Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup przyczepy w kosztach uzyskania przychodów

Na przełomie 2014 i 2015 roku zmieniono zasady odliczania podatku VAT zarówno w odniesieniu do pojazdów firmowych, jak i prywatnych wykorzystywanych w działalności. Jeśli samochód osobowy jest wykorzystywany wyłącznie w działalności, możliwe jest odliczenie 100% podatku VAT po spełnieniu dodatkowych warunków. Natomiast jeśli pojazd jest wykorzystywany zarówno w działalności, jak i do celów prywatnych, możliwe jest odliczenie 50% podatku VAT. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup przyczepy do działalności. W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób rozliczyć zakup przyczepy oraz wydatków eksploatacyjnych na gruncie podatku dochodowego i podatku VAT? Odpowiedź w artykule.

Odliczenie VAT od pojazdów samochodowych

Zgodnie z art. 2 pkt. 33 ustawy prawo o ruchu drogowym za pojazd samochodowy uznaje się: pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt. 50 wspomnianej ustawy przyczepa to pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem.

Ograniczenie w kwestii odliczenia podatku VAT (100% lub 50%) dotyczy pojazdów samochodowych tzn. pojazdów silnikowych. Pełne odliczenie podatku VAT możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy pojazd stanowi majątek firmowy oraz dokonane zostało zgłoszenie VAT-26, prowadzona jest kilometrówka dla celów VAT oraz sporządzony został regulamin użytkowania pojazdu. Odliczenie 50% podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem oraz zakupu paliwa możliwe jest, jeśli pojazd wykorzystywany jest zarówno do celów prywatnych, jak i do celów służbowych, niezależnie od tego, czy stanowi on majątek firmowy, czy też prywatny.

Zakup przyczepy a odliczenie VAT

Zgodnie z definicją przyczepy zawartą w ustawie prawo o ruchu drogowym jest ona pojazdem bez silnika, w związku z czym ograniczenia w kwestii odliczenia podatku VAT nie mają zastosowania. Zakup przyczepy przez czynnych podatników VAT uprawnia do odliczenia 100% podatku VAT, przy zastrzeżeniu, że będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych. Jeżeli jednak przyczepa będzie wykorzystywana wraz z pojazdem w stosunku do którego przysługuje przedsiębiorcy prawo odliczenia 50% VAT od faktury dokumentującej jej zakup możliwe będzie odliczenie 50% VAT. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji indywidualnej wydanej 17 lutego 2015 roku przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, o sygnaturze IBPP2/443-1101/14/IK, gdzie czytamy, że w związku wykorzystywaniem przyczepy do samochodu użytkowanego w sposób mieszany: (...)wysokość przysługującego odliczenia podatku VAT od zakupu części do przyczep oraz od rat leasingowych jest uzależniona od sposobu wykorzystywania samochodów osobowych, do których przyczepy zostały nabyte i są przy ich pomocy użytkowane(...) Wnioskodawcy przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z przyczepami tj. części oraz rat leasingowych na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT.

W zależności od wartości zakupionej przyczepy może ona zostać zaliczona do środków trwałych firmy lub też bezpośrednio do kosztów.

Aby zaliczyć zakup przyczepy do środków trwałych, musi ona jednocześnie spełniać 5 warunków:

  1. być własnością lub współwłasnością podatnika,

  2. być wytworzona lub nabyta we własnym zakresie,

  3. być kompletna oraz zdatna do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania,

  4. przewidywany okres użytkowania w ramach działalności musi przekraczać rok,

  5. być wykorzystywana w związku z prowadzoną działalnością lub też może zostać oddana do użytkowania na podstawie umowy dzierżawy, najmu czy też leasingu.

Dodatkowo wartość środka trwałego powinna przekroczyć 10 000 zł (netto dla czynnych podatników VAT oraz brutto dla podatników zwolnionych z VAT).

Jeśli spełnione zostały wspomniane warunki, zakup przyczepy należy zaliczyć do środków trwałych.

Schemat księgowania takiego wydatku w wFirma.pl znajduje się w artykule: Zakup środków trwałych

Przykład 1.

Pan Janusz jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zakupił przyczepę o wartości 11 000 zł netto. Po stronie pana Janusza pojawiło się pytanie, jak rozliczyć zakup przyczepy i czy przysługuje mu pełne odliczenie VAT w związku z tym, że przyczepa będzie wykorzystywana z pojazdem, któremu przysługuje 100% odliczenie podatku VAT?

Zakupiona przyczepa stanowić będzie samodzielny środek trwały i z tytułu jej zakupu panu Januszowi przysługuje 100% odliczenie podatku VAT.

Zakup środka trwałego w systemie wFirma.pl księguje się według schematu WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Dla przyczepy do przewozu należy wybrać numer KŚT 747, dla którego przewidziana jest 14% stawka amortyzacyjna.

Wydatek zostanie ujęty w Rejestrze zakupu VAT. Natomiast do Księgi Przychodów i Rozchodów będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji.

W sytuacji, gdy przyczepa nie spełnia warunków uznania za środek trwały (np. wartość poniżej 10 000 zł), wydatek należy zaliczyć bezpośrednio do kosztów. Podatek VAT zostanie odliczony w miesiącu otrzymania faktury, na gruncie podatku dochodowego wydatek zostanie rozliczony w miesiącu wystawienia faktury.

Schemat księgowania takiego wydatku w wFirma.pl znajduje się w artykule: Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą.

Przykład 2.

Pan Edward jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zakupił przyczepę o wartości 2000 zł netto. Po stronie pana Edwarda pojawiło się pytanie, czy przysługuje mu pełne odliczenie VAT w związku z tym, że zakupiona przyczepa będzie wykorzystywana z pojazdem, któremu przysługuje 50% odliczenie podatku VAT oraz w jaki sposób powinien rozliczyć zakup przyczepy?

Zakupiona przyczepa ze względu na niską wartość może zostać zaliczona bezpośrednio do kosztów firmowych. Dodatkowo panu Edwardowi przysługuje 50% odliczenie podatku VAT od zakupu przyczepy oraz od późniejszych wydatków z nią związanych ponieważ wykorzystywana będzie z pojazdem użytkowanym w sposób mieszany.

W systemie wFirma.pl wydatek taki należy zaksięgować według schematu WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. Wydatek zostanie ujęty w rejestrze zakupu VAT oraz w kolumnie 13 KPiR.

Podsumowując z tytułu zakupu przyczepy czynnym podatnikom VAT przysługuje 50% odliczenie podatku VAT jeżeli będzie wykorzystywana z pojazdem który uprawnia do odliczenia 50% VAT od wydatków związanych z jego eksploatacją. Jeśli spełnia warunki uznania za środek trwały, należy ją zakwalifikować jako odrębny środek trwały.