Zaświadczenie o wysokości dochodu - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Zaświadczenie o wysokości dochodu za dany rok jest wydawanie przez urząd skarbowy na żądanie osoby ubiegającej się o nie. Celem zaświadczenia jest potwierdzenie informacji, jakimi organ dysponuje, w tym m.in. o: dochodach i obrotach firmy. Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje osoba:

  • od której prawo wymaga urzędowego potwierdzenia wskazanych przez nią informacji,
  • mająca swój interes prawny.

Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości dochodu?

W celu uzyskania zaświadczenia o wysokości dochodu niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten powinien zawierać takie elementy, jak:

  • wskazanie organu, do którego składamy wniosek;
  • dane identyfikujące podatnika;
  • treść żądania;
  • podpis.

Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o wysokości dochodu w formacie PDF i DOCX

Do pobrania:

wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach.pdf
wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach.doc

Na stronie urzędów skarbowych dostępne są do pobrania formularze wniosków o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu w postaci formularzy akceptowanych przez dany urząd.

Jakie dodatkowe warunki należy spełnić?

Za wydanie zaświadczenia zazwyczaj trzeba uiścić opłatę skarbową. Wpłaca się ją w kasie lub na rachunek urzędu miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, który ma wydać zaświadczenie. Dowód zapłaty można dołączyć już do składanego podania bądź dostarczyć w ciągu trzech dni od jego złożenia.

W przypadku gdy zaświadczenie odebrane ma być przez osobę trzecią, do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Nie jest to konieczne w przypadku małżonków, którzy składali wspólne zeznanie roczne, gdy zaświadczenie odbiera jedno z nich.

Gdzie składać?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe wniosek powinien być skierowane do właściwego miejscowo i rzeczowo organu podatkowego. Podanie o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą tradycyjną.

Jak długo należy czekać?

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później, niż 7 dni od momentu złożenia wniosku. Jeśli podanie o wydanie zaświadczenia nie zawiera wszystkich wymaganych danych, urząd skarbowy wzywa do ich uzupełnienia, co może wiązać się z przedłużeniem terminu wydania zaświadczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów