Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zgodne z prawem ujawnienie danych dłużnika

Oczekiwanie na otrzymanie należności za wykonaną usługę lub dostarczony towar ma swoje granice. Cierpliwość wierzyciela zależy głównie od sytuacji, w której się znalazł. Jeżeli sam nie radzi sobie z dłużnikiem, to ma prawo przekazać prowadzenie sprawy firmie windykacyjnej, jak również sprzedać wierzytelność na giełdzie długów. Czy jednak może przy tym zgodnie z prawem wskazać i opublikować dane dłużnika?

Upomnienia dłużnika i wezwania do zapłaty

Przedsiębiorca, któremu kontrahent zalega z płatnością ma prawo nawoływania kontrahenta do zapłaty przy użyciu SMS-ów, upomnień pisemnych czy listownych wezwań do zapłaty. W tym celu może używać danych wskazanych przez kontrahenta na fakturze bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody na wykorzystanie ich w celu ubiegania się swoich należności. Dochodzenie roszczeń z tytułu wykonanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży jest prawnie uzasadnionym celem.

Cesja wierzytelności

Kontrahent, który nie ma już siły dochodzić należnych mu pieniędzy od niewypłacalnego klienta może sprzedać dług. Co ważne, nie jest tu wymagana zgoda dłużnika.

Art. 509 Kodeksu cywilnego

§ 1 Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2 Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

 

Sprzedaż długu następuje na podstawie przeniesienia wierzytelności (cesja wierzytelności) na innego nabywcę. W przypadku sprzedaży długu, dla której podstawę stanowi umowa przeniesienia wierzytelności,udostępnienie danych dłużnika uważa się za niezbędne w celu wykonania umowy. W związku z powyższym nie ma podstaw do stwierdzenia, iż w przypadku sprzedaży wierzytelności (do której dokonania nie jest potrzebna zgoda dłużnika) wskazując dłużnika dochodzi do naruszenia praw dotyczących ochrony danych osobowych.

 

“W przypadku oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności bezsporne jest, że wierzytelność tę należy skonkretyzować. Dostateczne oznaczenie wierzytelności jest niezbędnym warunkiem, aby mogła ona stać się przedmiotem, którym można rozporządzić. Nie istnieje bowiem wierzytelność „sama dla siebie”, tj. w oderwaniu od stron: wierzyciel – dłużnik.” - uzasadnienie publikowane przez GIODO.

Firma windykacyjna, która zakupiła dług w celu jego dalszej odsprzedaży ma prawo publikować dane dłużnika zawierające:

  • imię,

  • nazwisko,

  • miejscowość zamieszkania.

Dane te są bowiem niezbędne do określenia danej wierzytelności.

Jednak, jak zastrzega GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), podanie w ofercie sprzedaży długu dokładnego adresu zamieszkania dłużnika byłoby już nadmiernym wkroczeniem w prywatność dłużnika.