Poradnik Przedsiębiorcy

Zamknięcie i ponowne otwarcie działalności a kasa fiskalna

Ustawodawca coraz bardziej zawęża grono przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej. Z obowiązku tego nie są również zwolnieni przedsiębiorcy, którzy najpierw prowadzili firmę i musieli posiadać kasę fiskalną, potem zlikwidowali tę działalność, a następnie ponownie otworzyli - osoby te nie mogą korzystać bowiem ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej ze względu na limit obrotów. Sprawdź, jak zamknięcie i ponowne otwarcie działalności wpływa na obowiązek posiadania kasy w firmie. 

Ogólna zasada stosowania kasy w firmie

Co do zasady przepisy o VAT nakładają na podatników obowiązek stosowania kas rejestrujących w sytuacji, gdy dokonują oni sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Katalog typów działalności objętych nakazem stosowania kas jest dość szeroki i obejmuje zarówno dostawy, jak i usługi. Ustawodawca przewidział jednak zwolnienia z tego obowiązku, np. ze względu na obrót czy charakter prowadzonej działalności.

Kto ma obowiązek posiadać kasę fiskalną

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określa, że kasę fiskalną bezwzględnie muszą posiadać podatnicy świadczący usługi:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji,

 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

 • prawniczych,

 • doradztwa podatkowego,

 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

 • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne

 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

oraz dostawy:

 • gazu płynnego,

 • części do silników (PKWiU 28.11.4),

 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,

 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Kasa fiskalna - zwolnienie ze względu na obroty

Zwolnienie z kasy rejestrującej związane z limitem obrotów jest jedną z najpopularniejszych ulg jakie przewidział ustawodawca. Zwolnienie uzależnione od wielkości obrotu dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy nie zaliczają się do grupy opisanej w powyższym akapicie tego artykułu. Do limitu pod uwagę brana jest jedynie sprzedaż prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

O zwolnieniu ze względu na obrót mówi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:

Art. 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących:

1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Tak więc podatnik, którego sprzedaż dla osób prywatnych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 20.000 zł lub rozpoczął działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowego, a jego obrót w tym roku nie przekroczył wartości proporcjonalnej, przeliczając limit 20.000 zł na długość prowadzenia działalności w danym roku, nie musi nabywać kasy fiskalnej.

Ważne!

Powyższy limit dotyczy zarówno czynnych podatników VAT, jak i podmiotów zwolnionych. Czynni podatnicy VAT ustalają limit obrotów w oparciu o wartość netto sprzedaży, natomiast podmioty zwolnione z VAT w kwotach brutto.

Zamknięcie i ponowne otwarcie działalności nie uchroni przed kasą fiskalną!

Co należy zrobić w sytuacji, gdy:

 • podatnik prowadził przez kilka lat jednoosobową działalność gospodarczą,

 • świadczył w niej usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,

 • był zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej sprzedaży dla osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych,

 • następnie zamknął działalność,

 • a po jakimś czasie ponownie otworzy działalność w o tym samym profilu i będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych?

Czy podatnik w takiej sytuacji będzie mógł skorzystać z limitu sprzedaży 20.000 zł na rzecz osób prywatnych, zanim zainstaluje kasę fiskalną?

Otóż nie. Zamknięcie i ponowne otwarcie działalności nie daje takiej możliwości. Jeżeli podatnik przekroczył limit w uprzednio prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, następnie ją zamknął i ponownie otworzył, świadcząc usługi na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych, to nie może on skorzystać z limitu 20.000 zł zwalniającego z obowiązku zakupu kasy fiskalnej. Musi on natomiast zainstalować kasę fiskalną przed dokonaniem pierwszej sprzedaży na rzecz wyżej wymienionych odbiorców.

Przepisy są skonstruowane w ten sposób, aby uniemożliwić podatnikom ucieczkę przed obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.