0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna przy sprzedaży samochodów używanych na rzecz konsumentów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku działalności handlowej polegającej na sprzedaży samochodów na rzecz konsumentów powstaje obowiązek zewidencjonowania tego zdarzenia na kasie fiskalnej. Warto jednak zastanowić się, czy przedsiębiorca może w tym zakresie skorzystać ze zwolnień od tego obowiązku. W poniższym artykule zastanowimy się, czy konieczna jest kasa fiskalna przy sprzedaży samochodów używanych.

Kasa fiskalna przy sprzedaży samochodów używanych

Ogólna reguła określona w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że podatnik dokonujący sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ma obowiązek odnotować to zdarzenie na kasie fiskalnej.

Naruszenie tego obowiązku może się wiązać albo z karą grzywny wynikającą z kks, albo z dodatkowym zobowiązaniem w podatku VAT wynoszącym 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów.

Nie można jednak zapominać, że w pewnych przypadkach podatnik ma możliwość skorzystania z regulacji rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej.

Ww. rozporządzenie wymienia zwolnienia podmiotowe oraz przedmiotowe.

Zwolnienie podmiotowe wskazane jest w paragrafie 3 rozporządzenia. Określa ono jednak limit wynoszący 20 000 zł. W przypadku przekroczenia tego limitu podatnik jest zobligowany do zainstalowania kasy fiskalnej. 

Wspomniane zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży podatnika dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła kwotę 20 000 zł. 

W przypadku działalności polegającej na handlu samochodami taki limit bardzo łatwo przekroczyć.

Druga grupa obejmuje zwolnienia przedmiotowe związane z rodzajem wykonywanych usług. Katalog czynności zwolnionych został opisany w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 47 załącznika jako czynności zwolnione wymieniono dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą.

Przypomnijmy jednak, że zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT samochód jako środek transportu stanowi środek trwały, jeżeli jest kompletny i zdatny do użytku oraz przewidywany okres wykorzystywania go na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wynosi minimum rok.

Natomiast używane samochody przeznaczone do dalszej odsprzedaży nie spełniają kryteriów środka trwałego. Jest to towar handlowy, co oznacza, że zwolnienie przedmiotowe również w tym przypadku zastosowania nie znajdzie – nawet w sytuacji, gdy sprzedawca udokumentuje odpłatną dostawę przy pomocy faktury VAT.

W tym miejscu warto dodać, że na mocy paragrafu 4 ust. 1 pkt 1 lit. g) rozporządzenia żadne z ww. zwolnień nie może być stosowane do dostawy części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli. Tego rodzaju towary muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie fiskalnej.

Z treści przepisów wynika, że w zakresie handlu używanymi samochodami podatnik może skorzystać jedynie ze zwolnienia podmiotowego od obowiązku stosowania kasy fiskalnej, które jednak jest limitowane kwotą 20 000 zł.

Czy handel używanymi samochodami wymaga kasy fiskalnej online?

Zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy o VAT kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. 

Powyższe reguluje obowiązek posługiwania się kasami fiskalnymi online

Obowiązek stosowania takich kas jest wprowadzany systematycznie i obejmuje kolejne branże oraz rodzaje działalności gospodarczej.

Art. 145b ustawy o VAT wskazuje, że obowiązek wymiany kas rejestrujących na kasy online dotyczy m.in. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych, a także motorowerów.

W rezultacie konieczność ta dotyczy wyłącznie podmiotów świadczących usługi. Natomiast sprzedaż towarów w postaci używanych samochodów na obecnym etapie nie jest obciążona koniecznością stosowania kasy fiskalnej online.

Przedsiębiorcy trudniący się handlem używanymi samochodami muszą posiadać kasę fiskalną, aczkolwiek nie musi to być kasa online. Oczywiście dobrowolnie mogą zainstalować tego rodzaju kasę.

Kasa fiskalna przy sprzedaży samochodów używanych w procedurze VAT-marża

W zakresie handlu używanymi samochodami możliwe jest stosowanie opodatkowania w formie procedury VAT-marża. Stanowi to wyjątek od zasady ogólnej, który polega na opodatkowaniu różnicy pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą zakupu towaru używanego.

W myśl art. 120 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. 

Do kwestii rejestrowania sprzedaży w procedurze VAT-marża za pomocą kasy fiskalnej odnosi się art. 111 ust. 3b ustawy o VAT, który stanowi, że podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innej umowy o podobnym charakterze, lub marży ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganej przez nich wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. 

Zewidencjonowaniu na kasie rejestrującej podlega więc cała wartość sprzedaży towaru (kwota należna od nabywcy), tj. kwota nabycia towaru powiększona o kwotę marży. 

W myśl § 6 ust. 1 pkt 5 lit. f rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących sprzedaż w procedurze VAT-marża ma się odbywać poprzez tzw. zero techniczne – a więc stawkę 0% z kodem literowym F (zwykle usługi turystyki) lub G (pozostałe).

W efekcie dostawę pojazdu należy ująć na paragonie w jednej pozycji ze stawką 0% i literowym oznaczeniem G.

Podatnik prowadzący działalność w zakresie handlu używanymi samochodami opodatkowaną w procedurze VAT-marża ma obowiązek zewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej wartość sprzedaży brutto, czyli całą otrzymaną należność (na paragonie fiskalnym nie będzie uwidoczniana kwota podatku należnego), a dla dokonania prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług w deklaracji podatkowej posłużyć się danymi z prowadzonej odrębnie ww. ewidencji.

W ramach podsumowania możemy wskazać, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu pojazdami samochodowymi ma co do zasady obowiązek stosowania kasy rejestrującej niezależnie, czy występuje jako podatnik czynny, zwolniony od VAT czy jako stosujący specjalną procedurę VAT-marża.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów