0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Upadłość układowa - czy jest szansą na przetrwanie spółki?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Upadłość układowa – ratunek dla spółki?

Upadłość układowa może stanowić bardzo korzystne rozwiązanie dla spółki, która z powodu kłopotów finansowych często zmuszona jest do sprzedaży swojego majątku, a ponadto sytuacja niewypłacalności spółki pociąga za sobą odpowiedzialność spoczywającą na osobach zarządzających spółką, gdyż na mocy przepisów kodeksu spółek handlowych za zobowiązania spółki odpowiedzialność ponoszą wspólnicy. Upadłość układowa jest realną szansą umożliwiającą przetrwanie spółki, a tym samym stanowi korzystne rozwiązanie dla członków zarządu, którzy mogą uwolnić się od odpowiedzialności osobistej.

Kiedy złożyć wniosek o przeprowadzenie upadłości układowej?

Prawo upadłościowe i naprawcze szczegółowo reguluje możliwość wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania upadłościowego przez spółkę. Na mocy kodeksu spółek handlowych, możliwość taka istnieje w przypadku, gdy spółka nie wykona swoich zobowiązań pieniężnych (wykonalnych), a także w przypadku, gdy wysokość jej zobowiązań przekracza wartość posiadanego przez nią majątku. Dłużnik (osoby zarządzające spółką) ma obowiązek, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli spółka nie dotrzyma tego obowiązku, musi liczyć się ze skutkiem ponoszenia osobistej odpowiedzialności za powstałe szkody.

Skutki ogłoszenia upadłości 

Należy wspomnieć, że obowiązek ogłoszenia upadłości wcale nie musi oznaczać likwidacji spółki, gdyż postępowanie upadłościowe może być toczone w dwóch trybach: likwidacyjnym lub układowym. W przypadku postępowania likwidacyjnego majątek upadłej spółki zostaje wyprzedany przez syndyka, a uzyskane w ten sposób środki są przekazywane wierzycielom.

Zupełnie odmienny tryb postępowania upadłościowego stanowi upadłość układowa, która skutkuje zawarciem układu (porozumienia) między stronami, który ma na celu zapewnienie wierzycielom spłaty ich wierzytelności w sposób korzystniejszy niż miałoby to miejsce w przypadku likwidacji majątku dłużnika. We wniosku spółka powinna uprawdopodobnić wspomniane powyżej korzystniejsze rozwiązanie dla wierzyciela w przypadku zawarcia układu. Korzyścią wynikającą dla spółki jest przetrwanie jej bytu oraz zmniejszenie ciążących na niej zobowiązań.

W przypadku ogłoszenia przez sąd upadłości układowej, spółka aż do momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu nie może dokonywać spłaty swoich zobowiązań (zawartych w układzie) względem wierzycieli. W praktyce oznacza to, że wierzyciel takiej spółki w tym czasie nie ma możliwości żądania spełnienia swoich dotychczasowych zobowiązań. A ponadto układ zawarty w toku postępowania oprócz częściowej redukcji  zobowiązań, przewiduje często rozłożenie spłat na raty, co dodatkowo pozwala odsunąć w czasie termin ich spłaty. Można stwierdzić, że upadłość układowa spółki jest mechanizmem umożliwiającym jej egzystencję w trudnym okresie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów