0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2024 roku a usługi księgowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o podatku od towarów i usług określa, jakie podmioty mogą skorzystać z podmiotowego zwolnienia VAT. Wyróżnia ona również grupę podmiotów i działalności gospodarczych, które nie mogą skorzystać z tego przywileju. W artykule omówimy, czy zwolnienie podmiotowe z VAT obejmuje usługi księgowe? Sprawdź!

Kto może skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT?

Możliwość skorzystania z podmiotowego zwolnienia VAT mają podmioty, których przychody ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200.000 zł netto. Limit ten reguluje art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Zwolnienie przysługuje również podatnikom, którzy w danym roku rozpoczynają prowadzenie działalności, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł.

Przykład 1.

Pani Marlena założyła jednoosobową działalność gospodarczą 2 listopada 2023 roku. Po zakończeniu 2023 roku obrót ze sprzedaży pani Marleny będzie wynosić 20 000 zł. Czy w 2024 roku pani Marlena będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Tak, bowiem limit zwolnienia z VAT obliczony proporcjonalnie do ilości prowadzonych dni wynosi 32 876,71 zł (200 000 zł x 60/365)

Co nie wlicza się do limitu 200.000 zł wartości sprzedaży?

Do wartości sprzedaży nie wlicza się:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem w Polsce,
 • sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem w Polsce,
 • odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku,
 • towarów, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (na podstawie przepisów o podatku dochodowym).

Jak zrezygnować z podmiotowego zwolnienia VAT?

Podatnik ma prawo do dobrowolnego zrezygnowania z podmiotowego zwolnienia VAT. W tym celu musi złożyć pisemne zawiadomienie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego przed rozpoczęciem miesiąca, od którego rezygnacja miałaby obowiązywać. Dokonuje się tego za pośrednictwem formularza VAT-R

W sytuacji, gdy wartość sprzedaży przekroczy kwotę 200.000 zł zwolnienie traci swoją moc. Wówczas powraca obowiązek podatkowy a podatnik musi opodatkować całą transakcję powodującą przekroczenie limitu.

Po tym, gdy podatnik utracił prawo do zwolnienia lub sam z niego zrezygnował, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utraciło się prawo do zwolnienia lub zrezygnowano ze zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia, gdy spełni wyżej opisane warunki. W tym celu trzeba złożyć zgłoszenie aktualizacyjne na formularzy VAT-R.

Kto nie może skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT?

Tak jak wcześniej wspomniano ustawa o VAT wskazuje, kto nie może skorzystać z podmiotowego zwolnienia VAT

Do tej grupy nieobjętej zwolnieniem zaliczymy zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt. i 2 ustawy o VAT:

 • podatników dokonujących dostaw m.in:
  - wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  - towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyłączeniem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  - nowych środków transportu,
  - budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy o VAT,
  - terenów budowlanych;
 • podatników świadczących usługi prawnicze lub usługi w zakresie doradztwa, usługi jubilerskie lub ściągania długów, w tym factoringu;
 • podatników nie posiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.
 • podatników dokonujących dostawy towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
  • urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
 • hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:
  • pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),
  • motocykli (PKWiU ex 45.4).

Biuro rachunkowe a zwolnienie podmiotowe z VAT

Z interpretacji Izb Skarbowych wynika, że biuro rachunkowe może skorzystać z podmiotowego zwolnienia VAT, gdy:

 • żaden z pracowników nie posiada uprawnień doradcy podatkowego,
 • sporządzanie i podpisywanie deklaracji stanowi kompleksowy element usługi księgowej,
 • świadczone usługi będą zaklasyfikowane do odpowiedniej grupy PKWiU.

Jak wynika z przepisów ze zwolnienia nie mogą korzystać podatnicy świadczący usługi z zakresu doradztwa. Dlatego też tak bardzo ważne są interpretacje organów skarbowych, które pozwalają na prawidłowe podejście do sprawy.

Obecnie “usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu, usługi doradztwa podatkowego” są zaklasyfikowane do grupy 69.2 PKWiU. Gdy prowadząc biuro rachunkowe wprowadzimy numer dotyczący świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego, zwolnienie podmiotowe z VAT nie będzie nam przysługiwało.

Jednakże sporządzanie i podpisywanie deklaracji podatkowych, jak wcześniej wspomniano, stanowi element kompleksowo świadczonych usług księgowych. Nie jest elementem doradztwa. 

W tej sprawie została również wydana przez MF interpretacja ogólna z 9 kwietnia 2015 r., sygn. PT3.8101.2.2015.AEW.16, której stwierdzono, że: 

"Dla celów określenia czynności jakie może wykonywać doradca podatkowy został określony ustawowo zakres czynności uznawanych za czynności doradztwa podatkowego. Czynności doradztwa podatkowego -zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym - dla celów stosowania tej ustawy obejmują zatem:

 1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1."

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów