Poradnik Przedsiębiorcy

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 2019

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 2019 r. 

Pracownikom, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania orzeczenia lekarza lub komisji lekarskiej decyzji o stanie zdrowia lub od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Kwota

Czego dotyczy

do 31 marca 2019 r.

od 1 kwietnia 2019 r.

854 zł

brak danych

za każdy % stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

854 zł

brak danych

za każdy % stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

14.950 zł

brak danych

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

14.950 zł

brak danych

z tytułu niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

76.887 zł

brak danych

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

38.444 zł

brak danych

jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

76.887 zł

brak danych

jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14.165 zł (od 01.04.2017 r.) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

76.887 zł

brak danych

jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14.165 zł (od 01.04.2017 r.) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko

14.950 zł

brak danych

jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

38.444 zł

brak danych

jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14.165 zł (od 01.04.2017 r.) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Komu nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nie przysługują ubezpieczonemu jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez jego umyślne działanie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Świadczenia nie przysługują również ubezpieczonemu, który był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Regulacja ta nie dotyczy członków rodziny ubezpieczonego, którzy zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie.