0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zgłoszenie o naruszeniach i organ nadzorczy - ochrona danych osobowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Organ nadzorczy to przynajmniej jeden organ publiczny chroniący prawa osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Aktualnie organem sprawującym nadzór nad ochroną danych osobowych jest GIODO. Organów nadzorczych może być więcej niż jeden w państwie. Również zgłoszenie o naruszeniach podlega organom nadzorczym.

Organ ten ma działać niezależnie. Nie będzie mógł podejmować działalności gospodarczej. Powołanie będzie odbywało się w przejrzystej procedurze, aby wybrany był neutralny. Kandydować na ten urząd może osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, kwalifikacje w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz doświadczenie. Zasady ustanowienia organu nadzorczego określa wprost rozporządzenie RODO. Tzw. wiodący organ nadzorczy będzie wspierał organy powołane w większej liczbie. Celem ich powołania będzie skuteczna współpraca państw członkowskich, a to ma przyczynić się bezpośrednio do zwiększenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych na terenie UE.

Organy nadzorcze w każdym państwie UE będą miały takie same zadania i uprawnienia.

Uwaga!

Do 25 maja 2018 roku Polska będzie musiała zawiadomić organy UE o przyjętych zmianach w prawie oraz - tak jak każde państwo członkowskie - ustanowić organ nadzorczy.

Kompetencje organu nadzorczego

Do przykładowych kompetencji organu nadzorczego w związku z ochroną przetwarzania danych przez przedsiębiorcę będą należeć:

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających
 • prowadzenie postępowań naprawczych
 • współpraca z innymi organami nadzoru państw członkowskich
 • nakładanie kar
 • udzielanie zezwoleń (w tym na klauzule umowne) i zaleceń
 • przyjmowanie standardowych klauzul
 • prowadzenie wykazów oceny skutków naruszeń
 • zachęcanie do sporządzania kodeksów postępowania
 • zachęcanie do ustanawiania mechanizmów certyfikacji
 • publikowanie kryteriów akredytacji kodeksów postępowań
 • zatwierdzanie wiążących reguł korporacyjnych
 • branie udziału w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych
 • prowadzenie wewnętrznych rejestrów naruszeń
 • doradztwo
 • udzielanie uprzednich konsultacji
 • monitorowanie przestrzegania wdrożonego kodeksu postępowań
 • doradztwo
 • zgłoszenie o naruszeniach organom wymiaru sprawiedliwości
 • wprowadzenie czasowego lub definitywnego ograniczenia przetwarzania danych
 • egzekwowanie przepisów rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych
 • upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie
 • przyjmowanie skarg
 • udostępnianie rejestrów od administratorów i podmiotu przetwarzającego dane.


Państwa członkowskie (władze) będą mogły określić dodatkowe kompetencje organu nadzorczego, zgodne z prawem UE i prawem wewnętrznym (krajowym), niesprzecznym z rozporządzeniem. Nie powinni jednak wykraczać poza pewne ramy proceduralne. Będzie wymagane od państw członkowskich stanie na straży przestrzegania niniejszego rozporządzenia. Po powyższych kompetencjach można wnioskować o nowych obowiązkach i odpowiedzialności przedsiębiorcy będącego podmiotem przetwarzającym dane w swojej firmie względem państwa i UE. Do obowiązków przedsiębiorców będzie należeć stosowanie dobrych praktyk, minimalizowanie powstawania incydentów na danych osobowych, tworzenie dokumentacji z czynności z danymi osobowymi, tworzenie wykazów powierzeń, przygotowywanie zestawień zbiorów, informowanie osób, których przetwarzane dane dotyczą, zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, rozsądny marketing, pseudonimowanie i szyfrowanie danych oraz właściwe ich zabezpieczenie, jeśli są w formie papierowej.

Organ nadzorczy będzie egzekwował i stosował przepisy RODO. Dlatego ważne, aby dobrze przygotować się na nadchodzące zmiany.

Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przedsiębiorcy, tworząc ocenę skutków dla ochrony danych, która to będzie ich nowym obowiązkiem, będą zobligowani również do konsultacji jej wyniku z organem nadzorczym, szczególnie kiedy nie posiadają w swoim przedsiębiorstwie właściwych technicznych możliwości bezpieczeństwa danych. Ponadto konsultacje z organem nadzorczym powinny być pomocą dla administratorów danych osobowych, np. przy przygotowywaniu aktu w postaci kodeksu postępowania, który w rozporządzeniu RODO jest zalecany każdemu przedsiębiorstwu przetwarzającemu dane osobowe.

Ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo przetwarzania danych powinno odbywać się z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy technicznej. Stopień bezpieczeństwa powinien być właściwy dla skali ryzyka w przetwarzaniu danych osobowych.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych może być zagwarantowane poprzez:

 • pseudonimizację - czyli szyfrowanie danych osbowych

 • stałe zapewnienie poufności, integralności i odporności systemów przetwarzających dane

 • możliwość szybkiego przywrócenia dostępu do danych w razie incydentów

 • regularne testowanie i ocenianie środków technicznych zapewniających bezpieczeństwo.

W związku z powyższym tak istotne jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego i osób o właściwych kompetencjach w swoim przedsiębiorstwie. Koniecznym wydaje się szkolenie dla wszystkich pracowników, nawet tych niebezpośrednio przetwarzających dane osobowe w firmie.

Przykład 1.

Jeśli pracownicy biura rachunkowego drukują dokumenty zawierające dane osobowe klientów firmy, nie powinni oni pozostawiać ich w drukarce przez dłuższy czas, ponieważ mogłoby to spowodować dostęp do danych osobowych przez osoby niepowołane.

Bardzo ważna jest ocena ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Będzie mogła podlegać konsultacji z opisanym wyżej organem nadzorczym, który egzekwuje prawo, dlatego warto przygotować się na współpracę i wystrzegać się:

 • przypadkowego i niezgodnego z prawem zniszczenia danych osobowych

 • utraty danych osobowych

 • modyfikacji danych z własnej inicjatywy

 • nieuprawnionego ujawnienia innej osobie danych osobowych

 • nieuprawnionego dostępu innych osób do danych

 • niewłaściwego przechowywania danych osobowych.

Wypracowanie postępowania względem danych osobowych może okazać się pomocne. Rozporządzenie proponuje stworzenie właściwych kodeksów postępowania i mechanizmów działań, obligując tym samym organy nadzorcze do ich kontroli.

Zgłoszenie o naruszeniach ochrony danych osobowych

Kluczem jednak do właściwego przetwarzania danych jest obowiązek zgłoszenia wszelkich naruszeń. Będzie dotyczył zarówno administratorów, jak i osoby przetwarzające dane, nawet jeśli nie wywołały żadnych negatywnych skutków dla osoby, której dane dotyczą.

W razie naruszenia ochrony danych osobowych fakt ten będzie podlegał zgłoszeniu organowi nadzorczemu.  Nie będzie natomiast wymagał zgłoszenia, jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności jest mało prawdopodobne.

Jeżeli jednak ryzyko jest znaczne, będzie należało je zgłosić w ciągu 72 godzin organowi nadzorczemu, a po upływie tego okresu będzie wymagane również dołączenie stosownych wyjaśnień i przyczyn opóźnienia zgłoszenia. Ma to charakter dowodowy, dokumentacja pozwoli organowi nadzorczemu rozstrzygnąć, czy zostały zrealizowane zasady bezpieczeństwa danych osobowych i czy stosowne będzie nałożenie kary - a kary będą znaczne!

Zgłoszenie organowi nadzorczemu o naruszeniu powinno zawierać:

 • opis naruszenia, kategorie i liczbę osób, których dane dotyczą

 • dane inspektora ochrony danych.

Kolejnym etapem jest zawiadomienie osób, których dane dotyczą, o wystąpieniu takiego naruszenia.  Zawiadamia się je, gdy ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych jest wysokie. Dokonuje tego administrator danych osobowych. Zawiadomienie o incydencie osoby, której dane dotyczą, musi zawierać te same elementy jak w przypadku, gdy zgłaszane jest to organowi nadzorczemu ale z pominięciem opisu charakteru naruszenia i wykazywania innych, pozostałych osób, których naruszenie dotyczy.

Nie występuje konieczność zawiadamiania osoby, gdy:

 • administrator wcześniej zastosował środki szyfrujące dane  (pseudonimizacja),

 • wyeliminował prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia (dokonał oceny),

 • uczyniłby niewspółmierny wysiłek dla poinformowania z osobna każdej osoby, której dotyczyłoby naruszenie (wówczas wydaje publiczny komunikat).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów