0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa zlecenie a umowa o dzieło - różnice

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zamówienie. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o dzieło muszą  być czynności dające konkretny, namacalny rezultat – zarówno materialne, np. wykonanie stołu czy krzeseł, jak i niematerialne, np. zaprojektowanie strony internetowej. Zatem przedmiotem umowy o dzieło może być wytworzenie przedmiotów bądź ich przerobienie oraz naprawa przedmiotów już istniejących.

Umowa zlecenie

Podpisanie umowy zlecenia zobowiązuje przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności prawnej w zamian za określone świadczenie. Wykonawca umowy zlecenia nie jest ostatecznie odpowiedzialny za jej efekt. Założeniem takiej umowy jest, że jej wykonawca powinien wykonać ją osobiście i z należytą starannością.

Darmowe wzory umów do pobrania można znaleźć:
Wzór umowy zlecenia z omówieniem
Wzór umowy o dzieło z omówieniem

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Podobieństwa i różnice umów zlecenie i o dzieło

Odpowiedzialność wykonawcy

Zasadnicza różnica pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenie polega na odpowiedzialności za jej wykonanie. W ramach umowy o dzieło jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy, natomiast w przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania czynności zawartej w umowie, nie biorąc odpowiedzialności za jej ostateczny efekt. Podobnie wygląda sprawa reklamacji. Co do umowy o dzieło to zleceniodawca ma szerokie uprawnienia w zakresie reklamacji, natomiast umowa zlecenie nie daje takiego prawa.

Kwestie wynagrodzenia – minimalna stawka godzinowa

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa przy zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o świadczenie usług. W 2023  każdy zleceniobiorca musi być zatrudniony z wynagrodzeniem minimalnym od stycznia do czerwca 22,80 zł/godz., a od lipca do grudnia wyniesie 23,50 zł/godz. W celu przestrzegania powyższej stawki wskazane jest ewidencjonowanie czasu pracy osób zatrudnionych na podstawie wyżej wymienionych umów. Oznacza to, że wynagrodzenie zleceniobiorców i osób świadczących usługi będzie stanowiło iloczyn stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin. Zmiany te obowiązują jednak tylko zleceniobiorców. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło nie podlegają tym przepisom i ich wynagrodzenie stanowi kwotę, na którą umówiły się strony umowy.

Składki ZUS

Umowy te różnią się również ze względu na przysługujące w ramach tych umów świadczenia. W przypadku umowy o dzieło wykonawca nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych i nie opłaca z tego tytułu składek. Jednakże warto zwrócić uwagę, że konieczne jest zgłoszenie zawarcia umowy o dzieło do ZUS na formularzu RUD. Natomiast każda umowa zlecenie podlega obowiązkowemu oskładkowaniu, czyli od każdej umowy zlecenia należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne do momentu przekroczenia przez zleceniobiorcę miesięcznego przychodu na poziomie wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Przekroczenie przez zleceniobiorcę kwoty minimalnego wynagrodzenia z wszystkich posiadanych przez niego tytułów do ubezpieczeń powoduje, że kolejna umowa zlecenie obowiązkowo podlega jedynie składce zdrowotnej. Jednakże od obu umów ich zleceniobiorcy muszą zapłacić podatek dochodowy.

Koszty uzyskania przychodów

Zarówno w przypadku umowy zlecenie, jak i umowy o dzieło istnieje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów. Stawka podstawowa wynosi 20%, a podwyższona 50%, jeśli umowa zakłada korzystanie z praw autorskich.

Podatek dochodowy

Ustalenie odpowiedniej stawki podatku regulowane jest na takich samych zasadach w przypadku obu umów. Jeśli wynagrodzenie brutto z tytułu umowy cywilnoprawnej (tzn. umowy o dzieło lub umowy zlecenia) nie przekracza 200 zł, to należy zastosować 17% zryczałtowany podatek dochodowy (. Jeśli jednak wynagrodzenie jest wyższe, to stosuje się opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Porównanie kwoty wynagrodzenia

W poniższym zestawieniu zostanie porównanie wynagrodzenie osoby, która nie posiada innego zatrudnienia oraz złożyła wniosek o nieprzedłużane terminów poboru zaliczki. W obu przypadkach wynagrodzenie brutto będzie wynosiło 2 500,00 zł brutto.

Rodzaj umowy

Umowa zlecenie

Umowa o dzieło

Wynagrodzenie brutto

2 500,00 zł

2 500,00 zł

Wyliczenia wynagrodzenia

Ubezpieczenie społeczne:

emerytalne – 244 zł
rentowe – 37,50 zł

Składka zdrowotna: 199,67 zł

Podstawa opodatkowania: 2 500,,0 zł - 244 zł -37,50 zł  - 20% x (2 500,00 zł - 244 zł -37,50 zł) (KUP) = 1 774,80 zł ∼ 1 775,00 zł

Podatek: 1 775,00 zł x 12%=213,00 zł

Podstawa opodatkowania: 2 500,00 zł - 20%x 2 500,00 zł (KUP) = 2 000,00 zł

Podatek: 2 000,00 zł x 12% = 240,00 zł

Wynagrodzenie netto

2 005,50 zł

2 260,00 zł

Wyliczenia całkowitych kosztów zatrudnienia

Ubezpieczenia społeczne:

emerytalne – 244 zł
rentowe – 162,50 zł
wypadkowa (1,67%) 41,75 zł

FP – 61,25 zł

FGŚP – 2,50 zł

brak

Koszt zatrudnienia

3 012,00 zł

2 500,00 zł

Wypowiedzenie umowy

Zdecydowane różnice występują również w założeniach tych umów, przykładowo umowa zlecenie może być co do zasady wypowiedziana w każdej chwili, natomiast umowa o dzieło określa konkretne warunki, w jakich może dojść do wypowiedzenia. Chodzi tu przede wszystkim o sytuację, gdy np. wykonawca wykonuje dzieło w sposób niezgodny z umową bądź nie dotrzymuje określonych terminów.

Najczęściej zadawane pytania

  • Czy umowa o dzieło się opłaca?

    Główną zaletą dla którego zawierane są umowy o dzieło, jest brak obowiązku opłacania składek ZUS.
  • Główną zaletą dla którego zawierane są umowy o dzieło, jest brak obowiązku opłacania składek ZUS.
  • W ramach umowy o dzieło jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy, natomiast w przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania czynności.
  • W ramach umowy o dzieło jej wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy, natomiast w przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do należytego wykonania czynności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów