Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Czy opłata za przejazd autostradą jest kosztem uzyskania przychodu?

Wielu przedsiębiorców korzystających z samochodów osobowych w ramach prowadzonej działalności ponosi wydatki związane z opłatami za przejazd autostradą. Czy posiadając jedynie paragon można zaliczyć taką opłatę do kosztów uzyskania przychodu? Odpowiedź na to nurtujące wiele osób prowadzących działalność gospodarczą jest twierdząca.

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, iż kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Tak więc, aby możliwe było zaliczenie wspomnianego wydatku do kosztów, pomiędzy opłatą za przejazd autostradą a osiąganym przychodem musi zaistnieć związek przyczynowo skutkowy (może być spowodowany np. wyjazdem do kontrahenta, który ma swoją siedzibę w innym mieście). Jeżeli spełnione są warunki wynikające z ww. artykułu, wówczas księgowanie takiego wydatku odbywa się w kolumnie 13 KPiR.

Podstawą do zaewidencjonowania takiego kosztu jest paragon wydany w punkcie poboru opłat. Mimo iż wydruk taki nie zawiera danych nabywcy, może być on uznany za pełnoprawny dowód księgowy dzięki zapisom  zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Kwestię tę

Zgodnie z przepisami zawartymi w ww. paragrafie podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są inne dowody, wymienione w par. 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych (tutaj właściciel firmy)

- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Natomiast w par. 13 znajdziemy informację, iż za dowody księgowe uważa się również inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w par. 12 ust. 3 pkt 2. Tak więc, jeżeli paragon posiada wszystkie niezbędne dane, to może służyć on jako podstawa zapisu w KPiR.

Warto w tym momencie wspomnieć o tym, iż w punktach poboru opłat wystawiane są zarówno paragony fiskalne, jak i niefiskalne. Każdy z tych dokumentów (pod warunkiem spełnienia wyżej opisanych przesłanek) będą stanowić podstawę do uznania zawartych na nich wydatków za koszty uzyskania przychodu. Główna różnica polega na tym, iż jedynie paragon fiskalny może być podstawą do odliczenia zawartego na nim podatku VAT. Zostało to unormowane w oar. 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie m.in. wystawiania faktur. Zgodnie z nim za fakturę uznaje się również dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane:

  • nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,

  • numer kolejny i datę wystawienia,

  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata,

  • kwotę należności wraz z podatkiem,

  • kwotę podatku.