0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z PIT nie dla wszystkich cudzoziemców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wykonywanie pracy wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – dotyczy to także cudzoziemców, którzy znaleźli zatrudnienie w Polsce. Dzięki nowej regulacji prawnej na zwolnienie z PIT mogą liczyć najmłodsi pracownicy. Część obcokrajowców niestety nie będzie mogła skorzystać z takiego udogodnienia.

PIT obcokrajowca

Rozliczenie podatkowe obcokrajowca uzależnione jest od tego, czy mieszka on w Polsce.

Jeśli obcokrajowiec ma miejsce zamieszkania w RP, to tak naprawdę podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w naszym kraju. Taki cudzoziemiec jest określany mianem rezydenta.

Jeżeli miejsce zamieszkania obcokrajowca znajduje się poza terytorium Polski, wówczas jest on traktowany jako tzw. nierezydent. Taka osoba będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu w RP tylko w zakresie przychodów osiągniętych w naszym kraju. Pozostała część przychodów uzyskiwana w innych krajach (w tym w kraju ojczystym danej osoby), podlega pod obce regulacje prawne.

Art. 3 ust. 1a ustawy o PIT
Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
- posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
- przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.
Jak słusznie zauważył Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 5 października 2017 r. (sygn. akt I SA/Łd 493/17),

oceniając, w którym z państw znajduje się centrum życiowych i zawodowych interesów osoby fizycznej, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim związki osobiste i ekonomiczne osoby fizycznej z danym państwem, wśród których istotne są więzi rodzinne, towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczna, kulturalna i wszelka inna działalność, miejsce wykonywania działalności gospodarczej i miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem”.

Zwolnienie z PIT młodego pracownika

Dzięki niedawnej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 sierpnia 2019 r. młodzi pracownicy mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Dotyczy to jednak konkretnej kategorii osób.

Zwolnienie z PIT przysługuje tylko osobie, która uzyskała przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (w przypadku 2019 r. mamy styczność wyjątkowo z kwotą graniczną wynoszącą 35 636,67 zł).

Jeśli pracownik przekroczy w danym roku podatkowym ww. granice kwotowe, będzie zobowiązany do uiszczenia podatku, choć tylko od uzyskanej nadwyżki.

Zwolnienie z PIT młodego cudzoziemca

Spełnienie kryterium wieku jest zatem podstawowym warunkiem, aby młody pracownik mógł skorzystać ze zwolnienia z PIT. Istotna jest tu jednak dokładna data ukończenia 26 roku życia przez podatnika.

Przykład 1.

Podatnik skończy 26 lat dokładnie 15 grudnia 2019 r. W tym przypadku będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z PIT za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. Każdorazowo decydująca będzie data urodzin danej osoby, a nie rok kalendarzowy, w którym kończy 26 lat.

Co jednak z cudzoziemcami, którzy wykonują pracę na terytorium Polski i nie ukończyli jeszcze 26 lat? Początkowo sądzono, że zwolnienie z PIT będzie przysługiwało po spełnieniu dodatkowych warunków, wśród których wymienić należy chociażby posiadanie statusu rezydenta. Każdy obcokrajowiec, który jest uznawany w świetle przepisów prawa podatkowego za nierezydenta, zdaniem wielu interpretatorów, nie będzie mógł skorzystać z przedmiotowego zwolnienia.

Na skutek niejasności w zakresie stosowania nowych regulacji prawnych, Ministerstwo Finansów musiało zająć konkretne stanowisko w sprawie. MF zaznaczyło, że prawo do korzystania ze zwolnienia z PIT przysługuje każdemu młodemu pracownikowi do ukończenia przez niego 26. roku życia, niezależnie od tego, czy posiada on status rezydenta albo nierezydenta.

Taka interpretacja jest bardzo dobrą informacją dla wszystkich młodych obcokrajowców, którzy zdecydowali się na zatrudnienie w Polsce. Co ważne, prawo do zwolnienia z PIT przysługuje również tym obcokrajowcom, którzy pochodzą spoza państw należących do UE (np. z Ukrainy, Norwegii czy Rosji).

Zerowy PIT od konkretnych umów

Zwolnienie podatkowe przysługuje tylko w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych z konkretnego rodzaju umów – chodzi o umowy o pracę oraz umowy zlecenia. Tym samym świadczenie pracy w ramach umowy o dzieło niestety nie będzie umożliwiało skorzystania z tzw. zerowego PIT. Dotyczy to zarówno Polaków, jak i wszystkich obcokrajowców.

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby posiadanych umów lub liczby płatników. Jeśli podatnik przekroczy granicę kwotową zwolnienia, zapłaci po prostu podatek od nadwyżki – według normalnej skali podatkowej.

Według wstępnych szacunków ze zwolnienia z PIT skorzysta blisko 2 mln młodych pracowników. Nowe rozwiązanie podatkowe ma także przyczynić się do napływu nowej siły roboczej do naszego kraju, głównie z Ukrainy.

Wyjątek od zwolnienia z PIT

Pomimo szerokiego zastosowania zwolnienia z PIT wobec cudzoziemców, eksperci finansowi podkreślają, że istnieje szczególna sytuacja, w której podatek trzeba będzie jednak zapłacić.

Jeśli obcokrajowiec będzie miał status nierezydenta i uzyska przychód z umowy zlecenia, zerowy PIT nie znajdzie zastosowania. Umowy zlecenia, których stronami są nierezydenci są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 20%, a to z kolei uniemożliwia zastosowanie zwolnienia z PIT (nawet, jeśli zleceniobiorca nie ukończył jeszcze 26 roku życia).

Przykład 2.

Pracownik z Ukrainy, który ukończy 24 lata w marcu 2020 r., jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia do końca 2019 r. Jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się na Ukrainie. Umowa zlecenia jest jego jedynym źródłem dochodu. Pracownik ten nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z PIT, ponieważ ma status nierezydenta, a jego dochody pochodzą wyłącznie z umowy zlecenia.

Oczywiście status nierezydenta nie będzie miał żadnego wpływu na prawo do skorzystania z zerowego PITu, jeśli dana osoba uzyskuje swoje dochody ze stosunku pracy. W tym przypadku pracownik, który nie zamieszkuje na stałe w Polsce, choć wykonuje tutaj pracę, ma prawo do zwolnienia z PIT.

Jak skorzystać ze zwolnienia z PIT?

Prawo do zerowego PIT nie powoduje, że uprawniony z mocy samego prawa nie zapłaci należnego podatku. Jak zatem skorzystać ze zwolnienia z PIT? Cudzoziemiec może to zrobić na 2 sposoby:

  • poprzez złożenie podatnikowi stosownego oświadczenia o prawie do skorzystania z zerowego PIT,

  • poprzez samodzielne rozliczenie zwolnienia w zeznaniu rocznym, które musi być złożone do końca kwietnia 2020 roku.

Powyższe dotyczy jednak tylko osób, które uzyskują prawo do zwolnienia jeszcze w tym roku. Od stycznia 2020 r. nie będzie potrzeby składania żadnych oświadczeń w tym zakresie (PIT za 2020 r., rozliczany w 2021 r. będzie uwzględniał zwolnienie podatkowe dla młodych pracowników z mocy samego prawa, bez podejmowania dodatkowych czynności ze strony podatników).

Zwolnienie z PIT nie dla wszystkich cudzoziemców

Jak widać, zwolnienie z PIT jest przeznaczone dla wszystkich cudzoziemców, którzy są zatrudnieni w Polsce na podstawie stosunku pracy (posiadają umowę o pracę) – niezależnie od tego, czy są uznawani za rezydentów albo nierezydentów.

Zwolnienie z PIT będzie przysługiwało także cudzoziemcom – rezydentom, którzy świadczą pracę w ramach umowy zlecenia.

Zerowy PIT nie zostanie jednak przyznany cudzoziemcom – nierezydentom, którzy zatrudnieni zostaną na podstawie umowy zlecenie. Niezależnie od rezydentury, zwolnienie nie będzie przysługiwało także, gdy obcokrajowiec osiąga dochody z umowy o dzieło. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów