Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna dla firmy budowlanej - czy jest obowiązek jej stosowania?

Rejestrowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych jest codziennością i koniecznością dla wielu podatników. Podatnicy prowadzący firmę budowlaną również mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej w sytuacji, gdy dokonują sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przeczytaj, czy wymagana jest kasa fiskalna dla firmy budowlanej.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, który stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – podstawa prawna

Prowadząc firmę budowlaną, musimy sprawdzić, czy nie obejmą nas zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących. W świetle art. 111 ust 8 ustawy o VAT wprowadzono upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych (obecnie Minister Rozwoju i Finansów) do zwolnienia, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, czyli ewidencjonowania obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących. W obecnym stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177).

Kasa fiskalna dla firmy budowlanej - czy usługi budowlane są zwolnione przedmiotowo z ewidencjonowania kasy?

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Ustawodawca enumeratywnie wymienia usługi, które są zwolnione z konieczności ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Usługi budowlane nie znajdują się w tym załączniku. Należy jednak zwrócić uwagę, iż pod poz. 39 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Przykład 1.

Firma budowlana wykonuje od 5 lat usługi montażu stolarki okiennej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnik osiąga ze sprzedaży powyższych usług roczny obrót w wysokości około 190 000 zł. Wszelkie rozliczenia z usługobiorcami przeprowadza za pomocą konta firmowego. Nie rozlicza usług gotówkowo. W tej sytuacji pomimo wykonywania usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od wielu lat i osiągania z tej działalności znacznych obrotów na podstawie poz. 39 ww. rozporządzenia podatnik nie będzie musiał ewidencjonować sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ze względu na wysokość obrotów

Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2017 r.:

  1. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

  2. podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Tym samym, prowadząc firmę budowlaną, musimy zwrócić uwagę, jaki osiągnęliśmy obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Przykład 2.

Przedsiębiorstwo budowlane prowadzi działalność gospodarczą od siedmiu lat. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Osiąga roczny obrót w wysokości około 7 000 000 zł. Przedsiębiorstwo wykonuje usługi budowlane dla deweloperów. Sporadycznie wykonuje również usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekracza rocznie 10 000 zł (wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych w 2016 r. wyniosła 9562,60 zł). Tym samym osiągnięty obrót przedsiębiorstwa na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył kwoty 20 000 zł. Firma nie musi instalować kasy rejestrującej w 2017 r.

Jak obliczyć limit zwolnienia dla nowo powstałych firm budowlanych?

Podatnik rozpoczynający w 2017 r. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych musi uważać, czy osiągnięte obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczyły w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Przykład 3.

Pan Zbigniew, z zawodu murarz, 1 lutego 2017 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Zarejestrował zakład budowlany. Pierwsza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nastąpiła 30 kwietnia 2017 r. W związku z rozpoczęciem sprzedaży na rzecz osób fizycznych od 30 kwietnia 2017 r. limit należy obliczyć według wzoru:

Kwota limitu w danym roku / Liczba dni w danym roku x Liczba dni od daty sprzedaży do końca roku

Czyli w tym przypadku:

20 000 zł / 365 dni x 246 dni = 13 479,45 zł

Tym samym zwolnienie z obowiązki ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej będzie obowiązywać do momentu przekroczenia limitu obrotu w wysokości 13 479,45 zł.

Limit zwolnienia liczymy nie na dzień rozpoczęcia działalności, ale na dzień, w którym sprzedaż taka faktycznie się rozpoczyna.

Moment instalacji kasy fiskalnej

Podatnik, którego obrót przekroczy limit 20 000 zł lub limit niższy liczony w proporcji, traci prawo do ww. zwolnienia. Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia w takim przypadku ma on obowiązek wprowadzić urządzenie fiskalne w ciągu 2 miesięcy – termin ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono limit.

Przykład 4.

Pan Zbigniew (z przykładu 3.), prowadzący zakład budowlany, 15 lipca 2017 r. przekroczył limit obrotu i stracił prawo do zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Podatnik powinien ewidencjonować obrót za pomocą kasy rejestrującej od 1 października 2017 r.

Podatnik prowadzący firmę budowlaną i dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych musi ewidencjonować obrót za pomocą kasy fiskalnej po przekroczeniu limitów uprawniających go do zwolnienia.