Poradnik Przedsiębiorcy

Usługi budowlane świadczone na rzecz osób fizycznych - obowiązek podatkowy VAT

Przedsiębiorstwa świadczące usługi budowlane oraz budowlano-remontowe mają możliwość świadczenia usług na rzecz osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę status klientów (przedsiębiorca lub osoba prywatna), należy pamiętać o różnorodnych momentach powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT. Poniżej podpowiadamy, jak prawidłowo rozliczyć świadczenie tego typu usług.

Obowiązek podatkowy VAT – usługi budowlane

Terminy powstawania obowiązku podatkowego w VAT uległ znaczącym zmianom wraz z początkiem roku 2014. Najbardziej widoczna modyfikacja dotyczyła powstawania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług budowlanych i budowlano-remontowych. Do końca 2013 roku obowiązek podatkowy VAT powstawał nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty. Mówił o tym ówczesny art. 19 ust. 13 pkt 2 lit.d ustawy o VAT.

Od 2014 roku powyższy zapis został zastąpiony art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a ustawy o VAT. Jak wynika z jego treści, obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych powstaje z chwilą wystawiania faktury.

Warto pamiętać!

Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 1 za usługi budowlane i budowlano-remontowe podatnik ma obowiązek wystawienia faktury nie później niż do 30 dnia, licząc od daty wykonania usługi.

W przypadku gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, wówczas obowiązek podatkowy VAT powstaje w momencie upływu terminu wystawienia faktury, określonego w art. 106i ust. 3 pkt 1.

Usługi budowlane a otrzymanie zaliczki

W sytuacji gdy podatnik otrzyma całość zapłaty lub jej część przed wykonaniem usługi budowlanej (np. w formie zaliczki, przedpłaty czy zadatku), to obowiązek podatkowy w VAT powstanie w momencie jej otrzymania, jednak wyłącznie w stosunku do otrzymanej kwoty. Sytuacja ta wiąże się z koniecznością wystawienia faktury zaliczkowej przez przedsiębiorcę.

Obowiązek podatkowy VAT – usługi budowlane świadczone na rzecz osób prywatnych

Art. 19a ust. 5 pkt 3 jasno wskazuje, że odnosi się jedynie do przypadków, wskazanych w art. 106b ust. 1, czyli sytuacji, w których podatnik jest zobligowany do wystawienia faktury.

Art. 106b ust. 1

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2) sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Z powyższego zapisu wynika zatem, że obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych powstaje na zasadach szczególnych jedynie w przypadku, gdy występuje obowiązek udokumentowania fakturą. Chodzi tutaj o sprzedaż na rzecz czynnych lub zwolnionych podatników podatku VAT.

W sytuacji gdy osoby prywatne lub podmioty niebędące podatnikami VAT są nabywcami, wówczas obowiązek podatkowy w VAT powstaje na zasadach ogólnych z chwilą wykonania usługi, o czym mówi art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

Art. 15 ust. 1.

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak widać na powyższych przykładach, w przypadku świadczenia usług budowlanych przedsiębiorcy nie zawsze będą mogli określić moment powstania obowiązku podatkowego na zasadach szczególnych. W zależności od tego, na czyją rzecz świadczona jest usługa, moment powstania obowiązku podatkowego może się różnić.