Poradnik Przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 5) - Prawidłowe ustalenie kodów PKD oraz konsekwencje

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się ze wskazaniem na formularzu CEIDG-1 rodzaju wykonywanych czynności według kodów PKD. Niestety, prawidłowe ustalenie kodów PKD może być kłopotliwe dla przyszłych przedsiębiorców. Warto zatem poznać, czym jest klasyfikacja PKD oraz jakimi zasadami się kierować przy określaniu kodów.

Czym jest PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności - inaczej PKD 2007 -  jest wykazem kodów określających rodzaje działalności gospodarczych wykonywanych w Polsce. Powstała na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. Została utworzona na potrzeby stosowania:

  • w statystyce, ewidencji, dokumentacji oraz rachunkowości, a także

  • w urzędowych rejestrach i systemach informatycznych administracji publicznej - głównie GUS.

Od chwili wejścia ww. rozporządzenia w życie rejestracja podmiotów podejmujących działalność gospodarczą następuje według kodów wykazanych w klasyfikacji PKD 2007. Każdy przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia na formularzu CEIDG-1 musi wskazać kody, które będą odpowiadały rodzajom wykonywanych czynności w części 06. - “Firma przedsiębiorcy, którego dotyczy wniosek”. W polu 06.3 znajduje się dziewięć pozycji przeznaczonych do podania odpowiedniego 5-znakowego symbolu zgodnego z klasyfikacją. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na wybór większej liczby kodów, wówczas konieczna będzie ich kontynuacja w dodatkowym załączniku CEIDG-RD. Co ważne, nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące liczby zadeklarowanych kodów, dzięki czemu podatnik może wykonywać działalność gospodarczą w bardzo zróżnicowanych obszarach. Należy jednak pamiętać, iż kod wpisany na pozycji pierwszej stanowi jednocześnie czynność wykonywaną w sposób przeważający, czyli główną działalność przedsiębiorstwa.

Prawidłowe ustalenie kodów PKD a rozpoczęcie działalności

Klasyfikacja kodów PKD została podzielona na sekcje odpowiadające obszarom wykonywanych działalności gospodarczych, którym zostały przypisane kolejne litery alfabetu od A do U. Symbol każdego z dostępnych rodzajów składa się z pięciu znaków, które określają:

1 - sekcję

2 - dział (składa się z liczby dwucyfrowej),

3 - grupę,

4 - klasę,

5 - podklasę.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów możemy wyróżnić następujące sekcje podziału kodów według klasyfikacji PKD 2007:

Sekcja

Obszar działalności gospodarczej

Sekcja A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja B

Górnictwo i wydobywanie

Sekcja C

Przetwórstwo przemysłowe

Sekcja D

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Sekcja E

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Sekcja F

Budownictwo

Sekcja G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

Sekcja H

Transport i gospodarka magazynowa

Sekcja I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Sekcja J

Informacja i komunikacja

Sekcja K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Sekcja L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Sekcja M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Sekcja O

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Sekcja P

Edukacja

Sekcja Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Sekcja R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Sekcja S

Pozostała działalność usługowa

Sekcja T

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Sekcja U

Organizacje i zespoły eksterytorialne

Dobór kodów jest bardzo ważnym elementem rejestracji działalności gospodarczej, zatem powinien zostać dokładnie przemyślany. Należy dopasować je dokładnie do czynności, które przedsiębiorca zamierza wykonywać w zakresie prowadzonej firmy, aby później uniknąć obowiązku składania aktualizacji formularza. W przypadku gdy zakres działalności nie może zostać przypisany do konkretnego kodu, wtedy należy wybrać kilka najbardziej zbliżonych do charakteru wykonywanych czynności.

Pomocne dla nowych przedsiębiorców mogą się okazać wyszukiwarki internetowe, które po wpisaniu słowa kluczowego ukazują najbardziej zbliżone kody PKD odpowiadające danej dziedzinie działalności gospodarczej. Szczegółowy wykaz kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można również znaleźć na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak PKD wpływa na dzialalność?

Określenie właściwych kodów PKD przy rozpoczęciu działalności jest istotne głównie ze względu na późniejszą możliwość wykonywania odpowiednich jej rodzajów. Wielu nowych przedsiębiorców w momencie sporządzania wniosku nie jest w stanie przewidzieć, jakie czynności mogą wykonywać w przyszłości. Dlatego też możliwa jest aktualizacja zgłoszenia zawierająca poszerzenie działalności o nowe kody PKD lub zrezygnowanie z dotychczasowych.

Warto również wiedzieć, iż przedsiębiorca wykonujący czynności wykraczające poza rodzaje zgłoszonych kodów PKD może zostać obciążony karą grzywny ustaloną na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Wskazanie odpowiedniego kodu ma również kluczowe znaczenie, w przypadku starań o wsparcie pomocowe z dotacji lub podczas udziału w różnego typu przetargach. Większość ofert jest przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy wykonują rodzaje działalności określone konkretnymi kodami PKD, a brak jednego z nich może skutkować wykreśleniem z listy kandydatów. Jednak warto pamiętać, że sam wpis czasami nie jest wystarczający, bowiem może okazać się konieczne ukazanie dowodów potwierdzających prawo do wykonywania danych czynności, tj. koncesje lub pozwolenia.

Zakres działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę ma również wpływ na prawo do opodatkowania na zasadach innych niż ogólne (podatkiem progresywnym). Przykładowo możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniona m.in. od  charakteru wykonywanej działalności, chociaż w przepisach jest odniesienie do klasyfikacji PKWiU - która jest powiązana z PKD.

Prawidłowe ustalenie kodów PKD jest kłopotliwe? Skorzystaj z interpretacji indywidualnej

W sytuacji gdy przyszły lub obecny przedsiębiorca ma problem w określeniem dokładnych kodów PKD wskazujących charakter wykonywanych czynności, może skorzystać z interpretacji indywidualnej. Wystarczy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Nie określono dokładnego wzoru formularza zgłoszeniowego, zatem wystarczy sporządzony pisemnie wniosek z dokładnym opisem wykonywanej działalności gospodarczej wraz z czytelnym podpisem. Dokument można złożyć w dogodnym dla przedsiębiorcy terminie: osobiście, pocztą tradycyjną, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wysokość opłaty zależy od liczby nadanych przez ośrodek kodów PKD.

Okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi 30 dni kalendarzowych, natomiast w przypadku spraw skomplikowanych termin ten może się wydłużyć nawet do 60 dni. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Podczas rejestracji lub aktualizacji danych dotyczących działalności gospodarczej warto zwrócić szczególną uwagę na wybór omówionych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przedsiębiorca zobowiązany jest bowiem, aby wybrana przez niego klasyfikacja prawidłowo określała rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej.