0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zryczałtowany podatek dochodowy przy umowach zlecenia i o dzieło

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W sytuacji, gdy pracodawca zawiera umowę zlecenia lub umowę o dzieło z osobą niebędącą jego pracownikiem, od należności z tytułu tej umowy musi pobrać zaliczkę lub ryczałt. Od czego zależy zastosowanie formy opodatkowania, jaką jest zryczałtowany podatek dochodowy? Odpowiedź znajdziemy w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zryczałtowany podatek dochodowy - mniej niż 200 zł wynagrodzenia brutto

Wyżej wymieniony przepis określa, że jeżeli kwota wynagrodzenia określona w umowie zlecenia lub o dzieło zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200,00 zł, należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% przychodu. Oznacza to, że przy wyliczaniu zaliczki znaczenia nie mają koszty uzyskania przychodu.

Od 1 lipca 2022 roku stawka podatkowa przy ryczałtowanym podatku została obniżona z 17% na 12%.

Jednakże, jeżeli pracodawca zawiera umowę cywilnoprawną ze swoim pracownikiem, nawet w sytuacji, gdy kwota wynagrodzenia określona w niej nie przekracza 200,00 zł, wówczas konieczne jest pobranie zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej według zasad ogólnych. Wtedy ryczałt nie ma zastosowania.

Należy zaznaczyć, że wspomniany limit 200,00 zł dotyczy pojedynczej umowy. Zatem jeżeli zawarto więcej niż jedną umowę w danym miesiącu, to kwoty tych umów nie podlegają sumowaniu - każda z nich jest opodatkowana osobno.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zatrudnił na podstawie umowy o dzieło osobę niebędącą pracownikiem jego firmy. Wynagrodzenie z umowy ustalono w stałej wysokości 180,00 zł brutto. Jak będzie wyglądało wyliczenie podatku dochodowego w tym przypadku?

Przychód: 180,00 zł

Zryczałtowany podatek dochodowy (12%): 21,60 → 22,00 zł

do wypłaty: 180,00 zł - 22,00 zł = 158,00 zł

Zryczałtowany podatek dochodowy a umowa ze stawką za wykonaną jednostkę

Nie ma przeszkód, aby w zawartej umowie zamiast wynagrodzenia określonego kwotowo podana została stawka za wykonaną jednostkę (np. godzinowa lub akordowa). Jednak gdy w wyniku obliczeń wychodzi kwota nieprzekraczająca 200,00 zł, to pracodawca nie powinien pobierać zryczałtowanego podatku dochodowego. Wtedy bowiem ma zastosowanie opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Przykład 2.

Pani Wanda jest zatrudniona na pełny etat jako pomoc biurowa. Na początku roku zawarła umowę zlecenie z inną firmą. Jej wynagrodzenie ustalono na poziomie 24,00 zł za jedną godzinę pracy. W marcu przepracowała 8 godzin. W jakiej wysokości zapłaci podatek?

Wynagrodzenie brutto: 8 godzin x 24,00 zł/godz. = 192,00 zł

Składka zdrowotna pobrana: 192,00 zł x 9% = 17,28 zł

Koszty uzyskania przychodu: 192,00 zł x 20% = 38,40 zł

Podstawa opodatkowania (zł): 192,00 zł - 38,40 zł = 153,60 zł 154,00 zł

Podatek naliczony: 154,00 zł x 12% = 18,48 zł

Zaliczka na podatek (zł): 18,48 zł → 18,00 zł

Netto: 192,00 zł - 17,28 zł - 18,00 zł =156,72 zł 

Do kiedy wpłacamy zryczałtowany podatek dochodowy na konto urzędu skarbowego?

Przedsiębiorca zobligowany jest do obliczenia, pobrania i przekazania zryczałtowanego podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany. Ponadto płatnik ma obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR w terminie do końca stycznia za rok ubiegły.

Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy, w której zastosowany został zryczałtowany podatek, pracodawca nie musi sporządzać deklaracji PIT-11. Zaliczki nie są również uwzględniane w PIT 4R.

Zryczałtowany podatek dochodowy a oskładkowanie umowy

W sytuacji, gdy przy umowie zlecenia istnieje obowiązek odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, nie ma to wpływu na podstawę opodatkowania w przypadku zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego. Bazą wyliczenia zaliczki w dalszym ciągu jest przychód wynikający z zawartej umowy. Ponadto od zryczałtowanego podatku nie odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne, tak jak ma to miejsce przy obliczaniu zobowiązania podatkowego według zasad ogólnych.

Przykład 3.

Pan Marek ma umowę zlecenie na kwotę 200,00 zł za roznoszenie ulotek. Pracuje na ¾ etatu w innej firmie i osiąga tam wynagrodzenie niższe od minimalnego, przez co zlecenie musi zostać oskładkowane. Jaka będzie wysokość jego wynagrodzenia netto?

Przychód: 200,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne (bez chorobowego): 200,00 zł x 11,26% = 22,52 zł

Podstawa naliczania składek na ub. zdrowotne: 200,00 zł - 22,52 zł = 177,48 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana: 177,48 zł x 9% = 15,97 zł

Zryczałtowany podatek dochodowy: 200,00 zł x 12% = 24,00 zł

Wynagrodzenie do wypłaty: 200,00 zł - 22,52 zł - 15,97 zł - 24,00 zł  = 137,51 zł.

Rozliczenie umowy ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym w systemie wFirma

System wFirma pozwala na wprowadzenie umowy umowy cywilnoprawnej, w której zostanie zastosowany zryczałtowany podatek. Po wprowadzeniu danych pracownika wystarczy dodać dla niego umowę KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE.

Zryczałtowany podatek dochodowy - jak wygenerować umowę?

Po wprowadzeniu podstawowych informacji w zakładce PODATEK DOCHODOWY w polu ZRYCZAŁTOWANY PODATEK wystarczy zaznaczyć TAK i zapisać zmiany.

Zryczałtowany podatek dochodowy - parametry umowy

Po zapisaniu zmian podczas wyliczania wynagrodzenia zostanie pobrany podatek zryczałtowany.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów