0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wykonywanie pracy po godzinach bez zgody pracodawcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownik podlega kierownictwu pracodawcy co do miejsca, czasu oraz sposobu realizowania pracy. Fakt wykonywania pracy podporządkowanej nie wyklucza jednak możliwości podejmowania przez pracownika określonych działań, z jego własnej inicjatywy, o ile służy to interesowi pracodawcy. Może to dotyczyć w szczególności wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Czy wykonywanie pracy po godzinach bez zgody pracodawcy jest możliwe? Wyjaśniamy w tym artykule!

Normy i wymiar czasu pracy

Jak stanowi art. 129 § 1 Kodeksu pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Ponadto wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy (art. 130 Kodeksu pracy).

Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy

Niektóre systemy czasu pracy przewidują możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy ponad 8 godzin. W systemie równoważnego czasu pracy jest to dopuszczalne, jednak nie więcej niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy (art. 135 Kodeksu pracy). Natomiast w systemie pracy w ruchu ciągłym (przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane) dopuszczalne jest przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin. Za każdą godzinę pracy powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługuje 100% dodatek do wynagrodzenia, jak za nadgodziny (art. 138 Kodeksu pracy).

Wykonywanie pracy po godzinach 

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Jest ona dopuszczalna w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
  • szczególnych potrzeb pracodawcy (art. 151 § 1 Kodeksu pracy).

Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości:

  • 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
  • 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony wyżej.

Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku wymienionego wyżej (art. 1511 § 1–2 Kodeksu pracy).

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych – zamiast dodatku do wynagrodzenia – pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy; może to nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy (art. 1512 § 2 Kodeksu pracy).

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Do istoty stosunku pracy należy wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy (art. 22 § 1 Kodeksu pracy). Przepis art. 100 § 1 kp stanowi, że pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych może być wydane w jakikolwiek sposób, przez każde zachowanie się przełożonego ujawniające w dostateczny sposób jego wolę, w szczególności w sposób dorozumiany.

Przykład 1.

Przełożony był obecny w pomieszczeniu, w którym pracownik – jego podwładny – wykonywał pracę. Praca ta była kontynuowana po godzinie, o której zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy powinna być już zakończona. Przełożony widział, że pracownik kontynuuje pracę i w żaden sposób na to nie reagował, co znaczy, że milcząco to aprobował. Zachowanie przełożonego w tym przypadku można interpretować jako dorozumiane polecenie wykonywania przez jego podwładnego pracy w godzinach nadliczbowych.

[...] warunkiem przyjęcia dorozumianej zgody pracodawcy na pracę [...] jest świadomość (wiedza) pracodawcy, że pracownik taką właśnie pracę wykonuje [wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 26 maja 2000 roku, I PKN 667/99].

Podkreślenia wymaga fakt, że pracownik nie ma uprawnienia do samowolnego wykonywania pracy po godzinach i nie może wymuszać na pracodawcy wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny. Za dobrą praktykę należy uznać zamieszczenie w regulaminie pracy postanowienia, iż zasadą jest wydawanie przez pracodawcę, w formie pisemnej, polecenia pracy w nadgodzinach, przed przystąpieniem przez pracownika do tej pracy, a w przypadku pilnej potrzeby wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych – uzyskiwanie od pracodawcy akceptacji przepracowanych godzin niezwłocznie po zakończeniu pracy.

Praca bez zgody pracodawcy

Praca w godzinach nadliczbowych powinna być wykonywana za zgodą i wiedzą przełożonego. Jednak mogą zachodzić przypadki, w których jej wykonywanie będzie uzasadnione nawet bez tej zgody lub wiedzy – gdy przemawiają za tym obiektywne okoliczności. Zaliczyć można do nich przede wszystkim wspomnianą wcześniej konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, ale także szczególne potrzeby pracodawcy. Skoro zgodnie z art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy pracownik jest obowiązany dbać o dobro zakładu pracy i chronić jego mienie, to oczekuje się od niego pewnej inicjatywy. Jej przejawem będzie w niektórych wyjątkowych przypadkach samodzielne przystąpienie do pracy po godzinach.

Skoro wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych jest limitowane wyjątkowymi okolicznościami, to jasne staje się, że pracodawca powinien ją zlecić (w ramach uprawnień kierowniczych wynikających z art. 22 § 1 KP). W orzecznictwie Sądu Najwyższego jednolicie przyjmuje się przy tym, że polecenie to nie zostało sformalizowane, co oznacza, że znaczenie prawne ma każda forma (pisemna, ustna, a także dorozumiana [...]). Szczególny przypadek występuje w przypadku świadczenia pracy skooperowanej wkomponowanej w rytm działalności zakładu pracy. W takim wypadku, sama wiedza przełożonych traktowana jest jako zgoda na pracę w godzinach nadliczbowych [...]. [...] uznaniu za pracę w godzinach nadliczbowych nie sprzeciwia się zlecenie jej realizacji nawet w sytuacji, gdy pracodawca wprowadził generalne reguły porządkowe (w regulaminie pracy, uchwale, zarządzeniu), uzależniające podjęcie takiej pracy od pisemnego polecenia przełożonego czy też potrzeby jej wtórnej akceptacji [...] [wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 22 sierpnia 2019 roku, I PK 96/18].

Zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy korzystne jest respektowanie generalnej zasady, iż praca w godzinach nadliczbowych jest wykonywana na wyraźne polecenie pracodawcy. Można dzięki temu uniknąć ewentualnych sporów w zakresie rozliczania czasu pracy (m.in. kwestionowania przez pracodawcę zasadności wykonanej pracy poza godzinami wynikającymi z rozkładu czasu pracy). Nie sposób jednak wykluczyć przypadków, w których przystąpienie do pracy po godzinach, ze względu na dobro pracodawcy, będzie konieczne bez uprzedniego polecenia. Powinny mieć one jednak charakter wyjątkowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów