0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychód z teleporady - sposób rozliczenia i ewidencjonowania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Teleporady zyskały na popularności przez rozprzestrzeniającą się pandemię COVID-19. Brak kontaktu fizycznego lekarza z pacjentem zapewnia ochronę przed zakażeniem koronawirusem. Dzięki teleporadom możliwe jest skonsultowanie swojego przypadku i otrzymanie zaleceń leczenia bez konieczności wizyty w gabinecie lekarskim. Wykorzystywane są różnego rodzaju narzędzia – nie tylko telefon, ale także inne kanały komunikacji, takie jak Skype, WhatsApp, Messenger czy Hangouts. W dobie pandemii jest to rekomendowana forma udzielania świadczeń zdrowotnych. Teleporady mogą dotyczyć wielu zawodów, w szczególności lekarzy, lekarzy stomatologów, fizjoterapeutów czy psychologów. W jaki sposób rozliczyć przychód z teleporady?

Kiedy powstaje przychód?

Przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej są kwoty należne, bez względu na to, czy zostały faktycznie otrzymane. U czynnych podatników VAT za przychód uważa się przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych"

„Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług”.

Co do zasady za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Teleporady – rozpoznanie przychodu

Udzielanie teleporad rozliczamy zgodnie z ogólną zasadą powstania przychodu. Przychód z teleporady powstaje w dniu wykonania usługi, a więc wtedy, gdy zostanie ona udzielona. Jej termin najczęściej rezerwowany jest z wyprzedzeniem, a płatność jest dokonywana z góry, czyli jeszcze przed jej udzieleniem. Jeżeli osoba udzielająca teleporady otrzyma zapłatę wcześniej, przychód powstaje w dniu otrzymania zapłaty. Zapłata pełnej należności z góry skutkuje zatem

powstaniem przychodu.

Może się także zdarzyć sytuacja, że na poczet usługi zostanie wpłacona zaliczka. Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Wyjątek stanowi (art. 14 ust. 1J ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) przypadek pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. W tej sytuacji za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty. Oznacza to, że w razie gdy przyjęta zaliczka zostanie zewidencjonowana na kasie fiskalnej, podatnik ma możliwość przyjąć, że przychód powstał w dacie otrzymania tej zaliczki. Taki sposób rozliczenia przychodu nie jest obligatoryjny, ale jeżeli podatnik zdecyduje się go stosować, ma obowiązek robić to przez cały rok podatkowy. Dodatkowo podatnik powinien wówczas poinformować urząd skarbowy o swoim wyborze. Informację tę zaznacza w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy.

W przypadku gdy przyjęte zaliczki nie są zewidencjonowane na kasie fiskalnej, otrzymana zaliczka nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Teleporady a kasa fiskalna

W przypadku posiadania kasy fiskalnej podatnik ma obowiązek ewidencjonować na kasie transakcje na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów co do zasady obliguje podatnika do obowiązku rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej bez względu na osiągane obroty. Przy świadczeniu tradycyjnych usług podatnik jest zobligowany do nabicia transakcji na kasę fiskalną i wydania paragonu pacjentowi za wykonaną usługę.

W przypadku teleporad ze względu na charakter usługi lekarze i lekarze dentyści mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji transakcji na kasie fiskalnej na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wyjątek ten ma zastosowanie przy świadczeniu usług, dla których łącznie spełnione są warunki:

  • usługi są wykonywane wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków;
  • świadczący usługę otrzymuje w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

O ile zatem zapłata za teleporadę w całości jest regulowana na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, nie ma konieczności ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie fiskalnej. Wyjątek ten stanowi ułatwienie dla podatników zajmujących się udzielaniem teleporad, ponieważ z uwagi na charakter usługi – jako wykonywanej wyłącznie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość – trudno byłoby przekazać paragon pacjentowi.

Brak zapłaty za teleporadę a przychód

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem co do zasady są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Oznacza to, że brak zapłaty za udzielenie teleporady nie powoduje automatycznie, że przychód zostanie anulowany. Naprzeciw podatnikom, którzy nie otrzymali płatności za wykonane usługi, wyszli ustawodawcy, dopuszczając możliwość skorzystania z ulgi na złe długi w podatku dochodowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów