0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

9% CIT dla małych firm – czy warto zmienić formę prawną działalności?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Począwszy do 2019 roku, zaszła bardzo korzystna zmiana, którą jest 9% CIT dla małych firm. Część przedsiębiorców, dla których niska stawka podatku dochodowego od osób prawnych jest na tyle atrakcyjna, że rozważają zmianę formy prawnej działalności, przed podjęciem ostatecznej decyzji o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę powinna szczegółowo przeanalizować konsekwencje takiego rozwiązania. Sprawdź, czy warto zlikwidować działalność i zarejestrować spółkę!

Niższa stawka podatku CIT 

Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla małych firm to jedna z korzystniejszych zmian podatkowych wprowadzonych dotychczas w 2019 roku.

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona niższa niż dotychczas stawka podatku dochodowego od osób prawnych, w wysokości 9%.

Aktualnie CIT wynosi:

  • 19%,
  • 9% – dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność.

Obniżona stawka podatku dla podmiotów zobowiązanych do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych – CIT w 2019 roku jest możliwa do zastosowania przez podmioty spełniające następujące warunki:

  • w 2018 roku dany podmiot miał status „małego podatnika”, co oznacza, że przychód sprzedaży brutto nie przekroczył 1,2 mln euro w przeliczeniu na złote polskie (do przeliczenia należy zastosować kurs średni ogłoszony przez NBP 1 października 2018 r.);
  • przychód netto ze źródeł innych niż kapitałowe w danym roku podatkowym nie przekroczył 1,2 mln euro w przeliczeniu na złote polskie zgodnie z kursem średnim ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego (wynik należy zaokrąglić do 1000 zł).

Obniżoną stawkę 9% CIT mogą zastosować także nowi podatnicy rozpoczynający działalność, przy zachowaniu analogicznych wyłączeń jak te, które obowiązywały przy zastosowaniu obniżonej stawki 15%, tj. pierwotny kapitał został wniesiony przez wspólników w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części bądź składników majątkowych o wartości 10 000 euro. Z preferencji wykluczone są podmioty, do których wniesiono aportem przedsiębiorstwo, zorganizowaną jego część czy składniki majątku o wartości powyżej 10 000 euro później, czyli w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w roku utworzenia tego podmiotu oraz w roku kolejnym.

Do przychodów ze źródeł kapitałowych w dalszym ciągu należy stosować 19-procentową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych.
Przekroczenie w trakcie danego roku podatkowego limitu do zastosowania obniżonej stawki podatku CIT skutkować będzie koniecznością zapłaty od kolejnego okresu rozliczeniowego podatku CIT w wysokości 19%.

Kto jest podatnikiem CIT?

Podatek dochodowy od osób prawnych opłacają następujące podmioty:

  • osoby prawne;
  • spółki kapitałowe w organizacji;
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej;
  • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce;
  • podatkowe grupy kapitałowe;
  • spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Czym mogą skutkować wprowadzone zmiany?

Obniżenie stawki podatku CIT dla małych firm może skutkować przede wszystkim tym, że część osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze będzie je likwidować i zakładać spółki, aby w ten sposób skorzystać z preferencji zapłaty niższego podatku.

Konsekwencją wprowadzonych modyfikacji w przepisach może być również podział dużych spółek na mniejsze podmioty, aby w ten sposób skorzystać z preferencyjnej stawki podatku dochodowego dla osób prawnych.

Tak znaczna różnica w stawce podatku dochodowego od osób prawnych w porównaniu do obowiązujących aktualnie stawek podatku dochodowego od osób fizycznych rodzi także pytanie, czy wprowadzona przez ustawodawców zmiana nie narusza zasad konkurencyjności i sprawiedliwości społecznej. Przykładowo, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą opłacająca podatek zgodnie ze skalą podatkową (17% lub 32%) albo podatek liniowy (19%) może być mniej konkurencyjna od spółki, której przysługuje 9-procentowa stawka podatku. Wspomniane spółki dzięki oszczędności na podatkach będą mogły inwestować środki w rozwój firmy, nowe technologie, usprawnienie procesu produkcji, nowoczesne maszyny i sprzęty itd. – takiej szansy nie dostali przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze.

9% cit dla małych firm - czy warto zmienić formę prawną działalności?

Bardzo niska stawka podatku dochodowego od osób prawnych w porównaniu do stawek podatku dochodowego od osób fizycznych powoduje, że część osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze zastanawia się nad zmianą formy prawnej działalności. Najpopularniejszą formą prawną w Polsce w odniesieniu do podmiotów podlegających pod przepisy podatku dochodowego od osób prawnych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.).

Wybór formy prawnej firmy i jej ewentualna zmiana należy do przedsiębiorcy. Decyzja powinna być przemyślana i oparta na szczegółowej analizie wad i zalet różnego rodzaju rozwiązań. Obniżona stawka podatku CIT nie powinna być jedyną przesłanką do zmiany formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę. Trzeba mieć na uwadze, że prowadzenie spółki wiąże się z koniecznością rozliczania się na podstawie ksiąg handlowych, a więc stosując ustawę o rachunkowości. Pełna księgowość to szereg obowiązków, jakich powinien dopełnić przedsiębiorca i cały zarząd w spółce.

Znalezienie odpowiedniego wspólnika, z którym będziemy chcieli zarejestrować spółkę, również może okazać się wyzwaniem. Powinna być to przede wszystkim osoba godna zaufania, a także przedsiębiorcza i nastawiona na ten sam cel, który i my chcemy osiągnąć w biznesie. Prowadzenie spółki oznacza wspólne podejmowanie decyzji, a zatem kierunek rozwoju przedsiębiorstwa powinien zostać szczegółowo omówiony jeszcze przed zarejestrowaniem firmy. Brak wcześniejszych ustaleń między wspólnikami, jeszcze przed jej założeniem, często skutkuje jej rozpadem, a likwidacja działalności to nie tylko szereg obowiązków do spełnienia, lecz także często również konieczność zapłaty dodatkowych podatków wynikających np. ze sporządzonego spisu z natury.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów