Poradnik Przedsiębiorcy

Motocykl w firmie - wszystko co warto wiedzieć

Ceny paliw stają się coraz wyższe i wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup motocykla w firmie, gdyż jest on dużo tańszy w utrzymaniu niż samochód. Jednak w trakcie lub już po jego zakupie nasuwa się mnóstwo pytań dotyczących podatku VAT oraz sposobu, w jaki można zewidencjonować taki zakup. Dowiedz się, jak traktować motocykl w firmie.

Definicja motocykla - Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Kluczowe w tej sprawie jest ustalenie, czy motocykl można określić jako samochód osobowy.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym przedstawia następujące definicje:

Art. 2 (...)

33) pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego; (...)

45) motocykl - pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

A oto definicja samochodu osobowego zawarta w ustawie o PIT:

Art. 5a (...)

19) samochód osobowy - jest to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

- klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

- z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

- agregat elektryczny/spawalniczy,

- do prac wiertniczych,

- koparka, koparko-spycharka,

- ładowarka,

- podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

- żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług (...).

 

Ważne!

Ustawa prawo o ruchu drogowym traktuje motocykl jak pojazd samochodowy. To zaś oznacza, że na gruncie podatku dochodowego motocykl jest samochodem osobowym.

Motocykl w firmie a VAT

W związku z powyższym należy uznać, że również dla celów ustawy o VAT motocykl w firmie stanowi pojazd samochodowy. Oznacza to, że do motocykla mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT i od jego zakupu (oraz wydatków związanych z jego eksploatacją), a podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT na tych samych zasadach co od zakupu samochodu osobowego.

W przypadku zakupu motocykla do firmy podatnik ma do wyboru dwie opcje odliczenia podatku VAT, w zależności od tego, na jaką formę użytkowania się zdecyduje:

  • motocykl w firmie wyłącznie na cele działalności gospodarczej - to forma uprawniająca podatnika do odliczenia 100% naliczonego podatku VAT od zakupu motocykla; wymaga zgłoszenia pojazdu w urzędzie skarbowym za pomocą formularza VAT-26 oraz prowadzenia dodatkowej kilometrówki dla celów VAT,

  • motocykl w firmie użytkowany dla celów mieszanych (działalność i inne) - forma uprawniająca podatnika do odliczenia 50% naliczonego podatku VAT od zakupu motocykla, nie wymaga spełnienia dodatkowych formalności.

Problem pojawia się natomiast w przypadku odliczenia podatku VAT od zakupu kasku oraz odzieży ochronnej, ponieważ z wielu interpretacji podatkowych wynika, że tego typu wydatki nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów firmy. Organy podatkowe uważają, że nie mają one bezpośredniego wpływu na przychód firmy, w związku z czym nie powinny zmniejszać wykazywanego w działalności gospodarczej dochodu do opodatkowania. Przykładem w tej kwestii może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 08 czerwca 2012 r. (nr sygn. IPTPB1/415-160/12-4/AG), który wyjaśnił, że:

"(...) zakup kasku, o którym mowa w ww. przepisie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz odzieży ochronnej służącej do jazdy motocyklem ma na celu ochronę zdrowia użytkownika tego środka transportu. Bezpośrednim zatem celem tego rodzaju zakupów jest więc ochrona zdrowia. Wydatki poniesione na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym. Dotyczą one zakupu rzeczy, które każdy dobiera indywidualnie, stosownie do wymiarów, tak jak ubiór do pracy. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym, a ich poniesienie uwarunkowanie jest innymi względami, aniżeli uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej. Uzyskiwanie przychodów w ramach działalności gospodarczej nie jest uzależnione od rodzaju noszonej przez Wnioskodawcę w trakcie jazdy motocyklem odzieży i kasku.(...) Aby można było wydatki na zakup kasku i specjalistycznej odzieży służącej do jazdy motocyklem uznać za koszty uzyskania przychodów, kask oraz odzież taka musiałaby spełniać określone wymogi, tj. utracić charakter odzieży osobistej. (...)"

Motocykl w firmie - amortyzacja

Jeżeli przewidywany okres użytkowania motocykla w firmie wynosi minimum rok, wówczas należy uznać go za środek trwały firmy i wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Przy niskiej wartości motocykla najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie jednorazowej metody amortyzacji. Odpis ten należy wówczas ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w miesiącu, w którym przyjęto go do użytkowania.

Gdy wartość motocykla jest większa niż 10.000 zł, podobnie jak przy samochodach mamy do wyboru:

  • amortyzację liniową - z wykazu stawek amortyzacyjnych dla motocykla o KŚT 740 należy zastosować 20% stawkę.

  • amortyzację indywidualną - jak wynika z art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT - indywidualne stawki amortyzacyjne można ustalić dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, przy czym amortyzacja środków transportu powinna wynosić minimum 30 miesięcy, co oznacza że maksymalna stawka amortyzacyjna jaką można zastosować wynosi 40%. Motocykl będzie wówczas amortyzowany przez 2,5 roku.

Środki trwałe uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy.

  • amortyzację podwyższoną - stawka amortyzacyjna dla środków transportu używanych intensywniej niż w warunkach przeciętnych albo do pojazdów wymagających szczególnej sprawności technicznej może zostać podwyższona współczynnikiem o maksymalnej wartości 1,4. W naszym przypadku wynosiłaby 28% (20%- stawka z wykazu pomnożona przez współczynnik). Fakt ten wynika z art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT.

Wprowadzając motocykl do środków trwałych firmy, należy pamiętać o sporządzeniu dokumentu OT - przyjęcie środka trwałego do użytkowania.

Warto również zaznaczyć, że motocykl w firmie spełnia definicję samochodu osobowego na potrzeby podatku dochodowego. Oznacza to, że motocykle zostały wyłączone z możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, z której mogą skorzystać mali podatnicy lub osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.

Prywatny motocykl w firmie - kilometrówka

Przedsiębiorca może korzystać nie tylko z motocykla będącego majątkiem firmy, ale także z prywatnego pojazdu. W tym przypadku koszty eksploatowania takiego pojazdu rozliczać powinien na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, zwanej także kilometrówką (art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT). Oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jedynie wydatki w części nieprzekraczającej kwoty wynikającej z pomnożenia liczby przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach.

Do dokonywanych rozliczeń należy zastosować stawkę za 1 km przebiegu przewidzianą dla motocykli, tj. 0,2302 zł. Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Pomimo tego, że motocykl w firmie według ustawy o PIT jest traktowany jako samochód osobowy, brak jest podstaw, aby przy rozliczaniu kilometrówki stosować stawki przypisane takim pojazdom.