0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy opłata za przejazd autostradą jest kosztem uzyskania przychodu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu przedsiębiorców korzystających z samochodów osobowych w ramach prowadzonej działalności ponosi wydatki związane z opłatami za przejazd autostradą. Czy posiadając jedynie paragon można zaliczyć taką opłatę do kosztów uzyskania przychodu? Czy opłata za przejazd autostradą może stanowić koszt dla przedsiębiorcy?

Koszty uzyskania przychodów według ustawy o PIT

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, iż kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Opłata za przejazd autostradą a związek z prowadzoną działalnością

Tak więc, aby możliwe było zaliczenie wspomnianego wydatku do kosztów, pomiędzy opłatą za przejazd autostradą a osiąganym przychodem musi zaistnieć związek przyczynowo skutkowy (może być spowodowany np. wyjazdem do kontrahenta, który ma swoją siedzibę w innym mieście). Jeżeli spełnione są warunki wynikające z ww. artykułu, wówczas księgowanie takiego wydatku odbywa się w kolumnie 13 KPiR.

Podstawą do zaewidencjonowania takiego kosztu jest paragon wydany w punkcie poboru opłat. Mimo iż wydruk taki nie zawiera danych nabywcy, może być on uznany za pełnoprawny dowód księgowy.

Paragon jako podstawa zapisu w KPiR

Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są inne dowody, wymienione w par. 11 i 12, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych (tutaj właściciel firmy)

- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. Tak więc, jeżeli paragon posiada wszystkie niezbędne dane, to może służyć on jako podstawa zapisu w KPiR.

Warto w tym momencie wspomnieć o tym, iż w punktach poboru opłat wystawiane są zarówno paragony fiskalne, jak i niefiskalne. Każdy z tych dokumentów (pod warunkiem spełnienia wyżej opisanych przesłanek) będą stanowić podstawę do uznania zawartych na nich wydatków za koszty uzyskania przychodu. Główna różnica polega na tym, iż jedynie paragon fiskalny dokumentujący pobraną opłatę za przejazd autostradą może być podstawą do odliczenia zawartego na nim podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów