Poradnik Przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 5) - Prawidłowe ustalenie kodów PKD oraz konsekwencje

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się ze wskazaniem na formularzu CEIDG-1 rodzaju wykonywanych czynności według kodów PKD. Niestety, prawidłowe ustalenie kodów PKD może być kłopotliwe dla przyszłych przedsiębiorców. Warto zatem poznać, czym jest klasyfikacja PKD oraz jakimi zasadami się kierować przy określaniu kodów.

Czym jest PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności - inaczej PKD 2007 -  jest wykazem kodów określających rodzaje działalności gospodarczych wykonywanych w Polsce. Powstała na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. Została utworzona na potrzeby stosowania:

  • w statystyce, ewidencji, dokumentacji oraz rachunkowości, a także

  • w urzędowych rejestrach i systemach informatycznych administracji publicznej - głównie GUS.

Od chwili wejścia ww. rozporządzenia w życie rejestracja podmiotów podejmujących działalność gospodarczą następuje według kodów wykazanych w klasyfikacji PKD 2007. Każdy przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia na formularzu CEIDG-1 musi wskazać kody, które będą odpowiadały rodzajom wykonywanych czynności w części 06. - “Firma przedsiębiorcy, którego dotyczy wniosek”. W polu 06.3 znajduje się dziewięć pozycji przeznaczonych do podania odpowiedniego 5-znakowego symbolu zgodnego z klasyfikacją. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na wybór większej liczby kodów, wówczas konieczna będzie ich kontynuacja w dodatkowym załączniku CEIDG-RD. Co ważne, nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące liczby zadeklarowanych kodów, dzięki czemu podatnik może wykonywać działalność gospodarczą w bardzo zróżnicowanych obszarach. Należy jednak pamiętać, iż kod wpisany na pozycji pierwszej stanowi jednocześnie czynność wykonywaną w sposób przeważający, czyli główną działalność przedsiębiorstwa.

Prawidłowe ustalenie kodów PKD a rozpoczęcie działalności

Klasyfikacja kodów PKD została podzielona na sekcje odpowiadające obszarom wykonywanych działalności gospodarczych, którym zostały przypisane kolejne litery alfabetu od A do U. Symbol każdego z dostępnych rodzajów składa się z pięciu znaków, które określają:

1 - sekcję

2 - dział (składa się z liczby dwucyfrowej),

3 - grupę,

4 - klasę,

5 - podklasę.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów możemy wyróżnić następujące sekcje podziału kodów według klasyfikacji PKD 2007:

Sekcja

Obszar działalności gospodarczej

Sekcja A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja B

Górnictwo i wydobywanie

Sekcja C

Przetwórstwo przemysłowe

Sekcja D

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Sekcja E

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Sekcja F

Budownictwo

Sekcja G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

Sekcja H

Transport i gospodarka magazynowa

Sekcja I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Sekcja J

Informacja i komunikacja

Sekcja K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Sekcja L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Sekcja M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Sekcja O

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Sekcja P

Edukacja

Sekcja Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Sekcja R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Sekcja S

Pozostała działalność usługowa

Sekcja T

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Sekcja U

Organizacje i zespoły eksterytorialne

Dobór kodów jest bardzo ważnym elementem rejestracji działalności gospodarczej, zatem powinien zostać dokładnie przemyślany. Należy dopasować je dokładnie do czynności, które przedsiębiorca zamierza wykonywać w zakresie prowadzonej firmy, aby później uniknąć obowiązku składania aktualizacji formularza. W przypadku gdy zakres działalności nie może zostać przypisany do konkretnego kodu, wtedy należy wybrać kilka najbardziej zbliżonych do charakteru wykonywanych czynności.

Pomocne dla nowych przedsiębiorców mogą się okazać wyszukiwarki internetowe, które po wpisaniu słowa kluczowego ukazują najbardziej zbliżone kody PKD odpowiadające danej dziedzinie działalności gospodarczej. Szczegółowy wykaz kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można również znaleźć na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.