0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi budowlano-montażowe - rozliczenie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

 

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące wystawiania faktur przez firmy świadczące usługi budowlano-montażowe oraz budowlane. Zmiany te wprowadziła nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług. Sprawdź, jakie usługi zostały objęte procedurą odwrotnego obciążenia! Odpowiedź w artykule!

Czym są usługi budowlano-montażowe?

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji usług budowlano-montażowych. Z tego względu, by dowiedzieć się jak należy je zinterpretować trzeba odnieść się do przepisów ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt. 6, 7 i 8 wspomnianej ustawy:

  • budowa to: “wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego”,

  • roboty budowlane to: “budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego”,

  • remont to: “wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”.

Obowiązek podatkowy a moment wystawienia faktury

Ustawa o VAT traktuje przedsiębiorców świadczących usługi budowlano-montażowe jako grupę szczególnych podmiotów. Czego dowodem jest moment powstania obowiązku podatkowego. Otóż w przypadku wyżej wspomnianej grupy firm obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu na jej wystawienie, czyli 30. dnia od wykonania usługi.

 

Ważne!

Przedsiębiorca ma prawo do wystawienia faktury w terminie do 30 dni od dnia wykonania usługi.

 

Przykład 1.

Dnia 7 stycznia 2017 r. firma wykonała usługę remontu budynku mieszkalnego. W tym samym dniu zleceniodawca dokonał odbioru prac, który potwierdził podpisem na protokole.

W tej sytuacji przedsiębiorca, który wykonał remont ma obowiązek wystawienia faktury najpóźniej 6 lutego 2017 r., wtedy też powstanie obowiązek podatkowy i konieczność wykazania VAT-u należnego.

Obowiązek podatkowy a brak wystawienia faktury lub wystawienie po terminie

W sytuacji, gdy podatnik nie wystawi faktury bądź wystawi ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstanie 30 dnia od dnia wykonania usługi - czyli w terminie w jakim najpóźniej przedsiębiorca był zobowiązany wystawić fakturę (art. 19a ust 7 ustawy o VAT).

Przykład 2.

Firma budowlano-montażowa w dniu 20 lutego 2017 r. wykonała remont tarasu. Faktura dokumentująca tę usługę została wystawiona 7 kwietnia 2017 r.

Obowiązek podatkowy powstał 22 marca 2017 r., czyli po upływie 30. dnia od dnia wykonania usługi.

Obowiązek podatkowy a otrzymanie zaliczki

Otrzymanie zaliczki za usługi budowlane spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części, jakiej ta zaliczka dotyczy. Jeśli przed wykonaniem usługi firma budowlano-montażowa otrzymała całość lub część zapłaty (przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę), wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania ale w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Nie ma tutaj znaczenia fakt, iż podatnik nie wystawił jeszcze faktury lub faktury zaliczkowej.

Jeśli całość lub część zapłaty przedsiębiorca otrzymał przed wykonaniem usługi, to ma obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty.

Usługę uznaję się za wykonaną, nawet jeśli została wykonana tylko po części, dla której to określono zapłatę. W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje z racji wystawienia faktury za częściowe wykonanie usługi.

Przykład 3.

Firma budowlana podjęła się wykonania usługi wymiany okien. Termin jej wykonania określono na 25 marca 2017 r. Przedsiębiorca otrzymał zaliczkę obejmującą całość należności w dniu 16 lutego 2017 r. Faktura za tą usługę została wystawiona 5 marca 2017 r.

Obowiązek podatkowy powstał 16 lutego, czyli w dniu zapłaty zaliczki. Faktura na tę usługę została wystawiona we właściwym terminie, gdyż nie został przekroczony termin 15 dnia miesiąca po miesiącu otrzymania zaliczki.

Przykład 4.

Podatnik podjął się remontu budynku na rzecz innego podatnika. Termin wykonania usługi ustalono na 20 kwietnia 2017 r. W dniu 2 kwietnia otrzymał zaliczkę na część należności i 4 kwietnia wystawił fakturę zaliczkową . Pozostała część należności została uregulowana 30 kwietnia.

Obowiązek podatkowy powstaje 2 kwietnia dla zaliczki, natomiast dla wykonanej usługi, która nie została objęta zaliczką 20 maja, czyli po 30 dniach od dnia wykonania usługi.

Jeśli jednak przedsiębiorca wystawi fakturę przed 20 maja, to obowiązek podatkowy powstanie w dniu jej wystawienia.

Usługi na rzecz nievatowców

Podczas świadczenia usługi na rzecz osoby, która nie jest podatnikiem obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, czyli w momencie wykonania usługi lub otrzymania części lub całości zapłaty. Istotne znaczenie ma tutaj data wykonania usługi lub otrzymania zaliczki, gdyż to one decydują o momencie powstania obowiązku podatkowego.

Przedsiębiorca świadczący usługi budowlane lub budowlano-montażowe będzie musiał zatem zdecydować, czy wystawić fakturę i być zobowiązanym do wykazania VAT należnego. Mimo, że w miesiącu wykonania usługi nie otrzymał zapłaty od klienta i wówczas rozpocząć odliczanie upływu terminu płatności wynikającego z dokumentu, czy też wykorzystać maksymalny termin jaki ma na wystawienie faktury, czyli wystawić ją 30 dnia od dnia wykonania usługi. W ten sposób płatność należnego podatku VAT zostanie przesunięta na kolejny miesiąc. Jednocześnie w ten sposób wydłuży się czas oczekiwania na płatność od klienta.

Świadczenie usług budowlanych jako podwykonawca

Wraz z początkiem roku 2017 w życie weszły przepisy zmieniający sposób rozliczania się przedsiębiorców świadczących swoje usługi jako podwykonawcy.

Szczegółowy zakres robót objętych odwrotnym obciążeniem wymieniony został w załączniku 14 do ustawy o VAT. 

W tej kwestii polecamy zapoznanie się z artykułem: Odwrotne obciążenie w 2017 roku - usługi budowlane

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów