0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Taksa notarialna, czyli ile i za co trzeba zapłacić notariuszowi?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Notariuszowi za przygotowane przez niego dokumenty trzeba zapłacić wynagrodzenie. Nazywa się ono taksa notarialna. Jej maksymalna wysokość jest określona w przepisach. Przed wizytą u notariusza warto ustalić, ile będzie wynosiła taksa notarialna i inne opłaty, które trzeba będzie zapłacić w kancelarii notarialnej. Wysokość wynagrodzenia notariusza można negocjować, bo przepisy jedynie zabraniają pobierania wynagrodzenia wyższego niż maksymalne.

Co to jest taksa notarialna?

Taksa notarialna to wynagrodzenie notariusza za jego pracę - przygotowanie i dokonanie określonej czynności notarialnej.

Wysokość taksy notarialnej można ustalić z notariuszem. Od czego zależy w konkretnym przypadku wysokość taksy notarialnej?

 • maksymalna wysokość taksy notarialnej jest określona w przepisach - notariusz nie może pobrać wyższych kwot niż maksymalne; piszemy o nich w dalszej części;

 • można umówić się z notariuszem na stawkę niższą niż maksymalna; przy negocjacjach notariusz weźmie m.in. pod uwagę czasochłonność przygotowania dokumentów, poziom skomplikowania sprawy, jej rodzaj.

Maksymalna wysokość taksy notarialnej regulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Taksa notarialna plus VAT

Należy pamiętać, że do taksy notarialnej notariusz dolicza podatek VAT (23%). Dlatego ustalając wysokość opłat, które trzeba będzie uiścić w związku z wizyta u notariusza, warto sprecyzować, czy podana w kancelarii kwota taksy jest kwotą netto (bez VAT) czy brutto (uwzględniającą już VAT).

Podatek VAT jest doliczany tylko do taksy notarialnej. Nie dolicza się go do opłat sądowych i podatków pobieranych przez notariusza i przekazywanych przez niego następnie w całości urzędom i sądom.

23% - VAT od taksy notarialnej

Czy wysokość taksy można negocjować?

Jeśli przed wizytą u notariusza nie zostanie ustalona niższa taksa notarialna niż maksymalna (określona w przepisach), to notariusz najprawdopodobniej naliczy taksę maksymalną. Z reguły notariusz jeszcze przed umówieniem się na podpisanie dokumentów przesyła klientowi projekt aktu notarialnego i wpisuje do niego stawki opłat, które pobierze.


Chcąc wynegocjować niższą taksę notarialną, najlepiej zrobić to przy zlecaniu notariuszowi przygotowania dokumentów. Można też zapytać kilka kancelarii notarialnych, jaki będzie koszt sporządzenia u nich konkretnego aktu notarialnego. Kancelarie notarialne również konkurują między sobą o klientów i często są skłonne obniżyć swoje wynagrodzenie.

Jakie jeszcze opłaty pobiera notariusz?

Przygotowując się do wizyty u notariusza, należy ustalić nie tylko wysokość taksy notarialnej (wynagrodzenia notariusza), ale też pozostałych opłat, które musi pobrać notariusz. Są to np. podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości, podatek od darowizn, opłata za wpis wniosku w księdze wieczystej.

Wysokości tych opłat nie można negocjować, a notariusz ma obowiązek jej pobrać. Zapłata powinna nastąpić zaraz po odczytaniu i podpisaniu aktu notarialnego. Dlatego przed wizyta u notariusza należy uzyskać od niego informację o wszystkich kosztach, które trzeba będzie ponieść.

Czy można płacić kartą u notariusza?

Żaden przepis nie zabrania notariuszom przyjmowania płatności kartą. Nadal jednak dominującą formą płatności w kancelariach notarialnych jest gotówka, rzadziej - przelew. Dlatego wybierając się do notariusza należy również ustalić formę płatności. Pozwoli to uniknąć niezręcznej sytuacji osobom przyzwyczajonym do płatności kartą, które nie zabrały ze sobą gotówki.

Część kancelarii notarialnych przyjmuje płatności kartą. Jednak nawet one z reguły stosują pewne obostrzenia, np. pozwalają płacić kartą tylko wynagrodzenie notariusza (taksę notarialną z podatkiem VAT). Inną praktyka jest dopuszczenie płatności kartą również za pobierane przez notariusza podatki i opłaty sądowe (które notariusz musi przekazać urzędom i sądom), ale doliczanie do nich prowizji, jaką za płatność karta musi operatorowi rozliczającemu transakcję zapłacić kancelaria. Zdarza się, że ta prowizja ma zostać notariuszowi zapłacona przez klienta gotówką.

Przed wizyta o notariusza warto ustalić z kancelarią notarialną wysokość wszystkich opłat i formę płatności

Maksymalna taksa notarialna

Maksymalna stawka taksy notarialnej w zależności od wartości wynosi przedmiotu czynności notarialnej wynosi:

 1. do 3000 zł - 100 zł;

 2. powyżej 3000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

 3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

 4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

 5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

 6. powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

 7. powyżej 2.000.000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł; w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi nie więcej niż 7500 zł.

Połowa taksy za popularne umowy

W przypadku wielu popularnych umów taksa notarialna jest niższa, bo notariusz nie może pobrać więcej niż połowy stawki maksymalnej. Dotyczy to m.in.:

 • umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego

 • umowy przedwstępnej

 • umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste w wykonaniu umowy przedwstępnej

 • umowy deweloperskiej

 • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej

 • umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

 • umowy sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego z bonifikatą od ceny, od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Maksymalna stawka wyrażona kwotowo

Nie zawsze taksa notarialna zależy od wartości przedmiotu dokonywanej czynności (np. wartości umowy). Maksymalna taksa notarialna za sporządzenie następujących aktów wynosi:

 • umowa majątkowa małżeńska (intercyza): 400 zł

 • testament: 50 zł

 • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł;

 • testament zawierający zapis windykacyjny - 200 zł;

 • odwołanie testamentu - 30 zł;

 • pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł;

 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł;

 • akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego - 50 zł

 • akt poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym -i 100 zł.

Sporządzanie poświadczeń a taksa notarialna

Notariusze mogą też sporządzać poświadczenia, np. własnoręczności podpisu, poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokumentu.

Maksymalna stawka za poświadczenie:

 • własnoręczności podpisu (albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać):

  • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,

  • na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł;

 • zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6 zł;

 • czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6 zł;

Wypisy, odpisy i wyciągi

Trzeba też pamiętać o tym, że oprócz taksy notarialnej za sporządzenia aktu notarialnego czy innego dokumentu, niezbędne jest też zapłacenie za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych.

Maksymalna stawka wynosi 6 zł plus VAT za każdą rozpoczętą stronę. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów