0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 5) - Prawidłowe ustalenie kodów PKD

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W celu rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej niezbędne jest złożenie wniosku służącego rejestracji działalności – CEIDG-1. Wskazuje się na nim rodzaj wykonywanych czynności w ramach zakładanej działalności gospodarczej według kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Niestety, prawidłowe ustalenie kodów PKD może być kłopotliwe dla przyszłych przedsiębiorców, ze względu na ich dużą liczbę. Warto zatem dowiedzieć się, czym jest klasyfikacja PKD oraz jakimi zasadami należy się kierować przy określaniu kodów.

Czym jest PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności – inaczej PKD 2007 – jest wykazem kodów określających rodzaje działalności gospodarczych wykonywanych w Polsce. Powstała na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. i została utworzona na potrzeby stosowania:

  • w statystyce, ewidencji, dokumentacji oraz rachunkowości, a także

  • w urzędowych rejestrach i systemach informatycznych administracji publicznej – głównie GUS.

Od chwili wejścia ww. rozporządzenia w życie rejestracja podmiotów podejmujących działalność gospodarczą następuje według kodów wykazanych w klasyfikacji PKD 2007. Każdy przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia na formularzu CEIDG-1 musi wskazać kody, które będą odpowiadały rodzajowi wykonywanych czynności w części 06. – “Firma przedsiębiorcy, którego dotyczy wniosek”. W polu 06.2 znajduje się dziewięć pozycji przeznaczonych do podania odpowiedniego 5-znakowego symbolu zgodnego z klasyfikacją. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na wybór większej liczby kodów, wówczas konieczna będzie ich kontynuacja w dodatkowym załączniku CEIDG-RD.

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące liczby zadeklarowanych kodów, dzięki czemu podatnik może wykonywać działalność gospodarczą w bardzo zróżnicowanych obszarach.
Należy jednak pamiętać, że kod wpisany na pozycji pierwszej stanowi jednocześnie czynność wykonywaną w sposób przeważający, czyli główną działalność przedsiębiorstwa.

Prawidłowe ustalenie kodów PKD a rozpoczęcie działalności

Klasyfikacja kodów PKD została podzielona na sekcje odpowiadające obszarom wykonywanych działalności gospodarczych, którym zostały przypisane kolejne litery alfabetu od A do U. Symbol każdego z dostępnych rodzajów składa się z pięciu znaków, które określają:

  1. 1 - sekcję,
  2. 2 - dział (składa się z liczby dwucyfrowej),
  3. 3 - grupę,
  4. 4 - klasę,
  5. 5 - podklasę.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów możemy wyróżnić następujące sekcje podziału kodów według klasyfikacji PKD 2007:

Sekcja

Obszar działalności gospodarczej

Sekcja A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja B

Górnictwo i wydobywanie

Sekcja C

Przetwórstwo przemysłowe

Sekcja D

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Sekcja E

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Sekcja F

Budownictwo

Sekcja G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

Sekcja H

Transport i gospodarka magazynowa

Sekcja I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Sekcja J

Informacja i komunikacja

Sekcja K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Sekcja L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Sekcja M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Sekcja O

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Sekcja P

Edukacja

Sekcja Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Sekcja R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Sekcja S

Pozostała działalność usługowa

Sekcja T

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Sekcja U

Organizacje i zespoły eksterytorialne

 
Prawidłowe ustalenie kodów PKD jest bardzo ważnym elementem rejestracji działalności gospodarczej, zatem powinien zostać dokładnie przemyślany. Należy dopasować je dokładnie do czynności, które przedsiębiorca zamierza wykonywać w zakresie prowadzonej firmy, aby później uniknąć obowiązku składania aktualizacji formularza. W przypadku gdy zakres działalności nie może zostać przypisany do konkretnego kodu, wtedy należy wybrać kilka najbardziej zbliżonych do charakteru wykonywanych czynności.
W celu ustalenia przeważającego rodzaju działalności można obliczyć procentowy udział poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży. Jeśli działalność gospodarcza jest dopiero zakładana, ustalenie przeważającego rodzaju działalności powinno się odbyć na szacowanym udziale sprzedaży, który przedsiębiorca uwzględnił w trakcie planowania działania działalności, np. w biznesplanie.
Pomocne dla nowych przedsiębiorców mogą się okazać wyszukiwarki internetowe, które po wpisaniu słowa kluczowego ukazują najbardziej zbliżone kody PKD odpowiadające danej dziedzinie działalności gospodarczej. Szczegółowy wykaz kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można również znaleźć na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
Przykład 1.

Przedsiębiorca Jacek planuje założyć działalność ogólnobudowlaną, związku z czym dotyczyć go będzie będzie sekcja F – Budownictwo, w której zostały wskazane kody PKD dotyczące tejże dziedziny, a dokładnie w dziale Dział 43 – ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE.

Przykład 2.

Pani Maria wkrótce planuje założyć agencję reklamową. Jaki numer PKD powinna wskazać we wniosku CEIDG?

Powinna wskazać numer z sekcji M, z działu 73 – REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ. Dokładnie rzecz biorąc, numer 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych.

Jak PKD wpływa na działalność?

Prawidłowe ustalenie kodów PKD przy rozpoczęciu działalności jest istotne głównie ze względu na późniejszą możliwość wykonywania odpowiednich jej rodzajów. Wielu nowych przedsiębiorców w momencie sporządzania wniosku nie jest w stanie przewidzieć, jakie czynności mogą wykonywać w przyszłości. Dlatego też możliwa jest aktualizacja zgłoszenia zawierająca poszerzenie działalności o nowe kody PKD lub zrezygnowanie z dotychczasowych. Przy czym należy pamiętać, że poszerzenie działalności na druku CEIDG-1 należy dokonać jeszcze przed uzyskaniem przychodu z zakresu, którego dotyczy nowy kod PKD.

Przedsiębiorca wykonujący czynności wykraczające poza rodzaje zgłoszonych kodów PKD może zostać obciążony karą grzywny ustaloną na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Wskazanie odpowiedniego kodu ma również kluczowe znaczenie w przypadku starań o wsparcie pomocowe z dotacji lub podczas udziału w różnego typu przetargach. Większość ofert jest przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy wykonują rodzaje działalności określone konkretnymi kodami PKD, a brak jednego z nich może skutkować wykreśleniem z listy kandydatów. Jednak warto pamiętać, że sam wpis czasami nie jest wystarczający, może okazać się bowiem konieczne okazanie dowodów potwierdzających prawo do wykonywania danych czynności, tj. koncesje lub zezwolenia.

Zakres działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę ma również wpływ na prawo do opodatkowania na zasadach innych niż ogólne (podatkiem progresywnym). Przykładowo możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniona m.in. od charakteru wykonywanej działalności, chociaż w przepisach jest odniesienie do klasyfikacji PKWiU, która jest powiązana z PKD.

Prawidłowe ustalenie kodów PKD jest kłopotliwe? Skorzystaj z interpretacji indywidualnej

W sytuacji gdy przyszły lub obecny przedsiębiorca ma problem w określeniem dokładnych kodów PKD wskazujących charakter wykonywanych czynności, może złożyć odpowiedni wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi o ustalenie właściwych kodów PKD. Nie określono dokładnego wzoru formularza zgłoszeniowego, zatem wystarczy sporządzony pisemnie wniosek z dokładnym opisem wykonywanej działalności gospodarczej wraz z czytelnym podpisem. Dokument można złożyć w dogodnym dla przedsiębiorcy terminie: osobiście, pocztą tradycyjną, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wysokość opłaty zależy od liczby nadanych przez ośrodek kodów PKD.

Podczas rejestracji lub aktualizacji danych dotyczących działalności gospodarczej warto zwrócić szczególną uwagę na wybór omówionych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przedsiębiorca zobowiązany jest bowiem, aby wybrana przez niego klasyfikacja prawidłowo określała rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów