Zatrudnianie cudzoziemców będzie jeszcze łatwiejsze!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 13 września 2022 roku pojawił się projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. W uzasadnieniu można przeczytać, że ma wejść w życie jeszcze w 2022 roku. Czy zatrudnianie cudzoziemców będzie prostsze?

Dlaczego mają zostać wprowadzone zmiany?

Z wyjaśnień Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w ciągu najbliższych lat popyt na pracę cudzoziemców będzie w dalszym ciągu rósł minimum kilka lub kilkanaście procent rocznie. Dlatego niezbędne jest wprowadzanie zmian, które wpłyną na uproszczenie dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy oraz usprawnią i skrócą proces wydawania zezwoleń na ich zatrudnianie.

Dodatkowo projekt ma wprowadzić do polskich przepisów Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących systemów teleinformatycznych. Krótki termin wejścia w życie ustawy wynika z wymogu jej zrealizowania do końca 2022 roku.

Jak zmieni się zatrudnianie cudzoziemców?

Projekt zakłada, że:

 • zmieni się nazwa – z „oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom” na „oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca”;
 • to starosta będzie rejestrował oświadczenia w ewidencji;
 • nastąpi pełna elektronizacja procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemców, m.in.:
  • portal praca.gov.pl umożliwi kontakt pracodawcy z organem wydającym zezwolenie na pracę lub przyjmującym oświadczenie;
  • wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń będą składane w postaci elektronicznej;
  • cudzoziemiec będzie miał wgląd do swojego konta – będzie mógł sprawdzić, czy ma zezwolenie na pracę;
  • będą funkcjonowały aplikacje służące prowadzeniu postępowania – bazy danych, aplikacje do generowania dokumentów, szyny komunikacyjne do wymiany informacji z innymi systemami dziedzinowymi;
  • stworzona zostanie baza wynagrodzeń oparta na ofertach pracy zgromadzonych w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP), która pozwoli na wiarygodną ocenę, czy wynagrodzenie proponowane cudzoziemcowi jest porównywalne do wynagrodzeń oferowanych na lokalnym rynku pracy;
 • zostanie zlikwidowany tzw. test rynku pracy;
 • będzie możliwość kontynuowania zatrudnienia na tym samym stanowisku do czasu wydania nowego zezwolenia;
 • będzie możliwa odmowa udzielenia zezwolenia na pracę, gdy pracodawca nie opłaca składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne lub zaliczek na podatek dochodowy;
 • zmiana lub udzielenie nowego zezwolenia na pracę nie będą wymagane, jeżeli zwiększono wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określone w zezwoleniu na pracę, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

Niekorzystne zmiany?

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców wprowadzi zasadę, że wymiar kary grzywny za wykroczenie nielegalnego powierzania im pracy powinien być proporcjonalny do liczby cudzoziemców, którym powierzono pracę nielegalnie w kwocie nie niższej niż 500 zł za jednego obcokrajowca. Oznacza to, że inspektor pracy będzie ustalał wysokości kary od liczby nielegalnie zatrudnianych cudzoziemców i tak przy jednym będzie to 500 zł, przy dwóch – 1 tys. zł, przy trzech – 1,5 tys. zł. Maksymalna kara nadal będzie wynosiła 30 tys. zł.

MRiPS przewiduje, że nowe rozwiązanie wpłynie na zwiększenie dotkliwości kary dla podmiotów powierzającym pracę wielu cudzoziemcom w sposób nielegalny.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce stale rośnie, dlatego podjęto decyzję o wyodrębnieniu z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy części przepisów związanych z zezwoleniami na ich pracę, które będą tworzyły nową ustawę o zatrudnianiu cudzoziemców. Dzięki niej będzie to jeszcze łatwiejsze.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów