Poradnik Przedsiębiorcy

Współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu w 2020 roku

Urlop to niezbywalne prawo każdego pracownika do corocznego i nieprzerwanego odpoczynku. Pracownik powinien otrzymać ekwiwalent pieniężny za urlop w przypadku, gdy podczas zatrudnienia nie wykorzystał w naturze należnego mu urlopu w całości lub w części, a jakiego stosunek pracy uległ rozwiązaniu bądź wygasł. W jaki sposób ustalić współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu w 2020?

Prawo do ekwiwalentu

Jak już wcześniej zostało wspomniane, prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop ma swoje uregulowanie w Kodeksie pracy. Stanowi podstawę do rozliczenia należności, jakie ma zagwarantowane pracownik ze względu na łączący go stosunek pracy z pracodawcą. Jest to równowartość niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w formie rekompensaty pieniężnej, jaką ma prawo otrzymać pracownik. Ekwiwalent pieniężny dotyczy zarówno niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za bieżący rok, jak i urlopu zaległego. Nie ma możliwości wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w trakcie trwania stosunku pracy, a jedynie z chwilą rozwiązania umowy z pracodawcą. Wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, w której strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie zatrudnienia nawiązanego na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą, bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy.

Współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu w 2020 r.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oblicza się w oparciu o stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, a także przy użyciu współczynnika, który jest wartością stałą dla danego roku kalendarzowego. Sposób obliczania współczynnika do wyliczenia ekwiwalentu reguluje przepis § 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Od liczby dni w danym roku kalendarzowym należy odjąć łączną liczbę przypadających w danym roku niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Uzyskany wynik dzieli się przez 12. W 2020 roku współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynosi 21,08.

W 2020 roku współczynnik za niewykorzystany urlop wynosi 21,08.
[366 dni roku - (52 niedziele + 9 świąt + 52 dni wolne)] = 253 dni;
253 dni : 12 = 21,08.

W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu, to współczynnik za niewykorzystany urlop ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy.

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

 W celu obliczenia kwoty ekwiwalentu przysługującej pracownikowi należy:

1. Ustalić podstawę wymiaru ekwiwalentu.

W której uwzględnia się przeciętne wynagrodzenie pracownika: określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc oraz składniki przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc. 

2. Obliczyć ekwiwalent za 1 godzinę niewykorzystanego urlopu. Czyli podstawę wymiaru ekwiwalentu dzieli się przez współczynnik ekwiwalentu, a następnie przez dobową normę czasu pracy pracownika.

3. Otrzymany ekwiwalent za 1 godzinę niewykorzystanego urlopu należy pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Przykład 1.

Pracownik jest zatrudniony na 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 stycznia do 31 marca. Jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi 4000 zł. Pracownikowi przysługiwało 5 dni urlopu, z których wykorzystał 4 dni, za pozostały dzień dostanie ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Przeciętny tydzień pracy to 5 dni po 8 godzin.

1. Podstawa obliczenia ekwiwalentu: 4000,00 zł

2. Podstawę należy podzielić przez współczynnik:

4000,00 zł / 21,08 = 189,75 zł

następnie wynik podzielić przez dobową normę czasu pracy:

189,75 zł / 8 = 23,72 zł

3. Ekwiwalent za 1 godzinę urlopu należy pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanych dni

niewykorzystany urlop – 1 dni po 8 godzin

23,72 zł x 8 godziny = 189,76 zł → kwota ekwiwalentu

Termin wypłaty ekwiwalentu

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia. W tym dniu pracownik zamiast prawa do urlopu nabywa prawo do ekwiwalentu. Do ustalenia ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu danego roku, należy zastosować współczynnik urlopowy w wysokości obowiązującej w roku nabycia do niego prawa.

Przykład 2.

Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę w dniu 31.12.2019 r., wynagrodzenie za grudzień pracownik otrzyma do 10 stycznia 2020 r. Pracownik do dnia rozwiązania stosunku pracy nie wykorzysta 5 dni (40 godz.) urlopu wypoczynkowego za 2019 r. Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop w dniu 31.12.2019 r. Do ustalenia jego wysokości pracodawca będzie zobowiązany zastosować współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu obowiązujący w 2019 r., który wynosił 20,92.