0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z kasy fiskalnej - komu przysługuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą dokonują sprzedaży nie tylko na rzecz innych firm, ale także na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych. W niektórych przypadkach, do udokumentowania takiej sprzedaży konieczna jest kasa fiskalna. Dowiedz się, kiedy możliwe jest zwolnienie z kasy fiskalnej!

Zwolnienie z kasy fiskalnej - komu przysługuje?

W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych, co do zasady sprzedaż należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, część podatników ma jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej na rzecz tej grupy osób. Wyróżnić tu możemy m.in. zwolnienie podmiotowe oraz przedmiotowe.

Zwolnienie podmiotowe

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej na mocy § 3 ust. 1 pkt 1 przysługuje ze względu na limit obrotów ze sprzedaży nieprzekraczający w trakcie roku podatkowego 20 000 zł. Podatnicy rozpoczynający sprzedaż na rzecz danej grupy kontrahentów w trakcie roku limit ustalają proporcjonalnie do okresu wykonywania tych czynności.

Czynni podatnicy VAT ustalają limit na podstawie obrotu netto, tj. bez podatku VAT. W przypadku podatników zwolnionych z VAT należy wziąć pod uwagę wartość brutto tego rodzaju sprzedaży.

Zwolnienie przedmiotowe

Jeżeli chodzi o zwolnienie przedmiotowe z kasy, przysługuje ono w momencie wykonywania specyficznych czynności podlegających zwolnieniu. Wykaz czynności zwolnionych z ewidencjonowania na kasie zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na przedmiot sprzedaży dotyczy między innymi:

  • usług pocztowych i kurierskich (z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie)

  • usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci w zakresie noclegów i usług towarzyszących świadczonych przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

  • pozostałych usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci dotyczących obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi

  • usług finansowych i ubezpieczeniowych

  • czynności notarialnych

  • usług w zakresie edukacji (z wyłączeniem pozaszkolnych form edukacji sportowej, zajęć sportowych i rekreacyjnych, szkoły tańca i instruktorów tańca, szkoły nauki jazdy)

  • dostaw nieruchomości.

Zwolnienie z kasy po spełnieniu określonych warunków

Zwolnienie z kasy fiskalnej możliwe jest również, jeżeli podatnik wykonuje czynności, które nie zostały wyłączone ze zwolnień z kas fiskalnych oraz gdy:

  • zapłata za wykonaną czynność zostanie otrzymana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz

  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz czynność została dokonana.

Przy tego rodzaju sprzedaży, korzystając ze zwolnienia z kasy nie ma obowiązku wystawiania dokumentów sprzedaży, gdyż wartość przychodu na dany dzień może być ewidencjonowana na podstawie wyciągu z konta bankowego (jeżeli posiada on niezbędne dane identyfikujące dokonaną transakcję oraz nabywcę) lub ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa?

W przypadku gdy sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych przekracza limit 20 000 zł, podatnicy mają obowiązek rejestrowania tego rodzaju sprzedaży na kasie fiskalnej. Tracą oni prawo do zwolnienia po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczony został limit obrotów w wartości 20 000 zł. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia MF wskazane zostały również dostawy poszczególnych towarów oraz świadczenia niektórych usług, dla których mimo nieprzekroczenia limitu z kasy nie jest stosowane zwolnienie z kasy fiskalnej. Wówczas podatnicy wykonujący dostawy towarów lub świadczący usługi wymienione w § 4, zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności na kasie fiskalnej już od pierwszej transakcji.

W przypadku gdy podatnik zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej, przychód wykazuje na podstawie raportów dobowych lub miesięcznych z kasy. Wpis ten w JPK V7 musi znaleźć się wraz z oznaczeniem RO. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów