0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja o cenach transferowych - kto musi ją złożyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podmioty powiązane dokonujące pomiędzy sobą transakcji mają ustawowy obowiązek zachowania ceny rynkowej. W przypadku gdy przekroczone są progi dokumentacyjne, wykazanie zachowania ceny rynkowej musi wynikać z przygotowanej dokumentacji cen transferowych. W niniejszym artykule przeanalizujemy przepisy stanowiące o obowiązkach ewidencyjnych związanych z cenami transferowymi, czyli czym jest informacja o cenach transferowych i kto musi ją złożyć.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z art. 23w ust. 1 ustawy PIT podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych, za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Powyższy przepis wyznacza termin, w którym podmioty powiązane muszą opracować dokumentację cen transferowych.

W tym miejscu warto wskazać, że w ww. terminie podatnik nie ma obowiązku przesyłania dokumentacji do urzędu skarbowego. Jest ona bowiem okazywana na żądanie fiskusa, a nie przesyłana do organu podatkowego z urzędu.

Powyższe wynika wprost z treści art. 23ze ust. 1 ustawy PIT, gdzie podano, że podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych lub grupowej dokumentacji cen transferowych, przedkładają ją, na żądanie organów podatkowych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego żądania.

Oczywiście żądanie fiskusa nie może zostać skierowane przed upływem końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dopiero po tym czasie organy podatkowe mogą skierować do podmiotów powiązanych żądanie przedstawienia dokumentacji (art. 23ze ust. 3 ustawy PIT).

Przykład 1.

Kiedy należy przedstawić organom podatkowym dokumentację cen transferowych?

Podmioty powiązane przekroczyły w 2022 roku próg dokumentacyjny. To oznacza, że mają obowiązek przygotować dokumentację cen transferowych do końca października 2023 roku. Nie ma konieczności przesyłania dokumentacji do właściwego US z urzędu. Organ podatkowy może skierować wezwanie w tym zakresie dopiero w listopadzie 2023 roku, zaś podatnik musi przedłożyć dokumentację w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.

Przygotowana dokumentacja cen transferowych nie podlega przekazaniu do organu podatkowego z urzędu. Podmioty powiązane są zobligowane do przekazania dokumentacji dopiero na wezwanie organu podatkowego.

Informacja o cenach transferowych

W zakresie omawianych obowiązków warto zaznaczyć, że przygotowanie i przesłanie dokumentacji na żądanie to jedyna powinność podmiotów powiązanych.

Otóż zgodnie z art. 23zf ust. 1 ustawy PIT podmioty powiązane:

 1. obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji objętych tym obowiązkiem lub
 2. realizujące transakcje kontrolowane nieobjęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (określone w art. 23z pkt 1–2 lub 9–11 ustawy)

– składają naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika, w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną według wzoru dokumentu elektronicznego TPR-P.

Przywołany obowiązek jest niezależny od ewentualnego wezwania ze strony US. Mówiąc inaczej, informacja o cenach transferowych musi być złożona, nawet jeżeli podmiot powiązany nie otrzymał wezwania do przedłożenia dokumentacji.

Informacja ma formę elektroniczną, by w ten sposób ułatwić podatnikom jej składanie oraz umożliwić efektywną analizę złożonych informacji przez właściwy organ.

Wprowadzona regulacja zastąpiła obowiązek składania uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących między podmiotami powiązanymi na formularzu PIT-TP prostszym i bardziej przyjaznym dla podatników raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TPR).

Co ciekawe, informacja o cenach transferowych jest składana zarówno przez podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jak i przez podmioty wyłączone z tego obowiązku. Z tego też względu informacja o cenach transferowych jest sporządzana na podstawie:

 1. lokalnej dokumentacji cen transferowych – w przypadku gdy podmiot powiązany był obowiązany do sporządzenia tej dokumentacji;
 2. sprawozdania finansowego lub innych dokumentów – w przypadku gdy podmiot powiązany nie był obowiązany do sporządzenia tej dokumentacji.

Przykład 2.

Podmioty powiązane dokonujące transakcji towarowych o wartości przekraczającej 10 mln złotych w 2022 roku skorzystały ze zwolnienia od obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych z uwagi na treść art. 23z pkt 1 ustawy PIT (brak straty podatkowej). czy w takim przypadku wystąpi obowiązek przesłania informacji?

Pomimo braku obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych podmioty powiązane są zobligowane do przesłania informacji w terminie do końca listopada 2023 roku.

Z perspektywy organów podatkowych informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych (art. 23zf ust. 6 ustawy PIT).

Obowiązek ewidencyjny dotyczący konieczności składania informacji o cenach transferowych TPR-P obejmuje podmioty powiązane, które przekroczyły progi dokumentacyjne niezależnie od tego, czy są zobligowane, czy też zwolnione z obowiązku sporządzenia dokumentacji.

Elementy konstrukcyjne informacji o cenach transferowych

Jak stanowi art. 23zf ust. 2 ustawy PIT, informacja o cenach transferowych zawiera:

 1. wskazanie organu, do którego jest składana, cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana;
 2. dane identyfikacyjne podmiotu;
 3. ogólne informacje finansowe podmiotu;
 4. informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;
 5. informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji;
 6. dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 2–5;
 7. oświadczenie podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które wyznaczyłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Doprecyzowanie powyższej kwestii nastąpiło w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które określa szczegółowy zakres danych i informacji oraz treść oświadczenia zawartych w informacji o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej sporządzenia.

Mając zatem powyższe na uwadze, wskażmy, że również podmioty przekraczające progi dokumentacyjne, które są zwolnione od konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych, muszą dopełnić powinności przesłania informacji o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów