Poradnik Przedsiębiorcy

Zasady wypełniania dokumentu płatniczego ZUS krok po kroku

Płatnicy składek mają obowiązek comiesięcznego regulowania płatności z tytułu składek. W zależności od różnych obowiązków ubezpieczeniowych dokonują wpłat na konta:

 • 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 (tzw. konto 51) - należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
 • 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 (tzw. konto 52) - należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 (tzw. konto 53) - należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) oraz  na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),
 • 68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 (tzw. konto 54) - należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Dokument płatniczy ZUS składa się z dwóch odcinków - dla instytucji obsługującej wpłaty składek i dla zleceniodawcy. Wypisując druczek ręcznie, trzeba każdą cyfrę wprowadzić w oddzielnej kratce, w przypadku generowania dokumentu maszynowo można zignorować podział na kratki. Opis wypełnienia każdego pola znajdującego się na dokumencie płatniczym znajduje się poniżej.

01. Numer rachunku bankowego

Należy wprowadzić odpowiedni numer konta ZUS. Poszczególne numery kont różnią się tylko trzema cyframi i zależności od tytułu ubezpieczenia wpisuje się:

 • w dwóch pierwszych kratkach liczbę 83 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfrę 1 - przy opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne,
 • w dwóch pierwszy kratkach liczbę 78 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfrę 2 - przy opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • w dwóch pierwszy kratkach liczbę 73 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfrę 3 - przy opłacaniu składek na FP i FGŚP,
 • w dwóch pierwszy kratkach liczbę 68 i w dwudziestej pierwszej kratce cyfrę 4 - przy opłacaniu składek na FEP.

02. W/P

Pole jest przeznaczone dla instytucji obsługującej wpłaty składek. Osoba przyjmująca zlecenie zaznacza odpowiednio W - przy wpłacie gotówkowej, P - przy poleceniu przelewu.

03. Kwota

Kwotę należy wprowadzić wraz z miejscami po przecinku - nawet jeżeli nie ma groszy, i tak trzeba wpisać po przecinku dwa zera. Jeżeli wpłata jest dokonywana po terminie, do kwoty głównej należności konieczne jest dodanie odsetek za zwłokę (zaokrąglonych do pełnych złotych), naliczonych zgodnie z przepisami określonymi w Ordynacji podatkowej. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 6,60 zł.

04. Numer rachunku bankowego płatnika / kwota słownie

Jeżeli płatność jest dokonywana w formie polecenia przelewu, w kratki wpisywany jest numer rachunku bankowego płatnika składek.

W sytuacji gdy wpłaty dokonywane są przez osobę trzecią lub są to wpłaty typu B (na poczet dodatkowej opłaty) dokonywanych przez instytucję obsługującą wpłaty składek, wpisuje się numer rachunku wpłacającego.

Płatnicy składek, uprawnieni do wpłat gotówkowych (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) lub wpłat w formie przekazu pocztowego, dokonujący płatności w formie wpłaty gotówkowej, muszą w tym miejscu wpisać kwotę słownie. Jest także inna opcja wprowadzania kwoty słownie, można zastosować skróty, używając trzech pierwszych liter każdej cyfry, oddzielając gwiazdkami.

Np. kwotę 716,99 zł słownie można wpisać jako:

 • siedemset szesnaście zł 99/100, lub
 • sie * jed * sze * zł * 99/100.

05. Nazwa skrócona płatnika lub nazwisko i imię płatnika

W to pole należy wprowadzić drukowanymi literami:

 • nazwę skróconą płatnika składek,
 • nazwisko i imię płatnika składek.

Podane dane powinny być zgodne z informacjami podanymi w zgłoszeniu płatnika składek przekazanym do ZUS.

Jeżeli wpłata dokonywana jest przez osobę trzecią lub są to wpłaty typu B dokonywanych przez instytucję obsługującą wpłaty składek, wpisuje się nazwę skróconą lub nazwisko i imię wpłacającego, wskazane przez ZUS w wydanej decyzji.