0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na marketing w kosztach firmowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Marketing i reklama to jedna z podstawowych grup wydatków ponoszonych przez firmy działające na rynku. Ich głównym celem jest zwiększenie sprzedaży oraz rozpoznawalności firmy, marki oraz produktu. Do podstawowych działań marketingowych można zakwalifikować organizację eventów, przekazywanie darmowych próbek oraz prezentów, umieszczanie  szyldów reklamowych czy chociażby umowy sponsoringu. Każda z tych czynności wiąże się z odmiennymi konsekwencjami podatkowymi. Czy wydatki na marketing mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Organizacja eventów w kosztach firmowych

Agencje eventowe swoje usługi kierują głównie do firm i organizacji. Zakres świadczonych przez nich usług jest niezwykle szeroki -  począwszy od imprez integracyjnych przez gale, pikniki i bankiety, skończywszy na eventach promocyjnych. Wszystkie te działania mają na celu kreowanie pozytywnego wizerunku zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na tego typu promocję firmy, w celu prawidłowego udokumentowania kosztu powinien uzyskać fakturę, która będzie podstawą księgowania. W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów odpowiednią do wykazania kosztu będzie kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki. W przypadku gdy wydatek służy działalności opodatkowanej przedsiębiorca może dokonać odliczenia VAT z faktury zakupu.

Ważne!

Aby wydatek mógł stanowić koszt uzyskania przychodu, powinien zostać poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Nawet wówczas, gdy dana impreza eventowa nie przyniesie zamierzanych skutków (np. zdobycie nowych klientów) podatnik może tego typu wydatek zaklasyfikować do kosztów firmowych.

Darmowe próbki dla potencjalnych klientów

Podczas różnego rodzaju targów, eventów promocyjnych itp. przedsiębiorcy decydują się na przekazanie darmowych próbek. Tego typu zdarzenie wywołuje określone konsekwencje na gruncie podatku dochodowego oraz VAT.

Zgodnie z ustawą o VAT, przez próbkę należy rozumieć identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

  • ma na celu promocję tego towaru oraz

  • nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

W przypadku towarów przekazanych na próbki należy dokonać ich przeksięgowania w KPiR z kolumny 10 (zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych) do kolumny 13 (pozostałe wydatki). Księgowania co do zasady należy dokonać na podstawie oświadczenia, które szczegółowo będzie wskazywało rodzaj towaru, jego ilość oraz cenę.

Jeżeli już w momencie zakupu przedsiębiorca wie, że dany towar zostanie przekazany na próbki (cele reklamowe), powinien ująć go bezpośrednio w kolumnie 13 księgi.

Natomiast jeżeli chodzi o VAT, w sytuacji, gdy przekazane towary spełniają wyżej przytoczoną definicję próbki, podatnik nie będzie zobligowany do ich opodatkowania.

Prezenty i gadżety dla kontrahentów

Aby umocnić swoją więź z klientem, przedsiębiorcy często decydują się na przekazanie im drobnych prezentów, upominków i gadżetów. Takie działania występują przede wszystkim w okolicach świąt, urodzin firmy itd. Jak podatkowo rozliczyć tego typu podarunki?

Ustawa o VAT określa definicję prezentów o małej wartości. Zgodnie z art. 7 ust. 4 przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Jeżeli przedmioty przekazywane kontrahentom spełniają wymogi powyżej przytoczonej definicji prezentu o niskiej wartości, zdarzenie to nie podlega opodatkowaniu VAT.

Inaczej kwestia wygląda na gruncie podatku dochodowego. Bowiem do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć te wydatki, które spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT:  

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przy czym jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy:

Nie stanowi się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Jeżeli przekazywany prezent posiada znamiona kosztu reprezentacji, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

W każdej innej sytuacji wydatek ten może być kosztem firmowym, który należy wykazać w kolumnie 13 księgi (pozostałe wydatki). Jeżeli przedsiębiorca zdecydował się na przekazanie swoich towarów w formie prezentu, powinien dokonać jego przeksięgowania z kolumnie 10 (zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych) do kolumny 13 (pozostałe wydatki).

Szyldy reklamowe - rozliczenie podatkowe

Szyldy reklamowe to kolejna często stosowana przez przedsiębiorców forma trafiania do klientów. Sposób rozliczenia tego typu zakupu zależy od wartości szyldu. W przypadku szyldu reklamowego, którego wartość nie przekracza kwoty 3.500 zł (netto - w przypadku czynnych podatników VAT, brutto - w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT), sprawa jest dość oczywista. Zakup bowiem należy wykazać bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, w kolumnie 13 KPiR (pozostałe wydatki).

Problematyczna może okazać się sytuacja, w której wartość szyldu przekroczy magiczną kwotę 3.500 zł. Wówczas tego typu zakup może stanowić środek trwały.

Umowy sponsoringu jako forma marketingu

Aby wywołać pozytywny wizerunek w oczach obecnych oraz przyszłych klientów oraz kontrahentów firmy, firmy często decydują się na sponsorowanie różnego rodzaju akcji społecznych czy lokalnych. Wówczas obie strony - sponsor oraz sponsorowany zawierają umowę sponsoringu. W tego typu umowie każda ze stron zobowiązuje się do wykonania wzajemnych świadczeń (np. w zamian za wsparcie finansowe przez sponsora, sponsorowany zobowiązuje się do zorganizowania imprezy, podczas której zostanie wyeksponowane logo firmy sponsorującej).

Sponsor może tego typu wydatki ująć w kosztach uzyskania przychodów jako koszt reklamowy w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Co ważne, wydatki poczynione przez sponsora nie zawsze podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych w pełnej wysokości. Podlegają one ograniczeniu do wysokości kosztów uzyskanej w zamian reklamy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów