Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż bez PKD – czy niezbędne jest rozszerzenie numeru PKD?

Przedsiębiorca, rejestrując działalność gospodarczą, zobowiązany jest wskazać przedmiot wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Czym jednak jest PKD? Czy istnieje taka możliwość, by w prowadzonej działalności wykonywać sprzedaż bez PKD? Odpowiedź w artykule!

Czym jest PKD?

PKD to skrót od Polskiej Klasyfikacji Działalności. Systematyzuje ona rodzaje działalności gospodarczych, które mogą prowadzić przedsiębiorcy. PKD określona została w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Głównym celem utworzenia PKD było stosowanie kodów zarówno w statystyce, ewidencji, dokumentacji, rachunkowości, jak i w urzędowych rejestrach administracji publicznej, np. GUS. Ustalenie kodów prowadzonej działalności jest niezbędne w celu wystąpienia o nadanie numeru REGON. Ustalony numer PKD powinien odpowiadać profilowi firmy oraz czynnościom przez nią wykonywanym.

Kogo obowiązuje nadanie numeru PKD?

Każdy nowy podmiot gospodarczy, który dokonuje rejestracji działalności na formularzu CEIDG-1 zobowiązany jest do wskazania kodu na podstawie przyjętej klasyfikacji PKD, który odpowiada rodzajowi wykonywanych czynności.

W przypadku gdy zakres wykonywanej działalności gospodarczej jest szeroki i trudny do zweryfikowania, przedsiębiorca może dokonać wyboru większej ilości kodów PKD zbliżonych do przedmiotu działalności firmy.

Wypełniając wniosek CEIDG-1 można podać maksymalnie 9 kodów, z tego pierwszy należy określić jako „przeważający”. Będzie to główny zakres czynności, wykonywanych w ramach działalności. Większą liczbę kodów PKD podczas rejestracji działalności gospodarczej (dowolną liczbę) można dodać za pomocą załącznika CEIDG-RD.

Struktura PKD

Klasyfikacja PKD opracowana została na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczych Unii Europejskiej NACE Rev.2.

Kod PKD składa się z pięciu poziomów:

  • Sekcji – 21 wydzielonych obszarów działalności gospodarczej, z których każda dzieli się na określone działy,
  • Działu – dwucyfrowy kod numeryczny podzielony na poszczególne grupy,
  • Grupy – trzycyfrowe kody numeryczne wchodzące w skład określonego działu,
  • Klasy – czterocyfrowy kod numeryczny charakterystyczny dla danej działalności w danej grupie,
  • Podklasy – pięciocyfrowy kod numeryczny będący składową pięciu poziomów PKD.

Poziomy układają się w pięcioznakowy kod PKD. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest podać go we wniosku CEIDG-1 podczas zakładania działalności gospodarczej.

Jeżeli czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej ulegną zmianie np. rozszerzeniu bądź zawężeniu działań, wówczas należy dokonać zgłoszenia tego faktu w terminie 7 dni dokonując aktualizacji formularzu CEIDG-1.

Czy niezbędne jest rozszerzenie numeru PKD, aby móc wystawić fakturę na daną sprzedaż bez PKD?

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonania wpisu kodu PKD w momencie rejestracji działalności, a także w przypadku rozszerzenia lub zawężenia rodzaju wykonywanych czynności.

Brak właściwego kodu PKD, który odpowiada czynnościom prowadzonej działalności gospodarczej, stanowi niedopełnienie obowiązków administracyjnych oraz może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje na gruncie administracyjnym. Wykonywanie niezgłoszonego rodzaju działalności, nie spowoduje jej zawieszenia. Może jednak skutkować nałożeniem kary ograniczenia wolności bądź grzywny na podstawie art. 601 § 2 Kodeksu wykroczeń. W skrajnych przypadkach podatnik może zostać wykreślony z rejestru przedsiębiorców.

Art. 601 § 1 ustawy – Kodeks wykroczeń, stanowi, że:
„kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem”.
Brak wpisu kodu PKD odpowiadającego rzeczywiście prowadzonej działalności gospodarczej, nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych.

W przypadku sprzedawcy przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej są przede wszystkim kwoty należne, nawet jeśli nie zostały one faktycznie otrzymane. Powoduje to, że mimo braku wpisu odpowiedniego kody PKD w przedmiocie działalności powstanie u sprzedawcy kwota należna, która będzie stanowiła dla niego przychód.

Incydentalne wykonanie usługi spoza CEIDG nie wywołuje żadnych skutków, należy jednak pamiętać, aby sprzedaż bez PKD nie odbywała się w sposób stały.

Przykład 1.

Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi. Od 1 grudnia zamierza rozszerzyć działalność o sprzedaż towarów. Co w takiej sytuacji musi zrobić pan Jan?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest zobowiązany do powiadamiania organu ewidencyjnego o zmianach danych podlegających wpisowi do CEIDG w terminie 7 dni od ich zaistnienia. Oznacza to więc, że jeżeli zdecyduje się na rozszerzenie prowadzonej działalności, np. o świadczenie nowych usług, to musi tę zmianę zgłosić do ewidencji poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1. Przy tym należy pamiętać, że przeważający rodzaj działalności gospodarczej (pole 06.3.1, 11.8.1 i analogiczne) nie może być wykreślony.

Przykład 2.

Podatnik ma zamiar wykonywać usługi prawne. Zamiast podać kod PKD 69.10.Z właściwy dla działalności prawniczej, która nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT, podatnik mógłby podać kod działalności 65.12.Z – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, a już te czynności ze zwolnienia w zakresie VAT korzystają.

Wobec błędnego kodu PKD podatnik nie odczuje również konsekwencji przy odliczaniu podatku, ponieważ zakres odliczenia nie jest związany z klasyfikacją działalności, lecz z działalnością opodatkowaną. Jeśli więc dokonane zakupy posłużyły podatnikowi do wykonywania działalności opodatkowanej, to niezależnie od błędnie podanego kodu PKD przysługuje mu prawo do odliczenia podatku i w tym zakresie żadne krajowe regulacje klasyfikacyjne tego nie zmienią.