0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydawanie wiz krajowych obywatelom Białorusi i Ukrainy przebywającym w Polsce

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Oprócz wiz Schengen istnieje możliwość wydania wizy krajowej. Co do zasady podmiotem właściwym w sprawie wydania tego dokumentu jest konsul. W pewnych okolicznościach organem uprawnionym do wydania wizy krajowej jest minister właściwy do spraw zagranicznych. W opublikowanych w ostatnim okresie przepisach wykonawczych określono zasady postępowania w tym zakresie w stosunku do obywateli Republiki Białorusi i Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP). Jak wygląda wydawanie wiz krajowych obywatelom Białorusi i Ukrainy – odpowiadamy na to pytanie w niniejszym artykule.

Wydawanie wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP – podstawa prawna 

Kwestie dotyczące wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP uregulowano w przepisach Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z art. 79a ust. 1 ustawy wizę krajową może wydać albo odmówić jej wydania minister właściwy do spraw zagranicznych (MSZ), jeżeli:

 • cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej spełnia łącznie następujące warunki:
  • przebywa na terytorium RP,
  • złożył wniosek o wydanie wizy krajowej do MSZ w okresie określonym w odpowiednich przepisach wykonawczych (jest o tym mowa w dalszej części artykułu),
  • posiada obywatelstwo państwa określonego we wspomnianych wyżej przepisach wykonawczych;
 • zostały spełnione dodatkowe warunki zapewniające możliwość złożenia wniosku o wydanie wizy krajowej do MSZ w czasie pobytu cudzoziemca na terytorium RP w przypadku, gdy takie warunki zostały określone w odnośnych przepisach wykonawczych.
W powyższym postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej MSZ może korzystać z pomocy przedsiębiorcy prowadzącego działalność obejmującą czynności, których dokonują usługodawcy zewnętrzni, o których mowa w art. 43 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, lub który posiada rozbudowaną sieć punktów obsługi ludności na terenie kraju i podejmie się prowadzenia działalności obejmującej czynności określone w art. 43 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego (art. 79a ust. 2 ustawy).

Jak wynika z art. 43 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, usługodawcy zewnętrznemu można powierzyć wykonywanie jednej lub więcej poniższych czynności:

 • udzielanie ogólnych informacji na temat wymogów wizowych i formularzy wniosków;
 • informowanie osób ubiegających się o wizę o wymaganych dokumentach uzupełniających, wymienionych w liście kontrolnej;
 • przyjmowanie danych i wniosków (łącznie z pobieraniem identyfikatorów biometrycznych) i przekazywanie wniosku konsulatowi;
 • pobieranie należnej opłaty;
 • planowanie terminów osobistych wizyt w konsulacie lub u usługodawcy zewnętrznego;
 • przyjmowanie dokumentów podróży (łącznie z ewentualnym powiadomieniem o odmowie) od konsulatu i zwracanie ich osobie ubiegającej się o wizę.

Kto może wnioskować do MSZ o wizę krajową oraz w jakim terminie?

Ogólne zasady wnioskowania do MSZ o wizę krajową omówiliśmy na początku tego tekstu. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie określono w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej rozporządzeniem.

Stosownie do brzmienia § 3 rozporządzenia wniosek do MSZ o wydanie wizy krajowej może złożyć przebywający na terytorium RP obywatel:

 • Republiki Białorusi,
 • Ukrainy.
W okresie do 31 grudnia 2022 roku cudzoziemcy będący obywatelami Republiki Białorusi oraz Ukrainy i przebywający na terytorium RP mogą składać wnioski do MSZ o wydanie wizy krajowej w celach i przypadkach określonych w § 4 rozporządzenia.

Warunki złożenia wniosku przez obywatela Białorusi

W myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia wniosek do MSZ może złożyć obywatel Republiki Białorusi ubiegający się o wydanie wizy krajowej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy), który oświadczy, że nie może ze względów bezpieczeństwa albo grożących mu represji lub prześladowania powrócić do kraju pochodzenia, oraz który:

 • w dniu złożenia wniosku przebywa na terytorium RP legalnie na podstawie ważnej wizy krajowej wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy, albo
 • oświadczy, że:
  • bezpośrednio przed 24 lutego 2022 roku legalnie przebywał na terytorium Ukrainy oraz
  • przybył na terytorium RP w okresie od 24 lutego 2022 roku z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na jej terytorium.

Wnioski o wizę krajową składane przez osoby posiadające obywatelstwo Republiki Białorusi lub Ukrainy

Wniosek do MSZ może złożyć także cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wykonywania pracy innej niż wyżej wskazana albo pracy sezonowej (art. 60 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy), który w dniu złożenia tego wniosku przebywa na terytorium RP legalnie oraz który posiada obywatelstwo: 

 • Republiki Białorusi lub Ukrainy i będzie wykonywać pracę w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym w rozumieniu art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym lub w niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy albo 
 • Ukrainy i będzie wykonywać pracę w charakterze pilota cywilnego statku powietrznego lub innego członka załogi, nieposiadającego certyfikatu członka załogi (CMC) określonego w załączniku nr 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku.

Czynności wykonywane przez przedsiębiorcę będącego usługodawcą zewnętrznym w rozumieniu Wspólnotowego Kodeksu Wizowego

Była już o tym mowa, że w postępowaniu o przyznanie wizy krajowej MSZ może korzystać z pomocy przedsiębiorcy prowadzącego działalność obejmującą czynności, których dokonują usługodawcy zewnętrzni na podstawie art. 43 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego. Przepisy rozporządzenia precyzują zakres czynności wykonywanych przez wspomniany podmiot.

Zgodnie zatem z § 5 rozporządzenia wskazany przedsiębiorca:

 1. udziela ogólnych informacji na temat wymogów wydania wizy krajowej i formularza wniosku;
 2. informuje osoby ubiegające się o wizę krajową o wymaganych dokumentach;
 3. przyjmuje wnioski o wydanie wizy krajowej wraz z dokumentami podróży i wymaganymi dokumentami oraz inne dokumenty przedłożone przez cudzoziemca w postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej i przekazuje je MSZ w sposób i na zasadach określonych w umowie zawartej z urzędem obsługującym tego ministra;
 4. pobiera opłatę za przyjęcie i rozpatrzenie przez MSZ wniosku o wydanie wizy krajowej i przekazuje ją na rachunek bankowy wskazany w umowie, o której mowa w pkt 3;
 5. planuje terminy wizyt osób ubiegających się o wizę krajową;
 6. zwraca osobie ubiegającej się o wizę krajową dokumenty podróży oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez urząd obsługujący MSZ.

Wydawanie wiz krajowych obywatelom Białorusi i Ukrainy przebywającym w Polsce – podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono zasady wydawania wiz krajowych w trybie szczególnym przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, co do zasady bowiem podmiotem właściwym w tym zakresie jest konsul. Nowe regulacje wykonawcze dotyczą przyznawania wspomnianych wiz przebywającym w Polsce obywatelom Republiki Białorusi i Ukrainy. Umożliwienie wydawania tych wiz wynika oczywiście z potrzeby uproszczenia procedur legalizujących pobyt określonych grup cudzoziemców w związku z niestabilną sytuacją na wschodzie Europy. Warto podkreślić, że Białorusini i Ukraińcy będą mieli prawo składać wnioski o wydanie wiz krajowych w omawianym trybie do 31 grudnia 2022 roku. W tym postępowaniu MSZ będzie mógł korzystać z pomocy przedsiębiorcy prowadzącego działalność obejmującą czynności, których dokonują usługodawcy zewnętrzni na podstawie art. 43 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów