0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup samochodu osobowego - amortyzacja i podatek VAT

Wielkość tekstu:

Noszę się z zamiarem zakupu samochodu osobowego do firmy. Chciałbym go wprowadzić do środków trwałych. Jego wartość będzie wynosiła ok. 34.000 zł. Słyszałem o różnych metodach amortyzacji oraz o ograniczeniach w zakresie podatku VAT. Jak rozliczyć zakup samochodu osobowego?

Paweł, Wałbrzych

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami od zakupu samochodu osobowego podatnik może odliczyć maksymalnie 60% wartości podatku VAT, ale nie więcej niż 6.000 zł. Pozostała część nieodliczonego podatku zwiększa wartość początkową pojazdu.

Istotnym elementem związanym z zakupem środka trwałego jest wybór odpowiedniej metody amortyzacji. W związku z tym, odnośnie samochodu osobowego można zastosować:

1. metodę liniową, która jest najprostszą metodą amortyzacji środków trwałych. Stawka amortyzacji wynika z wykazu rocznych stawek i dla samochodów osobowych wynosi 20%, co oznacza, że całkowity okres amortyzacji środka trwałego będzie wynosił 5 lat. Wartości odpisów amortyzacyjnych są równe przez cały okres amortyzacji. Dokonuje się ich od wartości początkowej środka trwałego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęciu go do użytkowania i trwa aż do końca miesiąca,w którym nastąpi zrównanie się odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową samochodu.
Metoda ta jest zazwyczaj stosowana w przypadku nowych środków transportu.
W czasie trwania amortyzacji nie można zmienić jej stawki ani wysokości odpisów amortyzacyjnych.

2. metodę indywidualną polegającą na tym, że podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji.

Środki trwałe uważa się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy, natomiast za ulepszone jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

Jak wynika z art. 22j ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, okres amortyzacji dla środków trwałych nie może być krótszy niż 30 miesięcy, co oznacza że maksymalna stawka amortyzacyjna wynosi 40% w skali roku.

W tym przypadku odpisy amortyzacyjne również są dokonywane od wartości początkowej środka trwałego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęciu go do użytkowania i trwa aż do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie się odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową samochodu

W czasie trwania amortyzacji nie można zmienić jej stawki ani wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Nie znajdą tutaj zastosowania metoda degresywna oraz jednorazowa. Metoda degresywna może być stosowana tylko do amortyzacji pojazdów innych niż samochody osobowe.

Natomiast prawo do jednorazowej amortyzacji mają podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą oraz mali podatnicy. Przepisy podatkowe zezwalają im na dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów