0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. II

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji w czasie. Jak można ją wykorzystać do optymalizacji podatkowej? Wyjaśniamy poniżej.

Amortyzacja a optymalizacja podatkowa

Amortyzacja może służyć przedsiębiorcy jako jedno z narzędzi do optymalizacji podatkowej, której celem jest osiągnięcie korzyści podatkowych takich jak np. obniżenie podstawy opodatkowania.

Odpisy amortyzacyjne stanowią koszt, który pomniejsza przychód do opodatkowania, a więc wpływają na wielkość podatku dochodowego podlegającego wpłacie na konto urzędu skarbowego.

Ustawodawca dał podatnikom możliwość obniżenia stawki amortyzacji. Mogą z niej skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy wybrali metodę liniową amortyzacji danego środka trwałego. Co ważne ustawa o PIT określa terminy, w których istnieje możliwość obniżenia stawek:

  • zaczynając od miesiąca, w którym wprowadzono środek trwały do firmy, lub
  • od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, czyli jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym - to od stycznia.

 

Ważne!

Mając na uwadze, że podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych miesięcznie, kwartalnie lub na koniec roku, adekwatnie do tego zmiany mogą zostać wprowadzone:

  • w styczniu kolejnego roku - odpisy miesięczne;
  • na koniec pierwszego kwartału - amortyzacja kwartalna;
  • na koniec roku - gdy odpisy dokonywane są jednorazowo.

 

Nie obowiązuje natomiast żaden limit co do wartości stawki jaka ma obowiązywać po obniżeniu. Można więc obniżyć stawkę do 0% i taką stosować w danym roku podatkowym.

Obniżenie stawki amortyzacji - korzyści

Wydawałoby się, że obniżenie amortyzacji nie jest korzystne, ponieważ zmniejszeniu ulega tym samym wielkość kosztów. Jednak w sytuacji kiedy przedsiębiorca ma możliwość w danym roku odliczyć stratę z lat ubiegłych (pamiętając, że w jednym roku można rozliczyć jedynie 50% straty i że po upływie pięciu lat od powstania straty mija możliwość jej rozliczenia), obniżenie stawki amortyzacji może pozwolić na skonsumowanie większej części straty. Zamiast obniżać przychody o bieżące koszty, sam dochód będzie pomniejszany o stratę. Obniżenie amortyzacji powoduje przesunięcie odliczania odpisów amortyzacyjnych w czasie, a tym samym odroczenie zaliczania odpisów do kosztów podatkowych.

Obniżenie amortyzacji mogą również wykorzystać podatnicy ubiegający się o kredyt. Obniżenie w danym roku kosztów pozwoli na przedstawienie większych przychodów, a to wpłynie na podwyższenie zdolności kredytowej.

Kolejna z przesłanek, która przemawia za skorzystaniem z możliwości obniżenia stawki amortyzacji, dotyczy przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem, którzy planują zmienić formę opodatkowania i rozpocząć ewidencjonowanie w KPiR. Będąc na ryczałcie przedsiębiorca nalicza amortyzację środków trwałych, jednak nie zalicza wartości odpisów do kosztów uzyskania przychodu. Mając w planach przejście na KPiR, odroczenie terminu naliczania amortyzacji nastąpi poprzez obniżenie stawki liniowej do 0%. Spowoduje to po przejściu na nową formę rozliczeń możliwość zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych, które by przepadły podczas odliczania ich będąc na ryczałcie.

Niskocenne składki majątku a bezpośrednie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów

Jeżeli przedsiębiorca zakupi do firmy rzecz lub wartość niematerialną i prawną o wartości poniżej 3500 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT), a którą przewiduje używać ponad rok nie musi wprowadzać jej na środki trwałe i amortyzować w czasie. Można bowiem zaliczyć ją bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu.

Środki trwałe i ich likwidacja

Naturalną rzeczą jest to, że sprzęty z biegiem lat się zużywają lub ze względu na szybki postęp techniczny przestają być przydatne w firmie. Zdarza się także, że firmowy środek trwały ulegnie zniszczeniu na skutek działań sił trzecich. Jednak środek trwały wprowadzany do ewidencji nie może tak po prostu “zniknąć” z firmy. W dokumentacji księgowej musi pozostać jakiś ślad.

Podstawowym dokumentem księgowym jaki dokumentuje likwidację środka trwałego jest LT.

Stawiając środek w stan likwidacji przedsiębiorca może zdecydować czy zostanie on:

  • w firmie jako niezdatny do użytku;
  • sprzedany (czynni podatnicy VAT powinni pamiętać że sprzedając środek trwały powinni wystawić fakturę);
  • przeniesiony na potrzeby własne podatnika (czynni podatnicy VAT powinni opodatkować VAT wycofanie środka trwałego, gdy przy jego nabyciu środka miał prawo odliczenia VAT; w dokumentacji powinien się również znaleźć protokół lub oświadczenie o przekazaniu środka trwałego na potrzeby własne przedsiębiorcy);
  • zutylizowany (protokół likwidacji, potwierdzenie utylizacji).

W zależności od tego co przedsiębiorca zadecyduje w związku ze zlikwidowanym sprzętem, różne będą sposoby ewidencjonowania zdarzeń w KPiR. W większości przypadków jeżeli likwidowany środek trwały będzie nie w pełni zamortyzowany, to jego niezamortyzowana część trafi do kosztów podatkowych. Oczywiście zasada ta ma pewne wyjątki np. gdy likwidacja środka trwałego wynika z przebranżowienia działalności na inną.

Ważne!

Nawet gdy przedsiębiorca zlikwiduje firmę to jeżeli sprzeda środek trwały przed upływem 6 lat, przychód z jego sprzedaży będzie traktowany jako przychód z działalności firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów