0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracja PIT-8C - jak wykazać sprzedaży udziałów spółki?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Deklaracja PIT-8C jest przeznaczona do wykazywania niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych. W szczególności deklaracja ta wykorzystywana jest w przypadku sprzedaży udziałów w spółce. Kiedy ją dokładnie wypełniamy oraz w jakim terminie? Omawiamy w artykule!

 

Kiedy składa się deklarację PIT-8C?

Deklarację PIT-8C stosowana jest do dochodów, które zostały określone w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należą do nich:

 • Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym:
  • z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, 

  • z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), 

  • z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni,

  • z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny;

 • Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Deklaracja PIT-8C stanowi podstawę do sporządzenia przez podatnika deklaracji PIT-38, w której w odpowiednich polach podatnik wykazuje przychody i koszty z otrzymanej informacji PIT-8C, a następnie oblicza i uiszcza należny podatek.

Art. 30b ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu”.
„Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu”.

PIT-8C – termin złożenia deklaracji

PIT-8C to informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Deklaracja PIT-8C składana jest przez płatnika w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana. Deklaracja PIT-8C składana jest do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, czyli osoby, której dotyczy deklaracja. Właściwość urzędu określa się zgodnie z miejscem zamieszkania osoby fizycznej lub miejscem pobytu, w przypadku gdy dana osoba nie ma miejsca zamieszkania. Płatnik ma obowiązek przekazać deklarację PIT-8C także samemu podatnikowi w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

Druk PIT-8C zawiera następujące sekcje:

 • sekcja A – miejsce i cel składania informacji;
 • sekcja B – dane identyfikacyjne składającego;
 • sekcja C – dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika;
 • sekcja D – informacja o wysokości dochodów, o których mowa w art. 30b ust.2 ustawy;
 • sekcja E – informacja o wysokości przychodów niewykazywanych w części D;
 • sekcja F – podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji. 

Deklaracja PIT-8C a sprzedaży udziałów spółki (odpłatne zbycie)

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych. Natomiast zgodnie z regulacjami art. 17 ust. 1ab pkt 1 ww. tej ustawy przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych.

W przypadku sprzedaży udziałów spółki przychodem z odpłatnego zbycia udziałów jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od ich wartości rynkowej, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Przychód w wysokości ceny sprzedaży zbywanych udziałów w spółce powstaje po stronie sprzedającego.

Przykład 1.

1 grudnia 2023 roku nastąpiła sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Tytuł do udziałów przeszedł na rzecz kupującego z dniem podpisania umowy, czyli 1 grudnia 2023 roku. Zapłata za udziały zgodnie z zawartą umową ma nastąpić w 2 ratach. Pierwsza rata w wysokości 200 000 zł została uregulowana 1 grudnia 2023 roku, natomiast druga rata w wysokości 100 000 zł ma zostać zapłacona do 31 stycznia 2024 roku. Czy w deklaracji PIT-8C sporządzanej za 2023 rok jako przychód należy wykazać pełną kwotę transakcji bez uwzględniania rat, czy jedynie wartość pierwszej zapłaconej raty?

W wyniku sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie sprzedającego powstaje przychód w wysokości ceny sprzedaży zbywanych udziałów. W kontekście powstania obowiązku podatkowego bez znaczenia pozostaje okoliczność rozłożenia płatności ceny odpłatnego zbycia udziałów na raty. Przychód powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów. Oznacza to, że w deklaracji PIT-8C sporządzanej za 2023 rok jako przychód należy wykazać pełną kwotę transakcji bez uwzględniania rat, czyli 300 000 zł.

Zwróćmy uwagę, że w przypadku sprzedaży udziałów spółki przez jednego udziałowca drugiemu udziałowcowi spółka, w której udziały są sprzedawane, nie ma obowiązku sporządzania i składania deklaracji PIT-8C. Spółka nie jest bowiem stroną umowy sprzedaży udziałów. 

PIT-8C jako podstawa do złożenia deklaracji PIT-38

Deklaracja PIT-8C stanowi podstawę do sporządzenia przez podatnika deklaracji PIT-38, czyli zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Podatnicy składający deklarację roczną PIT-38 do urzędu skarbowego w odpowiednich polach wykazują przychody i koszty z otrzymanej informacji PIT-8C, a następnie obliczają i uiszczają należny podatek. Podatnicy przenoszą dane dotyczące przychodów i kosztów uzyskania przychodów zawarte w sekcji D w wierszu 4 „Odpłatne zbycie niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji)” w polach 29 i 30 z otrzymanej od płatnika informacji PIT-8C do deklaracji PIT-38 do sekcji C, wiersza 1 „Przychody wykazane w części D informacji PIT-8C”, do pól 20 i 21.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów