0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi sportowe a zwolnienie z podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Działalność sportowa to nie tylko małe kluby, w których może trenować młodzież, ale także duże podmioty gospodarcze. Usługi sportowe przynoszą coraz większe zyski, a działalność tego rodzaju obejmuje więc również kluby komercyjne. Tym samym prowadzący ją podatnicy muszą zwrócić szczególną uwagę na sposób jej opodatkowania.

Zwolnienie usług sportowych z VAT

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT). Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 32 tej ustawy zwalnia się z podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem, że:

  • są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim;

  • świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków;

  • są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym – 

– z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Przykład 1.

Statutowymi zadaniami fundacji są organizacja i realizacja zajęć siatkarskich dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Organizowane zajęcia polegają głównie na podnoszeniu szeroko rozumianych umiejętności siatkarskich i szukaniu talentów. W celu realizacji zajęć fundacja wykorzystuje publiczne lub prywatne obiekty sportowe (m.in. na podstawie umów najmu), zatrudnia trenerów oraz nabywa lub wypożycza sprzęt sportowy. Ponadto fundacja organizuje odpłatne obozy sportowe. Czy w takim przypadku wpłaty na odpłatne obozy mogą mogą zostać objęte zwolnieniem z VAT?

Zajęcia sportowe będą stanowiły odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy. Tym samym opłaty otrzymywane przez fundację będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu wykonywania ww. czynności. Omawiana usługa świadczona przez fundację może zostać objęta zwolnieniem z podatku VAT. Zostało ono określone w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT i ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, co oznacza, że podlega mu określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów wykonujących te usługi. Zwolnienie obejmuje więc usługi świadczone m.in. przez klub sportowy, które są ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym, a także są konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim. Co istotne, niespełnienie chociażby jednej z przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że zwolnienie od podatku na podstawie ww. regulacji nie przysługuje. W analizowanej sytuacji należy podkreślić, że fundacja wysyłając młodzież na obozy sportowe, spełnia wszystkie przesłanki i usługa może podlegać zwolnieniu. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku WSA we Wrocławiu z 26 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Wr 445/18.

Kiedy nie możemy stosować zwolnienia z VAT?

W art. 43 ust. 17 ustawy o VAT wskazano, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22–24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

  • nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22–24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

  • ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W świetle art. 43 ust. 18 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się pod warunkiem, że podmioty wykonujące czynności określone tych przepisach nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Tym samym nie wszystkie usługi związane ze sportem są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do usług sportowych, jeśli są one nastawione na zysk.

Przykład 2.

Stowarzyszenie prowadzi profesjonalny klub sportowy. Drużyna klubowa występuje w rozgrywkach ekstraklasy. Stowarzyszenie jest nastawione na osiągany corocznie zysk, który tylko w części jest przeznaczany na działalność klubu.

W takiej sytuacji podatnik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Stowarzyszenie prowadzi bowiem działalność sportową nastawioną na zysk i tym samym zgodnie z powyższymi regulacjami nie może skorzystać ze zwolnienia.

Usługi sportowe - wstęp na imprezy sportowe

W załączniku nr 3 do ustawy, „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%”, wymienione zostały towary i usługi podlegające opodatkowaniu obniżoną stawką, wynoszącą obecnie 8%.

Pod pozycją 186. zostały wymienione „pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU. W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186. załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179. oraz 182–185. tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją. Oznacza to, że co do zasady podatnicy organizujący różne imprezy sportowe, na które wstęp jest płatny, mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania.

Przykład 3.

Stowarzyszenie sportowe organizuje zawody bokserskie w hali sportowej. Wstęp na imprezę sportową jest płatny. Kibice kupują bilety online lub w kasach biletowych. Jak należy opodatkować te bilety?

Ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT (w wysokości 8%) usługi wstępu na imprezy sportowe, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Trzeba zatem wyjaśnić, co należy rozumieć przez „wstęp”. Jest to otóż możliwość wejścia dokądś, prawo uczestniczenia w czymś, np. wstęp na imprezę sportową oznacza możliwość obejrzenia rozgrywanych w danym obiekcie zawodów, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to opłata startowa, jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść.

W analizowanym przypadku podatnik będzie mógł zatem opodatkować bilety wstępu według stawki 8%.

Trener osobisty

Obecnie wielu trenerów szkoli sportowców w trybie indywidualnym i w tym celu często wynajmują sale treningowe. Mamy wówczas do czynienia z usługą trenerską wraz z zakupem biletu wstępu. Czy w takiej sytuacji również można skorzystać z preferencji podatkowych?

W takim przypadku stawką właściwą będzie 23%. Usługa jest bowiem świadczona bezpośrednio na rzecz indywidualnych klientów sportowców (jest dostosowana wyłącznie do ich potrzeb). Oznacza to, że usługi treningu świadczone przez trenera nie stanowią usług w zakresie rekreacji dotyczących wstępu. Powyższą stawkę należy jednak stosować, rozpatrując każdy przypadek indywidualnie (np. gdy świadczeniem głównym będzie wejście na obiekt sportowy, np. na kort, a nauka gry stanowi jedynie dodatkową usługę, należy zastosować stawkę 8%).

Usługi sportowe a zwolnienie z VAT – podsumowanie

Podsumowując, przy świadczeniu usług sportowych tylko nieliczni podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Dotyczy ono tylko wybranych podmiotów i tylko w ograniczonym zakresie przedmiotowym. W większości przypadków podatnicy z niego nie skorzystają.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów