0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na prowadzenie bloga - jak je zaksięgować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z najprostszych i najbardziej popularnych sposobów na zaistnienie w internecie jest prowadzenie bloga. Często jest on traktowany jako hobby i sposób na spędzanie wolnego czasu. Jednak zdarzają się również sytuacje, w których prowadzenie bloga ma charakter zarobkowy. Dlatego pojawia się pytanie, jak zaksięgować wydatki na prowadzenie bloga, kiedy stanowi on źródło dochodu? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

Czym jest blog?

Blog jest dziennikiem internetowym. Na początku autorzy blogów umieszczali na nich osobiste przemyślenia, refleksje, np. z życia codziennego czy podróży. W miarę upływu czasu i rozwoju technologii blogi stały się firmowymi wizytówkami, dzięki którym przedsiębiorcy pozyskują nowych klientów. Najważniejsza w prowadzeniu bloga jest regularność w dodawaniu wpisów, która zaczyna procentować już po kilku miesiącach. Jeśli nasze wpisy są ciekawe, w niedługim czasie możemy zyskać popularność.

Blog a działalność gospodarcza

Jeżeli blog został założony po to, aby przynosił przychody m.in. z reklam czy artykułów sponsorowanych, a wpisy umieszczane są regularnie, wiąże się to z koniecznością założenia działalności gospodarczej przez osobę, która go stworzyła. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT działalnością gospodarczą albo pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:

  • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

która prowadzona jest we własnym imieniu bez względu na rezultat, w sposób ciągły i zorganizowany. 

Ważne!

Prowadzenie bloga może być podstawowym źródłem zarobku albo stanowić doskonałą promocję dla firmy, co jest argumentem do tego, aby wydatki związane z prowadzeniem bloga zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki na prowadzenie bloga a koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów, które zostały wymienione w art. 23.

Przykład 1.

Jan Kowalski prowadzi firmę konsultingową. W 2016 roku założył specjalistycznego bloga, na którym publikuje porady i analizy, związane z profilem prowadzonej działalności konsultingowej. Założenie bloga wiązało się z poniesieniem pewnych wydatków, takich jak: rejestracja domeny, opłata za serwer, zakup oprogramowania. Podstawową treścią wpisów na blogu są zdjęcia, dlatego Kowalski musiał zakupić aparat fotograficzny, co również było kosztem. Zatem pojawia się pytanie, czy wydatki poniesione na prowadzenie bloga może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Wydatki poniesione na prowadzenie bloga mogą być kosztem działalności gospodarczej, ponieważ wiążą się z uzyskaniem przychodów i nie są wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pan Jan założył bowiem blog formowy w celu dotarcia do większej liczby potencjalnych klientów. 

Wydatki na prowadzenie bloga w świetle stanowiska organów podatkowych

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 października 2015 roku (sygn. IPPB1/4511-1035/15-2/AM) odnosi się do przypadku, w którym osoba prowadząca działalność w zakresie agencji reklamowej, organizowania wystaw i targów zamierza prowadzić bloga w ramach swojej działalności. Działalność prowadzenia bloga będzie polegała przede wszystkim na:

  • zamieszczaniu reklam na stronie internetowej,
  • pisaniu artykułów sponsorowanych,
  • udziale w kampaniach reklamowych oraz pozyskiwaniu reklamodawców.

Zatem nasuwa się pytanie, czy wydatki na prowadzenie bloga w ramach działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W przytoczonej interpretacji organ zauważył: (...) po­nie­waż wy­datki zwią­zane z pro­wa­dze­niem bloga, w tym zwią­zane ze zbie­ra­niem ma­te­ria­łów do ar­ty­ku­łów w nim pu­bli­ko­wa­nych po­no­szone są w celu uzy­ska­nia przy­chodu a jed­no­cze­śnie nie są to wy­datki wy­łą­czone z ka­ta­logu kosz­tów to tym sa­mym będą one sta­no­wiły koszt uzy­ska­nia przy­chodu z ty­tułu pro­wa­dzo­nej przez Wnioskodawczynię dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.

Interpretacja ta jest korzystna dla blogerów, jednak należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny i należy do niego podejść indywidualnie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów