraz od 22.04.2019 do 10.05.2019 udzielonego na podstawie art. 174 Kodeksu pracy”.

Informację o urlopie bezpłatnym wykazujemy w świadectwie pracy tylko w jednym miejscu. Wykazanie urlopu bezpłatnego jako okresu nieskładkowego, jest nieprawidłowe. Urlop bezpłatny zgodnie z ustawą nie jest okresem nieskładkowym, a więc nie wpływa na wysokość emerytury lub renty.

W sytuacji, gdy pracownik wykorzystał już cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy, może skorzystać z urlopu bezpłatnego. Urlop bezpłatny należy odnotować w świadectwie pracy w pkt. 6 ust. 4. Należy tam wskazać wszystkie okresy, w których urlop bezpłatny wystąpił oraz podstawę prawną jego udzielenia. Jest to jedyne miejsce w świadectwie pracy, gdzie należy wykazać urlop bezpłatny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów