0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana nazwy firmy po przejęciu jej przez zarządcę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Firma przedsiębiorcy jest jego indywidualnym oznaczeniem. Prócz nazwy i formy prawnej prowadzonej działalności może także zawierać inne elementy. W przypadku objęcia przedsiębiorstwa jednoosobowego przez zarządcę sukcesyjnego firma przedsiębiorcy może ulec zmianie. Dzieje się tak także w razie likwidacji lub upadłości spółki. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć na temat zmiany firmy po przejęciu przez zarządcę! Czy zachodzi zmiana nazwy firmy po przejęciu?

Firma i nazwa przedsiębiorcy – co należy wiedzieć?

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca działa pod firmą. Ujawnia się ją we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Powinna się ona odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu jego działalności, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do niej pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.

Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.

Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy.

Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

Zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze. W razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową firmę z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej, jeżeli uległa ona zmianie. To samo dotyczy przekształcenia spółki osobowej.

Czym jest zarząd sukcesyjny?

Zarząd sukcesyjny obejmuje zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego w spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.

Zarząd sukcesyjny nie może być przeniesiony. Zarządca sukcesyjny może jednak ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.

Nie można ograniczyć zarządu sukcesyjnego ze skutkiem wobec osób trzecich.

Zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku.

Może on pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz brać udział w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowo-administracyjnych w tych sprawach. W postępowaniach w takich sprawach zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym na rzecz właściciela przedsiębiorstwa w spadku.

Oświadczeń oraz doręczeń pism w sprawach wynikających z wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku dokonuje się wobec zarządcy sukcesyjnego.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego zarządca sukcesyjny udziela, na żądanie drugiej strony dokonywanej czynności, informacji o osobach, na których rzecz działa.

Przedsiębiorstwo w spadku a zmiana nazwy firmy po przejęciu przez zarządcę

Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki niematerialne i materialne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.

Jeżeli w chwili śmierci przedsiębiorcy przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka, przedsiębiorstwo w spadku obejmuje całe to przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje także składniki niematerialne i materialne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej, nabyte przez zarządcę sukcesyjnego w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

W sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku zarządca sukcesyjny posługuje się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”.

Rejestr regulowany a nazwa przedsiębiorstwa jednoosobowego w spadku

Odrębne zasady obowiązują w stosunku do wpisów działalności regulowanej. Zarządca sukcesyjny majątku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną może złożyć do organu prowadzącego rejestr regulowany wniosek o zmianę oznaczenia działalności przedsiębiorcy wpisanego do rejestru na firmę przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”, wskazując imię i nazwisko zarządcy sukcesyjnego oraz jego numer PESEL i numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki numer posiada, w terminie miesiąca od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Wpis przedsiębiorcy do rejestru nie podlega wykreśleniu z chwilą jego śmierci, jeżeli zarządca sukcesyjny złoży:

  • wniosek;

  • oświadczenie o spełnieniu warunków potrzebnych do wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru. Warunki, które mają charakter osobisty, uważa się za spełnione, jeżeli spełnia je zarządca sukcesyjny.

W razie spełnienia wymogów zarządca sukcesyjny może wykonywać uprawnienia wynikające z wpisu przedsiębiorcy do rejestru także przed dokonaniem zmiany wpisu w rejestrze. Od dnia złożenia wniosku zarządca sukcesyjny jest obowiązany wykonywać obowiązki związane z wpisem do rejestru.

W przypadku gdy zarządca sukcesyjny przestał pełnić funkcję, kolejny zarządca sukcesyjny może złożyć wniosek o zmianę wpisu przedsiębiorcy w zakresie podstawowych danych dotyczących przedsiębiorcy, w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym poprzedni zarządca sukcesyjny został wykreślony z CEIDG.

Jeżeli w ww. terminach nie został złożony wniosek o zmianę wpisu przedsiębiorcy wraz z oświadczeniem, organ prowadzący rejestr wykreśla go z rejestru po upływie tych terminów.

Zmiana nazwy firmy w razie likwidacji lub upadłości

Firma przedsiębiorstwa ulega zmianie także w przypadku likwidacji, restrukturyzacji bądź upadłości spółki handlowej.

Zarówno w przypadku spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej – w razie, gdy spółka ta przechodzi w stan likwidacji, to zgodnie z Kodeksem spółek handlowych powinna posługiwać się dotychczasową nazwą z dopiskiem „w likwidacji”.

Z kolei po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia „w upadłości”. Po wydaniu przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca występuje natomiast w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia „w restrukturyzacji”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów