Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Usługi budowlane i budowlano-montażowe w 2014 roku

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku, znacząco zmienia zasady powstawania obowiązku podatkowego. Co istotne, modyfikacje dotyczyć będą w tym aspekcie nie tylko regulacji ogólnych, ale także szczególnych przypadków. Jeden z nich dotyczy zasady ustalania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i budowlano montażowych.

Definicja usług budowlanych i budowlano-montażowych

Ustawa o podatku od towarów i usług, mimo iż bezpośrednio odnosi się do usług budowlanych i budowlano-montażowych, w żadnym miejscu nie zawiera definicji tych pojęć.

W kwestii robót budowlanych należy zatem opierać się na ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Zgodnie z art. 3 ust. 7 za roboty budowlane uznaje się budowę oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Ust. 6 wskazuje, że mianem budowy należy określić wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego.

W ustawie Prawo budowlane wyszczególniono dodatkowo dwa rodzaje usług budowlanych. Zgodnie z ust. 7a za przebudowę uznaje się wykonywanie takich robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem parametrów charakterystycznych, jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Natomiast ust. 8 określa czym jest remont - jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym materiały użyte podczas remontu mogą różnić się od tych użytych pierwotnie.

Obowiązek podatkowy do końca 2013 r.

Obecnie, do końca roku 2013, powstanie obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych reguluje art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z nim, przedsiębiorca wykazuje podatek od tego typu usług ze względu na moment otrzymania całości albo części zapłaty, nie później jednak, niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

Zatem, dla przykładu, przedsiębiorca wykonujący usługę budowlaną, który otrzymał zapłatę 24 maja, a fakturę wystawił 2 czerwca, podatek VAT należny będzie zobowiązany wykazać jeszcze w maju. Jeśli jednak usługa zostanie zakończona np. 23 lipca, a płatność zostanie uregulowana 5 sierpnia, to obowiązek podatkowy powstanie w dopiero w sierpniu.

Zmiany w roku 2014 dotyczące usług budowlanych

Po nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przepisem właściwym w kwestii ustalania powstania momentu obowiązku podatkowego będzie art. 19a. Zgodnie z jego ust. pkt. 3a obowiązek podatkowy dla usług budowlanych i budowlano-montażowych na rzecz podatników powstaje w dniu wystawienia faktury - warto pamiętać, że w przypadku tych usług sprzedawca ma 30 dni na wystawienie dokumentu. Natomiast, jeśli zdarzy się, że wykonujący tego typu usługę nie wystawi faktury bądź też zrobi to ze znacznym opóźnieniem, obowiązek wykazania podatku VAT należnego powstaje 30 dnia od dnia wykonania usługi.

Jeśli zapłata zostanie otrzymana - w całości bądź w części - przed wykonaniem usługi, obowiązek podatkowy powstanie w okresie wpłacenia takiej zaliczki. Zapłata częściowa będzie za sobą pociągała konieczność odprowadzenia podatku VAT w wartości adekwatnej do zapłaconej kwoty.

W związku z tym, zgodnie z nowymi zasadami, jeśli przedsiębiorca wystawi fakturę 28 maja z terminem płatności do 11 czerwca, a należność wpłynie w dniu 10 czerwca, to obowiązek wykazania podatku VAT należnego będzie dotyczył jeszcze maja. W tym wypadu należy z VAT rozliczyć się w okresie, w którym wystawiono fakturę.

Jeśli jednak zdarzy się, że zapłata za usługę wpłynie 25 lipca, a zakończenie budowy wraz z wystawieniem faktury nastąpi 2 sierpnia (czyli zapłata nastąpiła jeszcze przed wykonaniem usługi), to obowiązek podatkowy wystąpi w lipcu. W tym przypadku bowiem stosuje się zasady właściwe dla zaliczek.

Przedsiębiorcy, działający w branży budowlanej muszą zapoznać się z nadchodzącymi zmianami. Mimo iż w praktyce nie są one wyjątkowo rewolucyjne, to jednak określanie obowiązku podatkowego według starych zasad będzie nieprawidłowe i może wywołać negatywne konsekwencje ze strony organów skarbowych.