0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Strona internetowa jako wartość niematerialna i prawna

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Strona internetowa jest obecnie nieodłączonym elementem działalności gospodarczej. Praktycznie każda firma, chcąc dotrzeć do klienta, musi dysponować profesjonalną witryną internetową. Czy wydatki poniesione na jej stworzenie mogą być zakwalifikowane jako wartość niematerialna i prawna? Sprawdźmy!

Wartość niematerialna i prawna w ustawie o PIT

Definicja wartości niematerialnych i prawnych została przedstawiona w art. 22b ust.1 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią za WNiP uznaje się:

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

 • licencje,

 • prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,

 • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),

- które zostały nabyte przez przedsiębiorcę i nadają się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Ponadto za wartości niematerialne i prawne uznaje się niezależnie od przewidywanego okresu użytkowania:

 • wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze:

  • kupna,

  • przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający,

 • koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

  • produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz

  • techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz

  • z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii,

 • składniki majątku, wymienione wyżej (np. licencje, prawa autorskie), niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy leasingu, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartości - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy o PIT (poświęcony leasingowi) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający (leasing finansowy).

Wartość niematerialna i prawna a amortyzacja

Zasady amortyzacji dotyczące wartości niematerialnych zostały uregulowane w art. 22m ust. 1 ustawy o PIT. Jak wynika z jego treści, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:

 • od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące;

 • od licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych - 24 miesiące;

 • od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych - 12 miesięcy;

 • od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 60 miesięcy.

Strona internetowa w kosztach uzyskania przychodów

W przypadku faktury za wykonanie strony internetowej często wartość usługi nie przekracza kwoty 10.000 zł. W przypadku czynnych podatników istotna jest tutaj wartość netto z faktury, natomiast w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT - wartość brutto. Gdy kwoty te nie są wyższe niż 10.000 zł, fakturę za wykonanie strony strony internetowej można ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.

Przykład 1.

Pan Jan prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą otrzymał fakturę za wykonanie strony internetowej na kwotę:

 1. wartość netto: 2.800 zł

 2. podatek VAT 23%: 644 zł

 3. wartość brutto: 3.444 zł

Jak należałoby zaksięgować taką fakturę w przypadku, gdyby pan Jan był czynnym podatnikiem VAT, a jak w przypadku gdyby korzystał ze zwolnienia z VAT?

Czynny podatnik VAT

Wartość netto, czyli 2.800 zł, należy ująć bezpośrednio w kosztach (ze względu na wartość poniżej 10.000 zł). W przypadku podatników prowadzących KPiR wydatek należałoby ująć w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki oraz w rejestrze zakupu VAT.

Nievatowiec

W tym przypadku z racji braku prawa do odliczenia VAT w kosztach należy ująć kwotę brutto z faktury, czyli 3.444 zł. Analogicznie jak w przypadku czynnych podatników VAT koszt należałoby wykazać w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Strona internetowa jako wartość niematerialna i prawna

W przypadku usługi wykonania strony internetowej, której wartość przekracza kwotę 10.000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT) należy rozważyć potraktowanie jej jako wartości niematerialnej i prawnej.

W powyżej wskazanej dość szerokiej definicji wartości niematerialnych i prawnych wykonanie strony internetowej nie zostało wymienione. Dlatego konieczna jest szersza analiza prawna.

Strona internetowa może stanowić przedmiot praw autorskich. Jak wynika z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim utworem jest jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Gdy strona internetowa nie będzie posiadała cech utworu, wówczas bez względu na jej wartość zakup należałoby rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.

W sytuacji gdy strona internetowa będzie spełniała definicję utworu określoną w ustawie o prawie autorskim, wówczas mogą wystąpić dwie sytuacje:

 • udzielenie licencji na wykorzystanie utworu, jakim będzie strona internetowa, na określonych polach eksploatacji;

 • przeniesienie praw autorskich do utworu (strony internetowej).

Ostateczna ocena faktu, czy mamy do czynienia z wartością niematerialną i prawną, czy też z wydatkiem, który można ująć bezpośrednio w kosztach, zależy od zapisów umowy, którą należy zawrzeć przy świadczeniu tego typu usług. Jeżeli w treści umowy zostanie umieszczona informacja, że wykonawca strony internetowej przenosi do niej prawa autorskie lub też udziela licencji na jej wykorzystywanie, wówczas mamy do czynienia z wartością niematerialną i prawną. Oznacza to, że stronę internetową uznaną za WNiP należy ująć w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzować w czasie.

Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest interpretacja z 26 listopada 2010 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której:

(...) Wnioskodawca podpisał umowę na wykonanie serwisu www oraz Bazy Ekspertów i Aparatury Specjalistycznej, w której będą umieszczane sylwetki i dorobek naukowy pracowników oraz dostępna aparatura specjalistyczna.

Wnioskodawca z chwilą uregulowania całej należności z tytułu Umowy nabywa autorskie prawa majątkowe w tym zależne prawa autorskie do wykonanego przedmiotu umowy.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że:

 • okres użytkowania praw autorskich przekracza okres 1 roku,

 • wydatki poniesione na zakup praw autorskich wynoszą 34.000,00 zł netto.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, jeżeli utworzenie strony internetowej wiąże się z przeniesieniem autorskich praw majątkowych w tym zależnych praw autorskich, to czy poniesione wydatki powinny być zaliczone bezpośrednio do kosztów podatkowych, czy może wydatki powyższe należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych i ujmować w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne (...).

Na wątpliwości podatnika organ podatkowy odpowiedział:

(...) Amortyzacji podlegają także wartości niematerialne i prawne wymienione w art. 16b ust. 2 updop. Powyższy art. 16 ust. 1 i 2 updop zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Ze stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył prawa autorskie do wytworzonej na jego zlecenie strony internetowej oraz Bazy Ekspertów i Aparatury Specjalistycznej. Powyższa strona internetowa, a także Baza będą przez Wnioskodawcę użytkowane przez okres przekraczający rok, a koszt nabycia tychże praw autorskich wyniósł 34.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, a także powołane wcześniej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że stosownie do przepisu art. 16b ust. 1 pkt 4 updop, prawa autorskie, których okres użytkowania przekracza 1 rok są wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi amortyzacji.

A zatem wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na ich nabycie nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów inaczej jak tylko poprzez odpisy amortyzacyjne.(...).

Wykonanie strony internetowej - jak zaksięgować w wfirma.pl?

W przypadku gdy usługa pozwala na uznanie jej za wartość niematerialną i prawną, księgowania w systemie księgowości online dokonuje się w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH.

wartość niematerialna i prawna

Po zapisaniu do kosztów będą trafiały odpisy amortyzacyjne.

Natomiast gdy wykonanie strony internetowej nie spełnia warunków uznania jej za WNiP, wydatek ten należy ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

wartość niematerialna i prawna

Reasumując, zlecając wykonanie strony internetowej firmie zewnętrznej, należy szczególną uwagę zwrócić na zapisy w umowie. W przypadku braku jakichkolwiek informacji o przeniesieniu praw autorskich lub udzieleniu licencji wydatek ten należy ująć bezpośrednio w kosztach. Natomiast w przypadku wystąpienia niniejszych informacji wraz z założeniem, że prawa bądź licencje te będą wykorzystywane w prowadzonej działalności przez okres dłuższy niż jeden rok, zakup należy potraktować jako wartość niematerialną i prawną. W konsekwencji wydatek zostanie rozliczony w kosztach w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów