0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż przez Zalando a kasa fiskalna - czy obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy dokonujący sprzedaży poprzez sklepy internetowe na rzecz osób fizycznych mogą mieć wątpliwości, w jaki sposób potraktować zagadnienie konieczności posiadania kasy fiskalnej. Przede wszystkim należy zastanowić się, czy w takim przypadku konieczne jest posiadanie kasy fiskalnej oraz dokumentowanie sprzedaży przy pomocy paragonów. Sprzedaż przez Zalando a kasa fiskalna - wszystko co należy wiedzieć!

Sprzedaż odzieży przez Zalando a kasa fiskalna

Niezależnie od tego, czy sprzedaż odbywa się bezpośrednio, czy też za pośrednictwem internetu, w każdym przypadku dostawa towaru na rzecz konsumenta generuje obowiązek ewidencjonowania tego rodzaju zdarzeń na kasie fiskalnej.

Ponadto podatnik zobligowany jest do wystawienia paragonu jako dokumentu potwierdzającego dokonaną sprzedaż.

Zgodnie z par. 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących podatnicy, prowadząc ewidencję przy pomocy kasy rejestrującej:

 1. wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności;
 2. w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty):
  1. w gotówce – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania,
  2. za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku podatnika, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania;

Naturalnie w przypadku sprzedaży poprzez sklepy internetowe typu Zalando będziemy mieli do czynienia z płatnościami otrzymywanymi za pośrednictwem rachunku bankowego.

Sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy, w sytuacji gdy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, wymaga rejestrowania tego zdarzenia na kasie fiskalnej.

Zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej w przypadku sprzedaży przez Zalando

Chociaż ustawa VAT nakłada na podatników obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, to jednak ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie wyjątku w postaci rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej.

W par. 2 tego aktu możemy przeczytać, że zwalnia się od podatku czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W kontekście interesującego nas zagadnienia musimy sięgnąć do poz. 36 załącznika, gdzie wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Powyższe zwolnienie ma charakter całkowity i nielimitowany. 

Co jednak istotne, opisane zwolnienie warunkowane jest koniecznością spełnienia konkretnych przesłanek:

 • dostawa musi mieć miejsce w systemie wysyłkowym;
 • sprzedawca całość zapłaty musi otrzymać za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę muszą jednoznacznie wynikać dane kupującego, w tym jego adres.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. 

W kontekście ostatnich warunków warto wskazać, że rodzaj czynności oraz dane nabywcy wynikać mogą z treści potwierdzenia przelewu bankowego. Jeżeli chodzi o ewidencję, to podatnik posiłkuje się w tym przypadku księgą podatkową. Dodatkowo możliwe jest wystawienie w tym przypadku faktury dla osoby fizycznej, co również stanowi formę dokumentowania dostawy towarów.

Zasadniczo faktura jest wystawiana w przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz innego przedsiębiorcy. W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych faktura jest wystawiana wyłącznie w przypadku, gdy konsument zażąda wystawienia w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty

Przykład 1.

Podatnik dokonuje sprzedaży odzieży przez Zalando. Całość zapłaty wpływa na konto dedykowane w tym serwisie, z którego po potrąceniu prowizji podatnik może dokonać swobodnego rozdysponowania w postaci przelewu na prywatny rachunek bankowy. Z ewidencji prowadzonej przez niego oraz z historii transakcji wynika, kto jest nabywcą oraz co było przedmiotem sprzedaży. W tych okolicznościach podatnik może skorzystać ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej.

W przypadku prowadzenia sprzedaży towarów poprzez Zalando podatnik może korzystać ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeżeli spełnione są warunki przewidziane w rozporządzeniu.

Sprzedaż przez Zalando a kasa fiskalna - wyłączenie od możliwości skorzystania ze zwolnienia

Omawiane rozporządzenie wymienia czynności, których wykonanie obligatoryjnie oznacza konieczność posiadania kasy fiskalnej. W przypadku czynności wymienionych w par. 4 rozporządzenia wymieniono bowiem takie, które nie mogą korzystać z żadnych zwolnień.

Zgodnie z tym przepisem zwolnień od obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie stosuje się do dostaw:

 1. gazu płynnego;
 2. części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00);
 3. silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli (CN 8407 i 8408);
 4. nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707);
 5. przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00);
 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90);
 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (CN 8708 i 9401 90 80), z wyłączeniem motocykli, to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów, w szczególności: pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych;
 8. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKWiU ex 26 i ex 27.11);
 9. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1);
 10. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą;
 11. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych;
 12. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol CN;
 13. wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
 14. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (bez względu na kod CN), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;
 15. perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

Jak widać, w przedstawionym wyliczeniu nie wymieniono odzieży, co oznacza, że sprzedaż poprzez Zalando nie podlega wyłączeniu ze zwolnienia.

W konsekwencji sprzedaż odzieży poprzez Zalando może korzystać ze zwolnienia od konieczności posiadania kasy fiskalnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów