Poradnik Przedsiębiorcy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 1) - Formy organizacyjne i prawne

Rozpoczęcie działalności gospodarczej dla wielu osób pracujących na etatach jest sposobem na uniezależnienie się od rutyny oraz podwładności wobec szefa, który ma pretensje o wszystko i o nic jednocześnie. Innych kusi chęć podreperowania domowego budżetu, a jeszcze innych - pragnienie samorealizacji i spełnienia zawodowego. Bez względu na pobudki proces rejestracji firmy bywa podobny. Jak wygląda zatem rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Kiedy mamy do czynienia z działalnością gospodarczą?

Pojęcie działalności gospodarczej zostało wyjaśnione w art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: u.o.s.d.g.) z dnia lipca 2004 r. Zgodnie z jej treścią jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Podsumowując, jeżeli osoba fizyczna wykonuje w sposób ciągły i zorganizowany czynności zarobkowe, jest zobligowana do zarejestrowania działalności gospodarczej. Najlepszym przykładem jest np. sprzedaż własnoręcznie wykonanej biżuterii na allegro.pl i innych podobnych portalach internetowych. Przy czym jeszcze raz należy podkreślić, że poza zarobkiem występują pozostałe okoliczności świadczące o wykonywaniu działalności gospodarczej.

Kto jest przedsiębiorcą?

Przedsiębiorcą w myśl regulacji u.o.s.d.g. jest  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Formy organizacyjne i prawne działalności gospodarczej

Przepisy przewidują kilka form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej. Zasadniczo można wyróżnić trzy ich grupy:

Grupa I - Spółki prawa handlowego regulowane przepisami k.s.h.

Spółki osobowe:

 • spółka jawna

 • spółka komandytowa

 • spółka komandytowo-akcyjna

 • spółka partnerska

Spółki kapitałowe:

 • spółka akcyjna

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Grupa II - Formy organizcyjno-prawne działalności regulowane k.c.

 • jednoosobowa działalność gospodarcza

 • spółka cywilna

Grupa III - Pozostałe formy organizacyjno-prawne

 • fundacja

 • stowarzyszenie

 • spółdzielnia

 • przedsiębiorstwo państwowe

W związku z tym, że jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna są formami najlepszymi na początku działalności, to właśnie im zostanie poświęcony niniejszy cykl.

Formularze zgłoszeniowe rozpoczęcia działalności gospodarczej - jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna osób fizycznych

Dokonując rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej czy też spółki cywilnej osób fizycznych, należy udać się do dowolnego urzędu miasta lub gminy. Odpowiednim formularzem, jaki należy wypełnić jest druk rejestracyjny CEIDG-1. Co ważne, przedsiębiorca ma de facto cztery możliwości jego złożenia:

 • osobiście w urzędzie miasta lub gminy,

 • elektronicznie przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,

 • elektronicznie bez bezpiecznego podpisu kwalifikowanego

 • listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie)

Przy trzeciej możliwości należy pamiętać, że koniecznym będzie udanie się do odpowiedniej placówki urzędu i własnoręczne podpisanie druku.

Dodatkowo podmioty, które będą czynnymi podatnikami VAT powinny złożyć formularz VAT-R w urzędzie skarbowymi. Nie wiąże się to z poniesieniem dodatkowej opłaty.

Poza CEIDG-1 oraz VAT-R należy także pamiętać o złożeniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Co ważne, od 2017 roku zgłoszenie można wypełnić bezpośrednio w urzędzie miasta -  wystarczy dołączyć do wniosku odpowiedni formularz.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej - jak wypełnić CEIDG-1?

Dokonując rejestracji działalności gospodarczej, należy prawidłowo wypełnić cały formularz CEIDG-1.

01 - Rodzaj wniosku

Pierwsze pole dotyczy celu złożenia wniosku. Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą powinna zaznaczyć okienko “1 - wniosek o wpis do CEIDG”.

rozpoczęcie działalności gospodarczej - wniosek ceidg

02 - Miejsce i data złożenia wniosku

Pola znajdujące się w tej części wniosku należy pozostawić puste. Podlegają one wypełnieniu przez urząd gminy.

rozpoczęcie działalności gospodarczej - wniosek ceidg

03 - Dane wnioskodawcy

Trzecia część druku jest dość rozbudowana. Przyszły przedsiębiorca musi zawrzeć w niej tak podstawowe dane jak płeć, rodzaj dokumentu tożsamości, imię i nazwisko, adres, NIP (numer identyfikacji podatkowej), REGON, datę urodzenia, imiona i nazwiska rodziców. Dodatkowo należy wskazać wszystkie posiadane obywatelstwa. Natomiast obywatelstwo polskie deklaruje się, zaznaczając je krzyżykiem “x”.

Bardzo ważna jest pozycja 15, w której bezwzględnie należy zaznaczyć “Tak, składam oświadczenie”. W przypadku pozostawienia obu pól pustych lub wybrania “Nie składam oświadczenia” wniosek zostanie uznany za niepoprawny i działalność nie zostanie zarejestrowana w centralnej ewidencji.