Prowadzisz działalność i pracujesz na etacie? Sprawdź, który PIT wypełnić!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wcale nie musi wiązać się z rezygnacją z pracy na etacie. W obecnych czasach wiele osób świetnie sobie radzi prowadząc własną działalność gospodarczą, jednocześnie pracując na etacie. Jak jednak postąpić, gdy stanie się przed faktem rozliczeń z fiskusem? Który PIT wypełnić, by dokonać prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego?

Rozliczanie działalności na zasadach ogólnych i praca na etacie

Jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych - według skali podatkowej - i jednocześnie pracuje na etacie, wówczas możliwe jest roczne rozliczenie podatku dochodowego na jednej deklaracji PIT.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych polega na stosowaniu stawek opodatkowania podatkiem dochodowym, które rosną wraz z przekraczaniem ustalonych ustawowo progów ( w 2021 roku - 17%, a od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł - 32%, w 2022 roku - 17%, a od nadwyżki ponad kwotę 120 000 zł - 32%).

W celu rozliczenia prowadzonej działalności i pracy na etacie należy posłużyć się deklaracją PIT-36. W części E formularza należy podać odpowiednie kwoty z rozróżnieniem na poszczególne źródła przychodów - z działalności gospodarczej oraz z pracy na etat.

który pit wypełnić

który pit wypełnić

Dodatkową korzyścią wynikającą z tej formy rozliczenia jest fakt, iż dopuszcza ona możliwość skorzystania z różnego rodzaju ulg podatkowych, np. ulgi prorodzinnej.

Szczegółowe omówienie odliczeń i ulg uwzględnianych w zeznaniu rocznym znajduje się w artykule: Rozliczenie roczne PIT - co można odliczyć od podatku?

Podatek liniowy i praca na etacie

Jeśli prowadzona działalność gospodarcza opodatkowana jest za pomocą podatku liniowego i dodatkowo podatnik pracuje na etacie, konieczne jest złożenie dwóch oddzielnych deklaracji PIT. Jednej z działalności gospodarczej i drugiej z pracy na etacie.

Podatek liniowy jest formą opodatkowania działalności gospodarczej, w której dochód opodatkowany jest stałą stawką podatku - 19%, bez względu na wysokość osiąganych dochodów w trakcie roku podatkowego.

Z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem linowym przedsiębiorca składa PIT-36L. Do deklaracji tej należy dołączyć także załącznik PIT/B, który zawiera informacje o wysokości dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej z danego roku podatkowego.

Natomiast z dochodów uzyskiwanych z pracy na etacie przedsiębiorca rozlicza się poprzez deklarację PIT-37.

Opodatkowanie podatkiem liniowym całkowicie odbiera możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Bez znaczenia jest tu fakt uzyskiwania dodatkowych dochodów z pracy na etat opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Ryczałt i praca na etacie

Podejmując pracę na etacie i jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą, która rozliczana jest na podstawie ryczałtu, podatnik ma również obowiązek złożenia dwóch deklaracji podatkowych.

Ryczałt jest uproszczoną metodą opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od osiągniętego przychodu i nie ma możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu.

W tej sytuacji należy złożyć PIT-37, dokonując w ten sposób rozliczenia dochodów z pracy na etacie. Konieczne jest także złożenie PIT-28 z racji prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadzie ryczałtu. Do deklaracji tej należy dołączyć załącznik PIT-28A, który stanowi informację o przychodach przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ryczałtu.

Karta podatkowa i praca na etacie

Prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach karty podatkowej, jednocześnie wykonując pracę na etacie, podatnik również ma obowiązek złożenia dwóch odrębnych deklaracji podatkowych.

Karta podatkowa jest uproszczoną metodą rozliczania podatku dochodowego. Kwota podatku, którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego, ustalona jest odgórnie przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, składania zeznań podatkowych i wpłacania zaliczek.
Rozliczenia dochodów z pracy na etacie, podobnie jak w powyższych przypadkach należy dokonać za pomocą deklaracji PIT-37. Jeśli zaś chodzi o przychody z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej za pomocą karty podatkowej, konieczne jest złożenie PIT-16A (jest to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego).

Terminy składania deklaracji rocznych

Warto pamiętać, iż nie wszystkie deklaracje PIT obowiązuje ten sam termin złożenia do urzędu skarbowego. To, którego dnia mija termin, jest uzależnione od tego, który typ formularza PIT mamy obowiązek złożyć. Z tego względu warto dowiedzieć się, kiedy upływa termin złożenia deklaracji. 

RODZAJ OPODATKOWANIA

DEKLARACJA ROCZNA

DATA ZŁOŻENIA

Praca na etat - zasady ogólne

PIT-37

30 kwietnia (w 2022 do 2 marca za 2022 rok)

Zasady ogólne, skala podatkowa

PIT-36

30 kwietnia (w 2022 do 2 marca za 2022 rok)

Podatek liniowy

PIT-36L

30 kwietnia (w 2022 do 2 marca za 2022 rok)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28

do końca lutego 

Karta podatkowa

PIT-16A

31 stycznia

Zeznanie podatkowe PIT do urzędu skarbowego można dostarczyć:

  • osobiście - składając je w okienku podawczym w formie papierowej,

  • przez internet - wysyłając w formie elektronicznej,

  • korespondencyjnie - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego. W tej sytuacji należy jednak mieć na uwadze, że za datę złożenia druku uznaję się datę stempla pocztowego.

Od 2019 r. nie trzeba samodzielnie sporządzać deklaracji rocznej PIT-37, gdyż urzędy skarbowe wypełnią je za podatników i udostępnią do weryfikacji na Portalu Podatkowym. Rozliczenie roczne w ten sposób jest możliwe dzięki usłudze Twój e-PIT na formularzach PIT-37 i PIT-38.

Jak wygenerować zeznanie roczne w systemie wfirma.pl?

Użytkownicy korzystający pakietu Księgowość online lub Księgowość online + Rozbudowany magazyn mogą w systemie wFirma.pl wygenerować zeznania roczne z działalności gospodarczej, jak również zbiorcze deklaracje roczne dotyczące zaliczek za pracowników.

W celu wygenerowania zeznania rocznego należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać jeden z odpowiednich formularzy:

  1. Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),
  2. Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),
  3. Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

Który PIT wypełnić - generowanie zeznania

Dane dotyczące przychodów i kosztów, dochodu, zapłaconych zaliczek czy składek ZUS zostaną automatycznie uzupełnione, ponieważ deklaracja generowana jest na podstawie danych w systemie. Dzięki temu użytkownik nie musi ręcznie wprowadzać danych do formularza.

W przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych i jednoczesnej pracy na etacie podatnik ma możliwość rozliczenia dochodów z obu źródeł na jednej deklaracji PIT-36 wygenerowanej z systemu.

Dodatkowo, możliwa jest bezpośrednia wysyłka zeznania rocznego z systemu, a gdy deklaracja zostanie dostarczona do urzędu pobranie urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO). 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów