0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawka VAT dla wstępu na zajęcia taneczne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży wstępu na zajęcia taneczne mogą mieć wątpliwości względem prawidłowej stawki VAT, jaką opodatkowane powinny być tego rodzaju usługi. W naszym artykule zastanowimy się, ile wynosi stawka VAT dla wstępu na zajęcia taneczne! Rozważymy również, czy w tym przypadku podatnik świadczący tego rodzaju usługi ma obowiązek stosować kasę fiskalną.

Stawka VAT dla wstępu na zajęcia taneczne

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy VAT w przypadku świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy VAT stosujemy obniżoną stawkę 8%.

W poz. 65 załącznika nr 3 wymieniono „Usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne”. Natomiast w poz. 68 załącznika wymieniono „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”.

Ustawa o VAT nie zawiera definicji pojęcia „pozostałych usług związanych z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”. Dlatego też należy posiłkować się wykładnią językową w tym zakresie.

Za rekreację należy uznać różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Co istotne, chodzi tutaj o wszelkie aktywne działania związane z rekreacją. 

Zatem pod pojęciem „wstępu” należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. 

Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia do określonego miejsca (pomieszczenia), lecz także z możliwości aktywnego korzystania czy też brania udziału w zdarzeniach mających miejsce w pomieszczeniu.

W przypadku sali tanecznej takim aktywnym uczestnictwem będzie udział zajęciach tanecznych.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8% obejmuje pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. W konsekwencji wszelkie inne usługi świadczone w pomieszczeniu nie będą korzystały z obniżonej stawki. 

Przykładowo, jeżeli w ramach zajęć tanecznych na sali wydawane są posiłki czy napoje, to tego rodzaju usługi nie mogą być uznane za rekreację, w związku z czym w tym zakresie obniżona stawka podatku VAT nie przysługuje.

Tym samym wszystkie usługi świadczone przez dany obiekt, które nie są związane z normalnym, typowym jego użytkowaniem, nie są objęte stawką obniżoną, lecz opodatkowane stawką podstawową.

Na potwierdzenie powyższego warto przywołać treść interpretacji Dyrektora KIS z 3 września 2018 roku (nr 0114-KDIP4.4012.414.2018.2.AS), gdzie przeczytać możemy, że usługi związane ze wstępem do szkoły tańca powinny być objęte obniżoną stawką VAT 8%. W ich ramach klient ma bowiem możliwość wejścia na teren szkoły, korzystania z różnych znajdujących się tam sal tanecznych i atrakcji oferowanych przez podatnika, które normalnie wchodzą w zakres usług związanych z praktykowaniem tańca na sali tańca, ćwiczeniem fitness albo zumby. Klient może więc korzystać z sali tańca, ma zapewnioną odpowiednią atmosferę, muzykę, oświetlenie oraz opiekę i możliwość skorzystania z rad instruktora obecnego na sali, a także szatni, toalet czy prysznica.

Co ważne, w ramy usługi nie wchodzą żadne świadczenia, które mogłyby być uznane za wykraczające poza typowe świadczenia związane ze wstępem do szkoły na zajęcia tańca, fitness czy zumby Wnioskodawca nie oferuje usług gastronomicznych, nie sprzedaje żadnych odżywek ani też sprzętów treningowych

Sam wstęp do sali tanecznej nie może być ograniczony wyłącznie do wejścia do obiektu bez możliwości aktywnego uczestniczenia w zajęciach tanecznych i korzystania z urządzeń potrzebnych do jej realizacji. Taka usługa wstępu wraz z przeprowadzonymi zajęciami tanecznymi korzysta z obniżonej stawki 8% VAT.

Usługa wstępu na salę taneczną a kasa fiskalna

Zasadniczo przy świadczeniu usług na rzecz konsumentów po stronie podatnika pojawia się konieczność ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W treści tego aktu mamy wymienione zarówno zwolnienia o charakterze przedmiotowym, jak i podmiotowym.

Jednakże należy pamiętać, że w myśl § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia żadnego z powyższych zwolnień nie stosuje się w przypadku świadczenia usług:

 1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia;

 2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami;

 3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania);

 4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

 5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów;

 6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia;

 7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia;

 8. doradztwa podatkowego;

 9. związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

 1. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych;

 2. kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe;

 3. związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Zwróćmy uwagę, że w ostatnim punkcie wprost wskazano usługi w zakresie wstępu na sale taneczne. To zatem oznacza, że podatnik świadczący tego rodzaju usługi ma obowiązek stosowania kasy fiskalnej – nie może korzystać z opisanych w rozporządzeniu zwolnień.

Załóżmy jednak, że podatnik nie świadczy usług wstępu na salę taneczną lecz usługi nauki tańca rozumiane jako usługi edukacyjne. Same usługi edukacyjne mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Jak jednak wynika z poz. 30 załącznika do rozporządzenia, zwolnienie dotyczy usługi w zakresie edukacji z wyłączeniem:

 • usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

 • usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),

 • usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

W rezultacie również w tym przypadku usługi świadczone przez szkoły tańca nie mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w rozporządzeniu w sprawie zwolnień.

Usługi wstępu na salę taneczną obligują podatnika do posiadania kasy fiskalnej i wydawania nabywcom paragonów z ich tytułu.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że usługi wstępu na salę taneczną wraz z aktywnym uczestniczeniem w zajęciach korzystają z obniżonej 8-procentowej stawki podatku VAT. Co jednak równie ważne, takie usługi wymagają posiadania kasy fiskalnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów