0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

WIS czyli Wiążąca Informacja Stawkowa - od kiedy obowiązuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zastosowanie właściwej stawki VAT dla sprzedawanych towarów i usług jest częstym problemem zarówno wśród podatników małych i dużych. Z pomocą ma przyjść nowa instytucja o nazwie WIS, czyli Wiążąca Informacja Stawkowa. Pewien odpowiednik WIS w innych zakresach podatkowych już działa a mianowicie WIT, czyli Wiążąca Informacja Taryfowa oraz WIA, czyli Wiążąca Informacja Akcyzowa.

WIS - Nowa instytucja

Od lipca 2020 roku swoje funkcjonowanie rozpoczęła WIS, czyli Wiążąca Informacja Stawkowa. Nowa instytucja ma za zadanie wydanie decyzji, która ma zawierać właściwą stawkę VAT dla towaru lub usługi będącej przedmiotem zapytania. Warto wspomnieć, że aktualnie na tego typu zapytania odpowiadało GUS (Główny Urząd Statystyczny), który nierzadko ma spore problemy z właściwym zaklasyfikowaniem towarów lub usług będących przedmiotem zapytania. Dodatkowo decyzje wydawane przez GUS nie mają także charakteru powszechnie obowiązującego a jedynie informacyjny.

Natomiast od właściwej klasyfikacji (nadanie numeru PKWiU) danego towaru lub usługi zależy przede wszystkim właściwe opodatkowanie względem VAT sprzedawanych przez podatnika towarów lub usług.

Łatwo sobie wyobrazić, gdy np. podatnik przez kilka lat sprzedaje usługi z zastosowaniem odwrotnego obciążenia a powinien je objąć stawką VAT 23%. Jeżeli odwrócić sytuację to również podatnik będzie miał sporo problemów dokonując korekty VAT w swoich rejestrach.

Cel WIS - ochrona podatników

Resort Finansów wprowadził nową instytucję WIS i dzięki temu zaoferował większą (niż dotychczas) ochronę podatnikom w zakresie zastosowania właściwych stawkach VAT. Należy podkreślić, że aktualnie dotąd wydawane przez KIS interpretacje indywidualne (Krajową Izbę Skarbową) nie weryfikują czy podatnik zastosował właściwą stawkę VAT czy też nie. Zatem KIS bierze pod uwagę wyłącznie to, co ustali sam podatnik i jeżeli stawka jest nieprawidłowa to i tak nie podlega to ocenie KIS.

Dlatego też Resort Finansów zdecydował o powstaniu WIS, która będzie wydawała decyzję przez określonego Dyrektora KAS (Krajowa Administracja Skarbowa).

Warto wspomnieć, iż organy podatkowe jak i Dyrektor KIS wydający interpretacje indywidualne (działając z ramienia KAS) nie będą mogły zakwestionować decyzji wydanej przez WIS w zakresie ustalonej stawki VAT dla towaru lub usługi będącymi przedmiotami tej decyzji. Ustawodawca informuje, iż decyzja wydana przez WIS dla konkretnego podatnika będzie wiążąca dla:

 1. towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym decyzja WIS została doręczona temu podatnikowi,

 2. usługi, która została wyświadczona po dniu, w którym WIS została doręczona temu podatnikowi.

Kto może skorzystać z decyzji WIS

Decyzja WIS może być wydana na wniosek:

 1. podatnika, który posiada numer NIP,

 2. zamawiającego w myśl ustawy prawo zamówień publicznych.

Na czym ma polegać wydanie decyzji przez WIS

Na wniosek złożony przez podatnika WIS wyda decyzję administracyjną w zakresie właściwej stawki VAT dla towaru lub usługi będących przedmiotem wniosku.

Wniosek składany przez podatnika lub zamawiającego może dotyczyć zapytania o tylko jeden towar albo usługę. Podatnik lub zamawiający może do wniosku załączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi będących przedmiotem zapytania np. fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta ewentualnie inne dostępne dokumenty umożliwiające WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.

Wniosek ten powinien zawierać:

 1. szczegółowy opis towaru lub usługi,

 2. dane podatnika lub zamawiającego,

 3. dane pełnomocnika (w przypadku powołania).

Decyzja wydana przez WIS będzie zawierać:

 1. opis towaru lub usługi,

 2. klasyfikację towaru czyli nadanie właściwego numeru CN (Nomenklatura Scalona – klasyfikacja funkcjonująca dla celów podatku akcyzowego) lub PKWiU (klasyfikacja dla celów określenia stawki VAT),

 3. właściwą stawkę podatku VAT dla towaru lub usługi będących przedmiotem wniosku.

Koszty decyzji wydanej przez WIS

Zgodnie z art. 41e ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ordynacji podatkowej z dnia 08.11.2018r. wniosek o wydanie decyzji przez WIS ma kosztować 40 zł. Opłatę trzeba będzie uiścić najpóźniej w dniu złożenia wniosku a potwierdzenie jej zapłaty podatnik lub zamawiający dołączy do wniosku skierowanym do WIS.

Podatnik może otrzymać zwrot tej opłaty, jeżeli dokona wycofania wniosku przed wydaniem decyzji albo, gdy dokona wpłaty większej aniżeli wymagana kwota za wniosek.

Jeżeli rozpatrzenie wniosku wymaga od WIS przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz, wówczas podatnik lub zamawiający będzie zobligowany do pokrycia kosztów ich przeprowadzenia.

Termin wydania decyzji przez WIS

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie wydawać decyzję w zakresie prawidłowej stawki VAT bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli rozpatrzenie WIS będzie wymagało przeprowadzenia badań lub analiz, wówczas termin wydania decyzji będzie biegł od dnia otrzymania wyników tych badań lub analiz.

Decyzja WIS wraz z wnioskiem ma być umieszczana w BIP (Biuletynie Informacji Publicznej) po usunięciu danych podatnika lub zamawiającego i danych innych podmiotów, jeżeli występują w danym wniosku lub decyzji.

Kiedy decyzja WIS ulegnie wygaszeniu

Decyzja wydana przez WIS wygaśnie, jeżeli zmianie ulegną przepisy prawa podatkowego w zakresie, w jakim dana decyzja odnosi się do stawek dla konkretnych towarów i usług będących przedmiotem tej decyzji.

Jeżeli organ podatkowy stwierdzi nieprawidłowość decyzji wydanej przez WIS może dokonać jej zmiany bądź uchylenia z powodu:

 1. przyjęcia zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN),

 2. wystąpienia niezgodności z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN) (z tytułu wyroków TSUE, decyzji klasyfikacyjnej lub not wyjaśniających),

 3. przyjęcia przez Komisję Europejską środków, w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów